Energinet.dk justerer grøn ordning for vindmølle­kommuner

Grøn ordning indebærer, at kommuner, der lader vindmøller opstille, har mulighed for at søge om tilskud til andre initiativer, som kommer borgerne til gavn. Formålet med ordningen er at fremme lokal accept af opstilling af nye vindmøller på land.
Energinet.dk har netop foretaget en omfattende justering af ordningen og har i den anledning udarbejdet en vejledning til kommunerne samtidig med, at principperne for beregningen af tilskuddet er blevet ændret.

I øjeblikket står der mange millioner på tilsagnsrammen, som blot venter på at blive udnyttet af kommunerne. Developer i vindmøllebranchen kan have en interesse i at opfordre kommunen til - og om muligt hjælpe kommunen med - at benytte ordningen, så formålet om lokal accept af nye vindmøller forfølges.

Hvad er grøn ordning?

"Grøn ordning til styrkelse af lokale landskabelige og rekreative værdier" blev indført med lov om fremme af vedvarende energi og har til formål at fremme den lokale opbakning til vindmøller i kommunen gennem projekter, der kommer borgerne til gavn. Midlerne er således rettet mod kommuner, hvor der opstilles vindmøller.

Under grøn ordning kan kommunerne få tilskud til:

  • Anlægsarbejder, som styrker landskabelige eller rekreative værdier i kommunen 
  • Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.


Kommunalbestyrelsen kan ansøge Energinet.dk om tilskud både i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om tilladelse til opstilling af vindmøllerne og senere - dvs. også efter at vindmøllerne er blevet opstillet.


Ansøgningen skal indgives inden de tilskudsberettigede projekter sættes i gang, og projekterne må ikke påbegyndes, før der er givet tilsagn om tilskud. Der kan således ikke gives tilsagn om tilskud til allerede påbegyndte projekter. 

Der kan gives tilskud på op til 88.000 kr. pr. MW installeret effekt.

Den nye vejledning

Energinet.dk har udarbejdet en vejledning om grøn ordning, som bl.a. redegør for ansøgningsproceduren, samt hvad der kan gives tilskud til, herunder hvilke kriterier der lægges vægt på ved vurdering af ansøgningen mv.

Det fremhæves i vejledningen, at der skal være tale om ansøgning til et nærmere defineret og dokumenteret projekt, og at der således ikke kan indgives ansøgning for flere projekter.

Det overordnede krav til de projekter, der kan søges tilskud til, er, at det er projekter, som kommunen selv vil kunne afholde udgifterne til inden for kommunalfuldmagten, og at projekterne skal medvirke til at fremme den lokale accept af opstillingen af nye vindmøller på land.

Vejledningen nævner nogle eksempler på, hvilke anlægsarbejder og aktiviteter, der evt. vil kunne ydes tilskud til og opstiller en række principper for den vurdering, Energinet.dk skal foretage.

For bygge- og anlægsarbejder er det en forudsætning, at de bygninger, som projektet vedrører, enten ejes af kommunen eller af en forening, og at de benyttes til offentlige formål, hvilket bl.a. omfatter skoler, børneinstitutioner, sportsanlæg og hospitaler. Projekterne kan eksempelvis være renovering af en skolegård eller et forsamlingshus, anlæg af en legeplads, etablering af gang- og cykelstier, "grønne åndehuller" mv. 

For kulturelle og informative aktiviteter kan det være aktiviteter, som gennem undervisning og undervisningsmateriale søger at øge forståelse for benyttelsen af vedvarende energi og tilknyttede klimarelaterede påvirkninger.

Der kan gives tilskud til en bred vifte af aktiviteter, forudsat at aktivteten vurderes at skabe forståelse og accept af vindmølleopstilling, og projekterne kan eksempelvis omfatte temadage, udstillinger og lignende enkeltstående begivenheder.

Ændret tilsagnsramme

Tilsagnsrammen (hvor meget den enkelte kommune har optjent i den grønne ordning) og udbetalingsrammen (hvor meget kommunen allerede har disponeret over) offentliggøres på Energinet.dks hjemmeside og bliver opdateret én gang i måneden.

Oversigten viser bl.a., at der er meget stor forskel på, hvor mange vindmøller der opstilles i de enkelte regioner og kommuner, samt i hvilket omfang kommunerne formår at udnytte de muligheder, ordningen indebærer.


Som led i revisionen af den grønne ordning har Energinet.dk ændret principperne for beregning af tilsagnsrammen. Fremadrettet vil tilsagnsrammen alene blive opgjort på baggrund af vindmøller nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere samt allerede planlagte vindmølleprojekter, hvor der er udarbejdet VVM-redegørelse eller forberedt tilladelse til opstilling af vindmøllerne. Herved kommer tilsagnsrammen i overensstemmelse med § 18 i lov om fremme af vedvarende energi. 

De ændrede principper medfører, at nogle af kommunerne vil opleve en reduktion af tilsagnsrammen.