Februar 2016
I en ny undersøgelse spørger Kromann Reumert: Hvordan bruges konkurrence- og kundeklausuler i danske direktørkontrakter? Og i hvilket omfang kompenseres direktører for at påtage sig klausuler? Vi har undersøgt 237 kontrakter og samlet resultaterne i en tendensanalyse, så du kan blive klogere på, hvad andre gør. 

Der findes ikke en fast formel for, hvad en direktørkontrakt bør indeholde. Det er op til de enkelte parter at blive enige om vilkår som varsling, klausuler og fratrædelsesgodtgørelse. Men der mangler indsigt på området og på tværs af brancher. Vi har derfor undersøgt 237 danske direktørkontrakter for at skabe et overblik over den faktiske brug af konkurrence- og kundeklausuler, og i hvilket omfang direktører kompenseres særskilt for at påtage sig klausuler. Det er ikke en videnskabelig undersøgelse, men resultaterne kan give dig et indtryk af, hvad andre gør i forhold til varsling, klausuler og fratrædelsesgodtgørelse.

Vi har delt undersøgelsen op i tre hovedkategorier: Varsling, klausuler og fratrædelsesgodtgørelse. De overordnede konklusioner inden for hver kategori har vi samlet nedenfor. Som en del af undersøgelsen har vi foretaget en brancheopdeling, ligesom vi har registreret, om direktørkontrakten vedrørte en virksomhed, der er børsnoteret. Du bør være opmærksom på, at nogle dele af undersøgelsen vedrører et meget begrænset antal kontrakter med heraf følgende statistisk usikkerhed.  

Vil du have alle resultaterne, inklusivt de afdækkede branchespecifikke tal fra undersøgelsen, kan du downloade dem som en samlet pdf.


Overordnede konklusioner 

Vores undersøgelse af 237 danske direktørkontrakter tegner et overordnet billede af, hvordan varsling, klausuler og fratrædelsesgodtgørelser anvendes i praksis. Billedet viser en tendens i retning af, at virksomheder, som har fokus på området, ofte beskytter sig kontraktuelt med både klausuler og lidt længere opsigelsesvarsler end de virksomheder, der ikke har pålagt direktøren klausuler. Nogle virksomheder vælger altså at gå med både livrem og seler, mens andre ikke har den samme fokus på emnet. 

Varsling

Direktører, som er omfattet af en klausul, har i gennemsnit et længere opsigelsesvarsel end direktører uden klausuler. Det gælder både selskabets og direktørens opsigelsesvarsel. Der er således tale om, at de selskaber, der beskytter sig ved brug af klausuler, i gennemsnit også har aftalt længere opsigelsesvarsler end de selskaber, der ikke gør brug af klausler. Der kan med andre ord ikke spores nogen tendens i retning af, at selskaber, der afstår fra at benytte klausuler, i stedet sikrer sig mod konkurrence i en periode efter opsigelsen gennem aftale med direktøren om et længere opsigelsesvarsel.

Undersøgelsen viser:

 • Det gennemsnitlige opsigelsesvarsel i kontrakter uden klausuler udgør ved selskabets opsigelse 8,9 måneder, mens direktøren har et gennemsnitligt varsel på 5 måneder.
 • I kontrakter med konkurrence- og/eller kundeklausul er selskabets gennemsnitlige varsel øget til 9,3 måneder, mens direktørens gennemsnitlige varsel er øget til 5,4 måneder.

Klausuler 

Resultaterne omkring brugen af klausuler viser, at selskaber ofte beskytter sig ved at underlægge direktøren både konkurrence- og kundeklausuler. Det gælder faktisk størstedelen af de analyserede kontrakter. det forekommer dog også ofte, at den rene konkurrenceklausul benyttes, mens rene kundeklausuler sjældent forekommer i direktørkontrakter.


Undersøgelsen viser:

 • 37 % af direktørkontrakterne indeholder ikke nogen form for klausul.
 • 35 % indeholder en kombineret konkurrence- og kundeklausul. 
 • 25 % indeholder en konkurrenceklausul.
 • 3 % indeholder alene en kundeklausul. 
 • Den gennemsnitlige løbetid for klausulerne er 13,7 måneder. 
 • 43,6 % af de direktører, som har en klausul, modtager også kompensation. Denne udgør i gennemsnit 56 % af grundlønnen i klausulens løbetid.

Fratrædelsesgodtgørelse  

Vi undersøgte også, om der er en sammenhæng mellem størrelsen på den aftalte fratrædelsesgodtgørelse og de klausuler, som direktøren er underlagt. Vores undersøgelse peger på, at der ikke er nogen direkte sammenhæng. Faktisk er fratrædelsesgodtgørelsen i gennemsnit lavere, når direktøren er omfattet af en klausul.

Undersøgelsen viser:

 • 21,1 % af direktørkontrakterne giver krav på fratrædelsesgodtgørelse. Størrelsen svinger fra 1 til 24 måneder, og gennemsnittet er på 9 måneders løn.
 • For de kontrakter der indeholder en klausul, og som tillige giver direktøren krav på fratrædelsesgodtgørelse, er gennemsnittet dog 8,4 måneders løn. Hvis klausulen ikke kompenseres særskilt, er gennemsnittet på 7,1 måneders løn.
 • Dermed er fratrædelsesgodtgørelsen i gennemsnit lavere, når direktøren er omfattet af en klausul.

Gode råd til din virksomheds næste direktørkontrakt

Det afhænger i høj grad af den enkelte virksomheds forhold, herunder hvilken branche virksomheden er inden for, hvilken markedsposition virksomheden har, og hvor kritisk direktøren er for virksomheden, om der er behov for at aftale klausuler med direktøren og i givet fald, hvordan beskyttelsen bør udformes. Står du over for at skulle udforme en direktørkontrakt, er der helt centrale spørgsmål, som du bør stille dig selv:

 • Hvad er din virksomheds egentlige beskyttelsesbehov?
 • Kan behovet sikres tilstrækkeligt ved aftale mellem direktør og virksomhed om længden af direktørens opsigelsesvarsel, eller er der derudover behov for klausuler? 
 • Hvordan sikrer du den bedste balance mellem at beskytte din virksomhed og samtidig sørge for, at din direktør ved et eventuelt ansættelsesophør kan komme videre på en god og ordentlig måde?

Hent hele undersøgelsen af de 237 direktørkontrakter.


Kromann Reumerts rådgivning

Kromann Reumerts forretningsgruppe for arbejds- og ansættelsesret har stor ekspertise inden for alle juridiske områder, der vedrører forholdet mellem arbejdsgiver og ansatte. Vi rådgiver arbejdsgivere, direktører og andre ledende medarbejdere på tværs af brancher om udarbejdelse og ophør af kontrakter, herunder også om brugen af konkurrence- og kundeklausuler, aktielønsordninger og fratrædelsesaftaler.