Udkast til Anbefalinger for god Fonds­ledelse af erhvervs­drivende fonde sendt i høring

Komitéen for god Fondsledelse, der blev nedsat den 1. oktober 2014 med Marianne Philip som formand, sendte i går komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde i høring. Forslaget til anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af Erhvervsfondsudvalgets udkast.

Formålet med anbefalingerne

Det overordnede mål med anbefalingerne er at bidrage til, at bestyrelsen varetager fondens formål og interesser og forvalter fonden i overensstemmelse med best practice. Anbefalingerne skal medvirke til at sikre gennemsigtighed og åbenhed om bestyrelsens arbejde samt bidrage til god ledelse af erhvervsdrivende fonde.

Anbefalingerne er ikke en færdig opskrift på god fondsledelse, men er et redskab og nogle rammer inden for hvilke bestyrelserne vurderer, hvad der er mest hensigtsmæssigt for den enkelte fond.

Visse af anbefalingerne kan med fordel indarbejdes i vedtægterne for de erhvervsdrivende fonde eller i bestyrelsens forretningsorden.

Anbefalingerne er "soft law"

Mens regulering ved lov typisk beskriver en minimumstandard, afspejler "soft law" sædvanligvis en højere standard end lovgivningen ved at være udtryk for "best practice". "Soft law" er endvidere kendetegnet ved en høj grad af frivillighed, hvilket giver anbefalingerne den fleksibilitet, der er nødvendig for, at de erhvervsdrivende fonde kan tilpasse principperne for god fondsledelse til de enkelte fondes forhold.

Rapportering og "følg eller forklar"-princippet

Lov om erhvervsdrivende fonde fastsætter, at bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond skal forholde sig til anbefalingerne. Bestyrelserne for de erhvervsdrivende fonde vil første gang skulle forholde sig til anbefalingerne i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2015.

En erhvervsdrivende fonds bestyrelse skal rapportere om anbefalingerne ved brug af "følg eller forklar"-princippet. Det betyder, at bestyrelsen i den enkelte erhvervsdrivende fond selv afgør, i hvilket omfang bestyrelsen ønsker at efterleve anbefalingerne. Efterlever en erhvervsdrivende fond ikke en anbefaling, skal bestyrelsen forklare, i) hvorfor fonden har valgt at indrette sig anderledes, og ii) hvordan den i stedet har valgt at indrette sig.
Rapporteringen skal ske i ledelsesberetningen i årsrapporten eller på fondens hjemmeside med en præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen.

Komitéen for god Fondsledelse vil udarbejde et skema, som de erhvervsdrivende fonde vil kunne vælge at anvende til rapporteringen. Skemaet vil, når det er udarbejdet, kunne findes på www.godfondsledelse.dk.


De enkelte anbefalinger

Forslaget til anbefalingerne fastsætter best practice inden for følgende kategorier:

 • Åbenhed og kommunikation
 • Bestyrelsens opgaver og ansvar (herunder bl.a. formandens og næstformandens opgaver, bestyrelsens sammensætning, uafhængighed og evaluering) 
 • Ledelsens vederlag.

Du kan finde udkastet til anbefalingerne her. De enkelte anbefalinger behandles nærmere nedenfor.

Åbenhed og kommunikation
Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Baggrunden for anbefalingen er, at den erhvervsdrivende fonds legatmodtagere, støtteberettigede og øvrige interessenter (dattervirksomheder, associerede virksomheder, medarbejdere, samhandelspartnere og andre) i forskelligt omfang har behov for information og viden om fonden. Deres forståelse og relation til fonden er ifølge anbefalingerne afhængig af kvaliteten, omfanget og hyppigheden af den information, fonden offentliggør. Gennemsigtighed og åbenhed er ifølge anbefalingerne væsentligt for at give interessenterne mulighed for at vurdere og forholde sig til fonden.

Bestyrelsens opgaver og ansvar
Overordnede opgaver og ansvar
Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse af fonden og skal varetage fondens interesser i overensstemmelse med fondens formål. Bestyrelsen skal fastlægge fondens strategiske mål og sikre, at de nødvendige forudsætninger for at nå disse mål er til stede i form af finansielle og kompetencemæssige ressourcer samt sikre en forsvarlig organisation af fonden og dens virke.

Strategidrøftelsen kan med fordel danne baggrund for en drøftelse af, hvorvidt fondens strategi i tilstrækkeligt omfang adresserer fondens muligheder og udfordringer såvel kortsigtet som langsigtet.

Formanden og næstformanden for bestyrelsen
Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

Bestyrelsesformandens væsentligste opgaver er at sikre, at bestyrelsen er i stand til at varetage sine opgaver af strategisk, ledelsesmæssig og kontrolmæssig art. Formanden bør sikre, at det enkelte medlems særlige viden og kompetencer bliver anvendt bedst muligt og til gavn for fonden. Desuden er det formandens opgave at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde med gode og konstruktive relationer i bestyrelsen og med en eventuel direktion, herunder god kommunikation.

Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvist anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Bestyrelsen bør sikre en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og direktionen.

