Marts 2016
På hjemmebane i UK er en serie af praktiske guides udarbejdet af Kromann Reumerts team i London med konkret rådgivning til, hvordan din virksomhed kommer succesfuldt ind på det britiske marked.

Danske virksomheders vækst i de kommende år skal i vidt omfang ske uden for Danmarks grænser. Det kan være i form af blandt andet nyetableringer, virksomhedsopkøb eller strategiske samarbejder. Med nem adgang til internationale markeder og kvalificeret arbejdskraft er der gode vækstmuligheder for danske virksomheder i Storbritannien. Kromann Reumert er taget med danske virksomheder til Storbritannien og tilbyder rådgivning allerede i opstarts- og etableringsfasen. 

Step 1:Væld den rigtige virksomhedsform

Ligesom i Danmark er der en række forskellige muligheder for at etablere sig som virksomhed i Storbritannien: 

 • Stiftelse af et datterselskab i Storbritannien i form af et Private Limited Company (Ltd) (svarende til et dansk anparts-selskab) eller et Public Limited Company (Plc) (svarende til et dansk aktieselskab).
 • Stiftelse af en UK branch (svarende til en dansk filial) af et allerede etableret dansk selskab.
 • Stiftelse af et partnership (svarende til et dansk interessentskab/kommanditselskab).
 • Deltagelse i joint venture.
 • Erhvervelse af en eksisterende virksomhed i Storbritannien. 

Hvilken etableringsform, der er mest passende for din virksomhed, afhænger ligesom i Danmark af en lang række faktorer, herunder arten af din virksomheds aktiviteter i Storbritannien, hæftelse, skat, ansættelse og finansiering. 

I denne guide vil vi primært fokusere på de to mest gængse etableringsformer:

1. Et datterselskab i Storbritannien i form af et private limited company (UK Ltd).  

2. En filial af dit danske hovedselskab (UK branch). 

De afgørende temaer, når du skal vælge mellem et UK Ltd og en UK branch er:

Step 2: Stiftelse

Stiftelse af UK Ltd


Processen i forbindelse med stiftelse og registrering af et UK Ltd er relativt enkel og hurtig. 

Processen kan opdeles i to faser: Før registrering og efter registrering.

Før registrering:

Forud for registreringen skal følgende forhold til brug for udarbejdelsen af den påkrævede dokumentation være afklaret:

 • Navn. Der skal vælges et navn til selskabet. Der gælder ligesom i Danmark visse begrænsninger for, hvilket navn, der må vælges. Navnet må eksempelvis ikke være identisk med navnet på et allerede registreret selskab. 
 • Hjemsted. Selskabet skal registrere en fysisk adresse, hvorpå selskabet kan kontaktes. 
 • Formål. Selskabets formål skal defineres. Den virksomhed, som selskabet driver, skal kunne rummes inden for formålsbestemmelsen, hvorfor en bred formulering kan anbefales. 
 • Ledelse. Et private UK Ltd's ledelse skal som minimum bestå af én direktør (et public UK Plc skal derimod mindst have to direktør og en 'company secretary'). Der påhviler ledelsesmedlemmer en række forpligtelser. Helt overordnet er ledelsesmedlemmer forpligtet til at handle i selskabets interesse. 
 • Selskabskapital. Der stilles ingen minimumskrav til et UK Ltd's selskabskapital. Der skal dog indskydes nødvendig kapital til, at ejerandelene i selskabet kan etableres. 

Registrering:

 • Registrering af selskabsdokumenter. Stiftelsesdokumenter og vedtægter skal indleveres til UK Companies House.
 • Betaling af stiftelsesudgifter. 

Registreringen hos UK Companies House gennemføres almindeligvis i løbet af et par dage afhængigt af travlheden. Hvis den indsendte dokumentation er mangelfuld, må det påregnes, at registreringstiden forlænges betydeligt. 

Når den endelige registrering af et UK Ltd er foretaget, opnår selskabet status som selvstændig juridisk person og kan drive forretning som sådan. 


Et alternativt til stiftelsen af et nyt UK Ltd er erhvervelsen af et eksisterende UK Ltd-skuffeselskab ("off the shelf"). Skuffeselskabet skal efter erhvervelsen tilpasses til den virksomhed, som erhververen har til hensigt at drive. Et skuffeselskab koster omkring DKK 2.000 ekskl. tilpasning.

Stiftelse af UK branch


En UK branch skal som udgangspunkt registreres hos UK Companies House. Dette sker ved udfyldelse af en særlig ansøgningsformular. Hvis det er hovedselskabets første registrering af en UK branch, skal hovedselskabets stiftelsesdokument og vedtægter indleveres til UK Companies House (i certificerede engelske oversættelser, hvis de ikke foreligger på engelsk).


Hvorfor tage Kromann Reumert med på holdet?

Kromann Reumerts team i London består af erfarne danske og engelske advokater med indgående kenskab til det engelske marked og de udfordringer, en dansk virksomhed typisk oplever. Vores mål er at skabe værdi for din virksomhed med praktiske og operationelle råd. 

 • Vi leverer samme høje service og kvalitet som i Danmark.
 • Vores priser er konkurrencedygtige. 
 • Vi samarbejder med de bedste rådgivere i Storbritannien, hvis vores egne kompetencer ikke er tilstrækkelige.
 • Hvis vi ikke allerede kender din virksomhed, dens kultur samt langsigtede og overordnede mål, vil vi investere ressourcer i at lære den at kende. På den måde kan vi yde en målrettet juridisk rådgivning.   

I næste udgivelse i serien På hjemmebane i UK kan du læse om de typiske udfordringer, danske virksomheder oplever i forbindelse med indgåelsen af kontrakter undergivet engelsk ret.