Fødevarebranchen

Verdens efterspørgsel på kvalitetsfødevarer med stabil sporbarhed er stigende, og eksport er et væsentligt vækstområde for danske fødevarevirksomheder. Udfordringen bliver fortsat at udvikle den internationale forretning på ansvarlig vis.
Vores specialister rådgiver i dag førende og nystartede virksomheder i og omkring fødevarebranchen om alle juridiske og strategiske aspekter, der er vigtige både for nystartede og veletablerede virksomheder i og omkring fødevarebranchen.

Udgangspunktet for vores rådgivning er specialisering i de generelle erhvervsretlige problemstillinger kombineret med brancheindsigt. Dermed sikrer vi ekspertrådgivning inden for alle juridiske emner, hvad enten din virksomhed beskæftiger sig med produktion, en gros eller detail.

Vi rådgiver i dag ca. 150 fødevarevirksomheder inden for:

 • Fødevarer 
 • Ingredienser
 • Food Tech
 • Kosttilskud, naturlægemidler og functional food
 • Foder, korn, gødning, frø og gartneri

Fødevarer

En stigende eksport og tiltagende globalisering står højest på dagsordenen for mange danske fødevarevirksomheder. Der er stadig større fokus på fødevaresikkerhed, stærke fødevarebrands og etik, og kravene fra nutidens forbrugere og de offentlige myndigheder vokser tilsvarende. Branchen bliver dermed mere afhængig af bæredygtig og effektiv produktion og stærk brandbeskyttelse.

Vi har indgående kendskab til såvel de generelle erhvervsretlige behov som de regelsæt og forretningsmæssige udfordringer, der er særegne for branchen. Særligt har vi flere specialister, der i en årrække har fulgt vores kunder ud i verden som juridisk bindeled til lokale rådgivere, herunder i relation til virksomhedsoverdragelser, samarbejdsaftaler og joint ventures.

Vi rådgiver danske og udenlandske fødevarevirksomheder om branchens mange juridiske problemstillinger og faldgruber. 

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Virksomhedsoverdragelser og samarbejder
 • Konkurrenceretlige forhold
 • Skatter og afgifter
 • Joint ventures, produktion og licenser 
 • Varemærker og patenter
 • Reklamering, "grøn" markedsføring, e-handel og afgrænsning til læge- og naturlægemidler 
 • Krisestyring i tilfælde af f.eks. produktkontaminering, herunder håndtering af produkttilbagekaldelser samt kontakten til myndigheder, medier og kunder
 • Særlige regelsæt om dyrevelfærd og -sundhed
 • Regulatoriske forhold i relation til produkt- og virksomhedsrelaterede godkendelser 
 • Emballage, indpakninger - herunder også mærkning af fødevarer, inklusive de frivillige mærkningsordninger
 • Forhold i relation til aftaler om salg, levering, import og indkøb

Ingredienser

Danske virksomheder sidder tungt på 14 procent af ingrediensmarkedet til den globale fødevarebranche. For at blive på toppen skal styrkepositionen udnyttes løbende, blandt andet gennem fortsat konsolidering, forskning og kommercialisering.

Som full-service advokatvirksomhed har vi etableret en branchegruppe, der kan varetage samtlige erhvervsretlige problemstillinger - både de generelle og de specifikke problemstillinger - som virksomheder, der agerer på ingrediensmarkedet, møder i dagligdagen.

Vores branchekendskab sikrer, at vores kunder bevarer konkurrencekraften, kan eksekvere på kommercielle muligheder og dermed være i stand til at vækste på det globale ingrediensmarked.

Vi tilbyder bl.a. rådgivning inden for:

 • Licenser, åbne samarbejder og andre kommercielle aftaler
 • Virksomhedsoverdragelser
 • Immaterielle rettigheder, herunder patentaftaler, varemærker samt førelse af patentsager
 • Udarbejdelse og indgåelse af kontrakter, herunder særligt i forhold til produktion, salg og levering
 • Investeringsmuligheder
 • Krydsfeltet til de farmaceutiske virksomheder
 • Konkurrenceretlige forhold herunder tvister og tvangslicenser
 • Regulatoriske og strategiske spørgsmål om forskning og produktion

Food tech

Efterspørgslen på fødevarer vil stige markant de kommende år og sætte pres på ressourceeffektivitet og forøget teknologisk udvikling. Reglerne for fødevaresikkerhed, teknisk compliance og virksomhedernes internationalisering vil tilsvarende forøges. Disse forhold påvirker driften af Food Tech-virksomheder og hvorledes kontrakterne, på såvel afsætnings- som leverandørsiden, bør se ud. Det gælder uanset, om der leveres til nærmarkeder eller den globale fødevarebranche.


 Vi har indgående erfaring med nationale, EU-retlige og internationale regler på området, og vores team, der udgøres af specialister fra forskellige erhvervsjuridiske områder, kan derfor rådgive alle former for Food Tech-virksomheder.

Vi rådgiver således store som små virksomheder, der leverer produktions- og procesudstyr til forarbejdning af fødevarer, filetering/sortering, vejning, køling/frysning samt pakkeudstyr og hertil relaterede virksomheder.

Til hver enkelt sag kan vi inkludere de kompetencer, der er behov for i den konkrete situation. Dermed kan vi både levere generel erhvervsrådgivning og specialviden, herunder inden for det regulatoriske, CE-mærkning og produktsikkerhed, produktudvikling og IPR samt CSR.