Bestyrelsens sammensætning og organisering
Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Det anbefales, at bestyrelsen, med respekt for en eventuel udpegningsret i vedtægten, sikrer en formel, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

God fondsledelse af erhvervsdrivende fonde forudsætter, at bestyrelsen er hensigtsmæssigt sammensat i relation til de opgaver og det ansvar, bestyrelsen står overfor. Bestyrelsen bør være sammensat således, at opgaverne kan varetages effektivt i en konstruktiv og kvalificeret dialog med en eventuel direktion. I de tilfælde, hvor vedtægten ikke indeholder bestemmelser herom, definerer bestyrelsen, hvilke kompetencer fonden har behov for, og vurderer løbende, om bestyrelsens sammensætning og medlemmernes kompetencer enkeltvis og samlet afspejler de krav, fondens situation og forhold stiller.

Ved fastlæggelsen af bestyrelsens sammensætning bør der sikres en god balance mellem kontinuitet og fornyelse blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Med henblik på at sikre en formel proces kan det ifølge anbefalingerne være hensigtsmæssigt, at der i bestyrelser med mange medlemmer, og hvor nye udpegninger sker ved selvsupplering, nedsættes et egentligt nomineringsudvalg til at komme med forslag til kandidater baseret på en struktureret proces.

Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. alder, erhvervserfaring og køn.

Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives en række oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer, herunder den pågældendes navn og stilling, eventuelle særlige kompetencer, om medlemmet anses for uafhængigt mv.

Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

Et helejet egentligt holdingselskab har typisk ikke egentlige selvstændige driftsaktiviteter ud over de rene holdingaktiviteter. I disse situationer er der ikke samme risiko ved et fuldstændigt sammenfald mellem bestyrelsen i fonden og dets helejede holdingselskab.

Uafhængighed
Det anbefales, at en andel af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.

Består bestyrelsen (eksklusive medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængigt, hvis den pågældende:

 • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden

 • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion

 • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden

 • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor

 • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år

 • er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær

 • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær

 • er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

Det er bestyrelsens ansvar konkret at vurdere medlemmernes reelle uafhængighed. Ifølge anbefalingerne bør bestyrelsen lægge vægt på det materielle snarere end det formelle. En bestyrelses uafhængighed skal vurderes ud fra dennes evne og vilje til uvildigt og upartisk at varetage fondens formål.

Udpegningsperiode
Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

Bestyrelsen bør med passende mellemrum forholde sig til bestyrelsesmedlemmernes udpegningsperiode. Afhængig af fondens størrelse, aktivitet og formål kan en udpegningsperiode på to år være for kort tid til, at et nyt medlem af bestyrelsen kan komme ind i fondens forhold, og kan derfor være uhensigtsmæssig. Omvendt vil en for lang udpegningsperiode ifølge anbefalingerne kunne modvirke, at der i bestyrelsen er den fornødne dynamik og fornyelse.

Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen
Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Bestyrelsen bør med passende mellemrum vurdere sin egen indsats: Har bestyrelsen nået sine mål? Hvordan fungerer samarbejdet og kommunikationen i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og en eventuel direktion og/eller administrator? Karakteren og omfanget af evalueringsproceduren må afhænge af fondens situation. Evalueringsprocessen skal danne baggrund for en kontinuerlig forbedring af bestyrelsesarbejdet, og skal sikre, at bestyrelsen til stadighed har den rette sammensætning, og at der sker en løbende fornyelse.

Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte, klare kriterier.

Ledelsens vederlag
Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af direktionen aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det ansvar og det arbejde, der følger af hvervet.

Det anbefales, at det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen oplyses i årsregnskabet. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer modtager for at varetage opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Særligt i erhvervsdrivende fonde, der ikke har ejere og dermed ikke har en generalforsamling, der kan udøve kontrol, er det vigtigt med gennemsigtighed og åbenhed om alle væsentlige forhold vedrørende principperne for og størrelsen af bestyrelsens og en eventuel direktions vederlag.
Principperne for vederlag til medlemmer af bestyrelsen og direktionen skal understøtte en hensigtsmæssig langsigtet udvikling for fonden i overensstemmelse med fondens formål. Det er bestyrelsens ansvar, at vederlag, herunder bonus, til medlemmer af direktionen er passende i forhold til direktionens arbejde og ansvar samt fondens økonomiske stilling.

Hvis bestyrelsen har aftalt pensions- og eller fratrædelsesordninger, vil de blive anset for at være omfattet af vederlagsoplysningerne. Fratrædelsesordninger omfatter et bredt område inkl. opsigelsesvarsel og eventuel optjening heraf, fratrædelsesgodtgørelse, ”change of control”-aftaler, forsikrings- og pensionsordninger, pensionsindbetalinger efter fratrædelse m.v.

Den videre proces

Det er hensigten, at anbefalingerne bliver vedtaget ved årsskiftet, så de er klar, når den nye lov forventeligt træder i kraft den 1. januar 2015.

Vi vil følge op på dette nyhedsbrev, når anbefalingerne er vedtaget i deres endelige form.