Ny afgørelse fra EU-Domstolen: Software kan nu frit overdrages

De fleste licensbetingelser indeholder et forbud mod overdragelse af den omfattede software. Disse forbud kan man fremover se bort fra efter en ny afgørelse fra EU-domstolen. Vi har set nærmere på sagen og rækkevidden af afgørelsen.

Brugte licenser til favørpriser

Sagen handler om licenser til Oracles software. I licensaftalen stod der, at licenserne ikke kunne overdrages.

UsedSoft GmbH solgte dog - uanset licensbetingelserne - brugte licenser til Oracles software. De købte licenserne af forskellige virksomheder, som lovligt havde købt licenserne af Oracle. UsedSoft solgte herefter licenserne videre til favørpris.

Oracle indbragte UsedSoft for de tyske domstole og vandt i første omgang sagen - licenserne var jo solgt som ikke-overdragelige. Læs mere om UsedSoft-sagen.

EU-Domstolen var dog ikke enig med de tyske domstole. Domstolen afgjorde den 3. juli 2012, at salg og efterfølgende brug af brugt software var lovligt, uanset om licensaftalen indeholdte et forbud mod overdragelse.

Ingen forskel på fysiske og elektroniske eksemplarer

Afgørelsen bunder i reglen om konsumption - dvs. retten til at foretage videresalg og videregivelse af lovlige kopier. Denne regel sikrer, at køberen af f.eks. en bog kan videresælge denne, uanset hvad forfatteren måtte mene.


Denne regel omfatter også software. Hidtil har den gængse, omend diskuterede, opfattelse været, at reglen kun omfattede "fysisk" software, f.eks. et computerspil på en DVD. Med afgørelsen sidestiller EU-domstolen elektroniske eksemplarer med fysiske eksemplarer.

Betingelserne for videresalg

EU-domstolen har stillet følgende betingelser for lovligt videresalg af software:

  1. Der skal være sket et salg - modsat en gratis brugsret.
  2. Det oprindelige salg skal være sket inden for EU.
  3. Det oprindelige salg skal være lovligt (dvs. ikke piratkopieret).
  4. Den oprindelige licensaftale skal give en permanent brugsret (modsat tidsbegrænset).

Hvis disse betingelser er opfyldt, kan den omfattede software overdrages, og modtageren bliver lovlig bruger heraf.

Pas på faldgruberne

Afgørelsen skal ikke overfortolkes. Der er særligt tre faldgruber, som bør fremhæves:

  1. Hvis køberen af en softwarelicens til f.eks. 25 brugere reelt kun skal bruge 20 af disse, kan han ikke lovligt sælge de sidste 5 videre, idet der ikke vil være sket konsumption. Om tilkøbte brugerlicenser (CAL - Client Access Licenses) i det hele taget kan overdrages særskilt, er ikke helt klart.
  2. Sælgeren skal ophøre med at bruge den overdragne software. Det vil ikke påvirke, hvorvidt køberen har ret til at bruge softwaren. Sælgeren vil dog efter salget bruge softwaren ulovligt.
  3. Software solgt første gang i f.eks. USA er ikke omfattet. Første salg skal være sket inden for EU - en faktor, der i den digitale og grænseløse hverdag nemt kan overses og være svær at definere.

Fremtiden

Implikationerne af afgørelsen er ganske store. Størsteparten af software bliver i dag solgt elektronisk og på ikke-overdragelige licenser. I fremtiden må det derfor forventes, at licensvilkårene kommer til at indeholde en række kreative omgåelsesmuligheder. Særligt da afgørelsen ikke klart definerer, hvor alle grænserne præcist går. Den sidste dom er således næppe afsagt i denne sammenhæng.