Vi rådgiver herudover bl.a. om:


 • Salgsaftaler, salgs- og leveringsbetingelser, agent- og forhandleraftaler
 • Indkøbsaftaler, import, underleverandøraftaler
 • Udviklingsaftaler og hemmeligholdelsesaftaler
 • Aftaler om produktion, licenser, partnerskaber og andre kommercielle aftaler
 • Erstatning, forsikring, produktansvar, tilbagekaldelse 
 • Virksomhedskøb og -salg
 • Kapitalfremskaffelse og finansiering
 • Konkurrenceret og udbud
 • Eksport og aktiviteter i udlandet
 • Arbejds- og ansættelsesforhold
 • Fast ejendom, herunder byggesager, udlejning, køb og salg

Kosttilskud, naturlægemidler og funktionelle fødevarer

Markedet for kosttilskud og funktionelle fødevarer er hurtigt voksende. Den stigende interesse har fået nationale og europæiske myndigheder til at stille skrappere krav til både fremstilling og markedsføring samt øget fokus på de grænseflader, der eksisterer over for produkter omfattet af lægemiddelreguleringen henholdsvis fødevarereguleringen.

Vi har været med fra starten af den voksende bølge af kosttilskud, naturlægemidler og funktionelle fødevarer og kan rådgive producenter, distributører eller leverandører med en høj grad af specialviden om branchen. Det gælder også i krydsfeltet med lægemidler.

Vi tilbyder bl.a. rådgivning inden for:

 • Nationale og EU-retlige lovkrav
 • Godkendelse af nye produkter - bl.a. sikring af tilladelser 
 • Markedsføring og mærkning af eksisterende og nye produkter
 • Spørgsmål til sondringen mellem fødevarer, kosttilskud og lægemidler
 • Salgsaftaler, salgs- og leveringsbetingelser, agent-, forhandler- og private label aftaler
 • Indkøb, import, leveranceaftaler
 • Aftaler om licens, partnerskab, lønarbejde og andre kommercielle aftaler
 • Forskning og udvikling, kliniske forsøg, hemmeligholdelsesaftaler
 • Køb og salg af virksomheder
 • Eksport og aktiviteter i udlandet
 • Produktsikkerhed, tilbagekaldelse, kontakt til myndighederne

Foder, korn, gødning, frø og gartneri

Succesfuld tilstedeværelse på markedet for foder, korn, gødning, frø og gartnerier kræver kendskab til produkterne, kunderne og måden der handles på. Her skaber særligt den teknologiske udvikling mulighed for en mere effektiv og bæredygtig produktion og distribution. Samtidig er der  sket en betydelig strukturudvikling på særligt markedet for korn og foder, og forståelsen for de kommercielle drivere er helt essentiel.

Vores rådgivning baserer sig på en stærk faglig ekspertise inden for generelle erhvervsretlige områder kombineret med særlig indsigt i fødevarebranchen - produkterne, aktørerne, producenter og kunder og de særlige mekanismer, der gør sig gældende for disse virksomheder. Virksomhedsoverdragelser, internationale samarbejdsaftaler og konkurrenceretlig rådgivning er blandt vores kernekompetencer.

Derigennem sikrer branchekendskab og tværfaglig rådgivning vores kunder et solidt forretningsgrundlag for den nuværende og fremtidige position på markedet for foder, frø og gartneri.

Vi tilbyder bl.a. rådgivning inden for:

 • Virksomhedsoverdragelser
 • Ejerstruktur og det selskabsretlige set-up
 • Andelsselskabsret og andelsbeskatning
 • Konkurrenceretlig regulering herunder fusionskontrol og misbrug af dominerende stilling
 • Internationale samarbejder, herunder eksport til udenlandske markeder
 • Godkendelser, tilladelser og øvrige regulatoriske forhold
 • Aftaler om forskning, udvikling og salg samt øvrige kommercielle aftaler
 • Reglerne for særligt regulerede produkter, herunder genmodificerede afgrøder
 • Kontakt til relevante myndigheder
 • Markedsføring af nye produkter og ingredienser, herunder også krav til mærkninger
 • Patenter, plantenyheder/sortsbeskyttelse, varemærker

Kosmetik

Lovgivningen på kosmetikområdet bliver strammere og strammere. At navigere på dette marked kræver dybtgående kendskab til EU's lovgivning - både i forhold til produktindhold, mærkning og markedsføring.

Vi har nogle af Danmarks ledende kompetencer inden for kosmetikbranchens regulering, og vi rådgiver en række danske og internationale anerkendte brands i sager om de særlige lovkrav, der gælder for kosmetik. Særligt mærknings- og markedsføringsaspektet er et kernespeciale for flere af branchegruppens jurister.

Vores team trækker på viden fra forskellige vigtige fagområder, og tilsammen hjælper vi med at overkomme de problemstillinger, som et stramt reguleret marked stiller vores kunder overfor.

Vi tilbyder bl.a. rådgivning om:

 • Strategisk og praktisk fortolkning samt implementering af kosmetiklovgivningen i DK, EU og internationalt
 • Krav til markedsføring og anprisninger
 • Krav til emballage og indpakninger, mærkninger
 • Patenter og varemærker 
 • Udarbejdelse og indgåelse af aftaler om produktion, licenser og øvrige kommercielle aftaler
 • Håndtering af produkttilbagekaldelser samt kontakten til relevante myndigheder, medier og kunder

Læs om varemærkebeskyttelse under vores specialeområde for Intellectual Property (IP)