Maj 2016
EU vedtog i 2013 en ny EU-toldkodeks til erstatning af toldkodeksen fra 1992. Toldkodeksen trådte gradvist i kraft fra 1. maj 2016. Det er blot en af flere nyheder, der behandles i denne udgave af Insights, som også ser på EU-Kommissionens forsøg på at harmonisere sanktioner for manglende overholdelse af toldreglerne og en ny forordning om gensidig udveksling af toldinformationer.

 

Compliance på toldområdet

Det er en grundlæggende forudsætning for det indre marked, at varerne inden for EU's grænser er i frit omløb. EU's toldunion sikrer dette, i og med at der ikke pålægges told, når varer bevæger sig mellem EU-landende. Når varer importeres til et EU-land fra et land uden for EU, pålægges der derimod told.
På toldområdet sker der løbende ændringer og tilpasninger i den allerede komplekse lovgivning, og det er også nødvendigt med et indgående kendskab til blandt andet EU-retten og retspraksis fra EU-Domstolen. Toldreglerne er nemlig EU-harmoniseret, og de nationale toldmyndigheder anvender i princippet de samme regelsæt til behandling af import, eksport og transport af varer på tværs af EU. På denne måde pålægges en konkret vare den samme toldsats, uanset hvilket medlemsland varen indføres i. Det er de nationale toldmyndigheder i hver enkelt medlemsland, der gennemfører EU's toldregler, og som foretager den egentlige opkrævning af told. 
For virksomheder, der importerer fra lande uden for EU, kan der være væsentlig økonomisk risiko forbundet med den korrekte anvendelse af reglerne om told ved import. Viser det sig eksempelvis, at en virksomhed har tariferet et produkt fejlagtigt, eller er virksomheden ved import fra tredjeland ikke opmærksomhed på eventuel antidumping-told på varer fra dette specifikke land, vil det ofte være umuligt at overvælte tolden til næste omsætningsled, da varen ofte allerede er videresolgt. 
Både i forbindelse med opstart og udførelse af nye aktiviteter og ved den løbende drift er det derfor vigtigt, at man som virksomhed sikrer sig, at man overholder de gældende regler uden at snyde sig selv eller ens kunder og samhandelspartnere.

Ny toldkodeks indført

Baggrunden for den nye toldkodeks

EU har længe arbejdet med udarbejdelse af ny toldkodeks. En moderniseret toldkodeks blev vedtaget i 2008, men nåede aldrig at træde i kraft grundet bl.a. IT-løsninger og indførelsen af Lissabontraktaten. I stedet vedtog man en helt ny toldkodeks, forordning (EU) nr. 952/2013, kaldet UCC. Med den nye toldkodeks ønskede man særligt en større ensartethed og modernisering og herunder digitalisering. Ud over den nye toldkodeks er en række omfattende gennemførelsesbestemmelser netop vedtaget. 
Gennemførelsesbestemmelserne fastlægger de nærmere detaljerede processer, frister, arbejdsgange mv., der skal til for at opfylde toldkodeksen. Nedenfor gennemgår vi udvalgte nyskabelser, der er relevante for virksomheder, der driver import- og eksportvirksomhed i EU. 

Autoriseret økonomisk operatør (AEO) og centraliseret toldbehandling

EU's AEO-certifikat giver import- og eksportvirksomheder en række fordele i forbindelse med deres vareførsel over landegrænserne. Virksomheder, der er AEO-certificerede, har lettere adgang til toldforenklinger eller til lettelser i forbindelse med kontrol af sikkerhed og sikring. 
Med den nye toldkodeks erstattes AEO-certifikatet med bevillinger. Det vil, som AEO-certificeret virksomhed, være muligt at få bevilling til at udnytte forenklede toldbestemmelser (AEOC). Med den nye toldkodeks og gennemførelsesbestemmelserne kommer der til gengæld nye kriterier for at få bevilling til AEOC. Kriterierne vedrører bl.a. virksomhedens professionelle kvalifikationer og kompetencer.  
Virksomheder med AEO-status vil med indførelsen af den nye toldkodeks kunne bruge den nye ordning om centraliseret toldbehandling. Denne ordning gør det muligt for virksomheden at fortolde varer i det land, hvor virksomheden er etableret, uanset varernes fysiske placering. 

Bindende tariferingsoplysninger (BTO-afgørelser)

Bindende tariferingsoplysninger giver bl.a. virksomheder, der skal importere eller eksportere varer, mulighed for at få en bindende afgørelse om varernes tarifering (varekode i toldtariffen). BTO'en gælder i seks år, medmindre den tilbagekaldes forinden. Med den nye toldkodeks vil BTO'er alene gælde i 3 år. 
Med den nye toldkodeks er det ikke muligt at anmode om BTO'er i flere lande samtidig for den samme vare for på den måde at forsøge at få en mere fordelagtig BTO.

Toldmyndighederne afviser en anmodning, hvis den allerede er indgivet i én medlemsstat. I den tidligere toldkodeks var en BTO alene bindende for toldmyndighederne, men i den nye toldkodeks bliver BTO'er også bindende for virksomheden, der anmoder om en BTO.

Toldværdiens fastsættelse

Grundlaget for toldværdiens beregning er transaktionsværdien (salgsprisen), dvs. den pris, der faktisk er betalt ved salg af varer til import i EU. Royalties og licensafgifter skal medregnes, når toldværdien fastsættes. Royalties og licensafgifter skal således tillægges toldværdien, hvis de vedrører varer, der skal værdiansættes, og som køberen af varerne er forpligtet til at betale enten direkte eller som indirekte betingelse for salg af varerne, medmindre royalties eller licensafgifter allerede er inkluderet i prisen. 

Er blot én af følgende punkter opfyldt, vil betaling af royalty eller licensafgifter blive anset for at være en betingelse og skal dermed tillægges toldværdien: 

 

 • Sælgeren, eller en person forbundet med sælgeren, kræver at køber foretager betalingen.
 • Købers betaling sker for at opfylde en forpligtelse overfor sælger i overensstemmelse med en kontraktsforpligtelse.
 • Varerne kan ikke blive solgt til, eller købt af køberen uden betaling af royalties eller licensafgifter til licensgiver. 
Det nye i forbindelse med toldværdiens opgørelse er, ifølge SKAT, at der til opgørelsen af royalty eller licensafgifter også skal tillægges omkostninger for retten til at reproducere de indførte varer.

SKATs digitale systemer

De mange ændringer og fælles samarbejde mellem alle medlemslandes toldmyndigheder mv. nødvendiggør omfattende digitale systemændringer hos SKAT. De digitale ændringer sker løbende over de næste år og vil først være endelig implementeret i år 2020. Skatteministeriet anslår, at omkostningerne vedrørende SKATs IT-løsninger bliver over 1 mia. kroner.
 

SKAT kan hjælpe med overvågning af varemærker m.v.

EU's toldmyndigheder spiller en særlig rolle i beskyttelsen af immaterielle rettigheder og beslaglæggelsen af varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer. EU-Kommissionen offentliggjorde i oktober 2015 en rapport over toldmyndighedernes beskyttelse af immaterielle rettigheder i 2014. 
Af rapporten fremgår, at toldmyndighederne i EU i 2014 tilbageholdt 35,5 mio. individuelle falske eller efterlignede varer til en samlet værdi af 616 mio. euro. Den største varekategori var cigaretter, efterfulgt af legetøj og medicin. 
Beskyttelsen af immaterielle rettigheder anses for at være af stor betydning for EU's økonomiske vækst og beskyttelse af jobs. I 2013 vedtog EU-Parlamentet og Rådet en forordning, der bl.a. giver toldmyndighederne lettere adgang til destruktion af varer, der mistænkes for at krænke immaterielle rettigheder, uden krænkelsen forinden skal fastslås ved dom. 
Rettighedshavere til immaterielle rettigheder kan anmode SKAT om at holde øje med varemærker, designs, patenter mv. Det samme gælder overvågning af varemærker og designs i samtlige EU-medlemslande. Toldmyndighederne vil ved en krænkelse tilbageholde varerne og underrette rettighedshaveren. 
 

EU-harmoniserede sanktioner for overtrædelse af told-reglerne (muligvis) på vej

EU har enekompetence til at lovgive om toldregler. Sanktioneringen og håndhævelsen for ikke at overholde toldreglerne er imidlertid overladt til regulering i medlemsstaternes nationale lovgivning, hvilket giver vidt forskellige sanktioner i de enkelte EU-medlemslande. Dette vil EU-Kommissionen gøre op med. Kommissionen har derfor fremsat et forslag, som endnu ikke er vedtaget, og som siden fremsættelsen har mødt modstand. 

Baggrunden for EU-Kommissionens forslag

I visse EU-medlemslande sanktioneres manglende overholdelse med bøder, hvorimod andre EU-medlemslande sanktionerer med konfiskering af varer, permanent udelukkelse fra aktiviteter af industriel eller kommerciel karakter eller sågar med fængselsstraf.
Disse forskelle gør det vanskeligt at forvalte toldunionen, ligesom de påvirker konkurrencevilkårene i det indre marked. EU-Kommissionen foreslår derfor at harmonisere sanktioneringen for manglende overholdelse af de fælles EU-toldregler. 

EU-Kommissionens forslag

EU-Kommissionen foreslår at opdele sanktioneringen i tre kategorier af handlinger og undladelser, som alle skal anses for toldovertrædelser:
 • Toldovertrædelser med objektivt ansvar
 • Toldovertrædelser som følge af forsømmelighed
 • Forsætlige toldovertrædelser.
Kommissionsforslaget oplister de forhold, som sanktioneres, og inddeler de enkelte forhold i de tre kategorier. Toldovertrædelser skal alene sanktioneres med bødestraf, og denne bødestraf stiger i forhold til overtrædelsens grovhed, således at toldovertrædelser med objektivt ansvar sanktioneres mildest, og forsætlige toldovertrædelser sanktioneres hårdest (helt op til enten 30 % af varens værdi eller op til 45.000 euro, hvis toldovertrædelsen ikke vedrører bestemte varer). 

Kromann Reumerts vurdering af EU-Kommissionens udspil

Den danske regering er i tvivl om, hvorvidt forslaget opfylder det EU-retlige nærhedsprincip, som indebærer, at EU alene må vedtage fælles EU-regler, hvis formålet med reglerne opfyldes bedre ved fælles EU-retlige regler frem for nationale regler. Der er også rejst spørgsmål om hjemmelsgrundlaget i Kommissionens forslag. 
Det er derfor vores vurdering, at Kommissionens forslag vil blive vedtaget i en væsentligt udvandet udformning, hvis der overhovedet kan opnås enighed om at harmonisere sanktionerne.
 

Told og olie i transit

Virksomheder, der beskæftiger sig med håndtering og oplagring af olie i transit, risikerer store økonomiske krav fra SKAT for blot mindre fejl i angivelsen af olie til oplæg på toldoplag.

Hvis SKAT rejser et krav 

Hvis en virksomhed modtager en henvendelse om, at SKAT agter at opkræve told, bør det nøje overvejes, i) om der overhovedet er opstået toldskyld, og ii) om virksomheden i så fald er debitor for beløbet. Selv hvis det er tilfældet, kan virksomheden undtages for toldskylden, såfremt visse forudsætninger er opfyldt. Det er virksomheden, der har bevisbyrden for, at betingelserne konkret er opfyldt. 
Hvis der opstår importmoms som følge af en forkert håndtering af olien, bør det ligeledes undersøges, om momsen kan afhjælpes efter momslovens regler. Det er særlig relevant, fordi der ikke er fradragsret for moms, som f.eks. en speditør skal betale, fordi virksomheden hæfter for moms. Det gælder, uanset om hæftelsen er opstået som følge af momspligtig speditørvirksomhed, transportvirksomhed eller lignende. 

Praktiske anvisninger

Som følge af risikoen for store økonomiske krav på grund af selv mindre fejl, blev der nedsat en teknisk arbejdsgruppe med repræsentanter fra oliebranchen og SKAT, som skulle hjælpe de virksomheder, som beskæftiger sig med håndtering og oplagring af olie i transit. Formålet med arbejdsgruppen var at afdække de problemområder, branchen oplever og sørge for praktiske løsninger på problemerne inden for de rammer, EU-lovgivningen giver. Det gælder også virksomheder, der beskæftiger sig med håndtering og oplagring af olie i transit. 
Ifølge arbejdsgruppen er der behov for yderligere vejledning om reglerne, men arbejdet har ikke resulteret i ændringer af hverken regler eller praksis og giver dermed heller ikke grundlag for at ændre aftaler, der allerede er truffet. Der er i stedet i 2015 blevet udarbejdet diagrammer, som beskriver angivelsesforløbet, når olie ind- og udføres med skib og gennemgår regelsættet, ligesom der sidste år blev afholdt et temamøde for branchen.
SKATs diagrammer over angivelsesforløbet og præsentation fra temadagen kan rekvireres hos Tobias Triton Frost, Kromann Reumert.
 

Ny forordning om gensidig udveksling af toldinformationer

 
I september 2015 vedtog EU en ny forordning om gensidig udveksling af toldinformationer. Forordningen giver toldmyndighederne adgang til informationer om varers oprindelse og rute ind i EU.
Transportører, speditører m.fl. har ofte nem adgang til det såkaldte Container Status Messages (CSM), der er elektroniske oplysninger om logistik og den faktiske rute for containere.
Efter denne nye forordning (EU 2015/1525) skal visse transportører, der enten lagrer eller får lagret information på egne vegne om containeres bevægelse og status, indberette CSM til toldmyndighederne, hvis containerne indføres fra et tredjeland og ved forsendelse af visse varetyper til et tredjeland. Begge situationer dog med undtagelser. 
Databasen oprettes og forvaltes af EU-Kommissionen. Toldmyndighederne vil med den nye forordning anvende data fra dette register i kampen mod toldsvindel.
 

Kromann Reumerts rådgivning

Kromann Reumerts afdeling for skatteret rådgiver generelt om told, herunder:
 • korrekt tarifering af varer
 • processuelle regler ved indførsel i EU
 • toldskyldens opståen og ophør
 • spørgsmål om hæftelse
 • reglerne om midlertidig opbevaring og toldprocedure
 • mulighederne for at slippe for toldskyld, når det kan godtgøres, at en misligholdelse i forbindelse med midlertidig opbevaring eller toldprocedure ikke har haft reelle følger for det korrekte forløb mv.  
Vi fører toldsager for domstolene og Landsskatteretten og har erfaring med præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen i toldsager. Vi overvejer løbende muligheden for at få forelagt spørgsmål for EU's Toldkodeksudvalg eller at anmode om syn og skøn, og når det er relevant, indleder vi dialog med EU-Kommissionens toldeksperter. 
Vi bistår også med undersøgelser og rådgivning om told-compliance og anmodninger om bindende tariferingsoplysninger (BTO'er), ligesom vi repræsenterer virksomheder ved myndighedsforhandlinger i øvrigt. 

Alle Insights

Den nye lov om forretningshemmeligheder – Ti ting du skal vide om den nye lov

Den 9. juni 2018 trådte den nye lov om forretningshemmeligheder i kraft. Men hvad betyder det for dig og din virksomhed? I denne insight får du et hurtigt overblik over ti ting, du skal vide om den nye lov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Den nye databeskyttelsesforordning - start jeres compliance-tjek med disse 6 trin

Den nye databeskyttelsesforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Kom godt i gang med jeres compliance-tjek med disse seks trin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

New FIDIC contracts

After 8 years of preparations, FIDIC has finally published the updated versions of the contracts Red Book, Yellow Book and Silver Book at the annual “FIDIC International Contract Users’ Conference” in London on 5 and 6 December 2017. The new contracts are expected to be broadly applied similarly to the previous versions. In this Insight, we introduce the most significant changes to the commonly used FIDIC Yellow Book and point out some of the new provisions which employers, contractors and engineers should keep particularly in mind. Furthermore, we include some remarks from the conference speakers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

How to reach 500 million online chinese consumers and navigate the regulation landscape

Cross Border E-Commerce ("CBEC") is evidently on the rise in China and has brought about massive opportunities for non-Chinese companies, including Danish companies. To embrace this new market, it is important that Danish companies familiarize themselves with the local regulation for CBEC, especially products approval, tax, and labelling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Corporate Power Purchase Agreements – Grønne energiaftaler

Det europæiske marked har set en stor vækst i corporate power purchase agreements ("CPPA"), og disse er også begyndt at gøre indtog på det danske marked. Det skyldes ikke mindst det øgede fokus på og krav til virksomheders bidrag til den grønne omstilling. I denne insight giver vi dig svar på, hvad en CPPA er, de primære drivere bag at indgå dem, vores praktiske erfaringer med CPPA'er, samt hvordan din virksomhed kan gøre brug af dem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Grønne obligationer – Tid til en fælles definition af "grønt"

Markedet for grønne obligationer er de seneste år vokset hurtigt, og 2019 blev et rekordår for både det globale og nordiske marked. Udstedelse af grønne obligationer giver adgang til funding og gør det samtidig muligt for udstedere at tage et miljømæssigt og bæredygtigt ansvar samt bidrage til værdiskabelse for samfundet som helhed. I denne insight giver vi dig et overblik over og status på den kommende regulering, som vil få betydning for grønne obligationer, og som alle aktører på det grønne kapitalmarked bør følge.