Ulovlig konsortiedan­nelse ved udbud

LKF Vejmarkering A/S (LKF) og Eurostar Danmark A/S (Eurostar) har indgået i et ulovligt konsortium. Det afgjorde Konkurrencerådet den 25. juni.
Sagen handlede om en opgave udbudt af Vejdirektoratet i februar 2014. Opgaven lød på kørebaneafmærkningen i tre distrikter i Danmark: Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden. Udbuddet omfattede årene 2014-2017.

LKF og Eurostar valgte en løsning, hvor de tilbød at løse opgaven i fælleskab. Som den eneste aktør bød konsortiet på hele opgaven og på opgaven i Hovedstadsområdet. Tilbuddet var det billigste, derfor vandt konsortiet udbuddet. Konkurrencerådet undersøgte efterfølgende sagen og fandt, at begge virksomheder kunne løfte opgaven individuelt. Rådet konkluderede derfor, at LKF og Eurostar var konkurrenter. Konsortiet var derfor ulovligt.

Hvornår er et konsortium lovligt?

Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udgangspunktet, at hvis en virksomhed er i stand til at afgive bud på en opgave, uden at gå sammen med andre i et konsortium, skal virksomheden selv afgive bud på opgaven. Virksomheder kan dog, under visse omstændigheder, lovligt byde sammen i et konsortium, hvis de ved at gå sammen bliver i stand til at løse opgaven bedre og billigere.

Konsortier er således lovlige efter konkurrenceloven i følgende situationer:

  • hvis konsortiet ikke begrænser konkurrencen, eller
  • hvis konsortiet begrænser konkurrencen, men konsortiesamarbejdets effektivitetsfordele opvejer denne begrænsning.

Vurderingen af de to parametre tager sit udgangspunkt i konkurrencelovens § 6 om konkurrencebegrænsende aftaler og afvejningen af aftalens effektivitetsfordele i § 8.

Konkurrencerådets afgørelse

Konkurrencerådet vurderede i denne sag, at aftalen var konkurrencebegrænsende, allerede fordi LKF og Eurostar kunne byde på de enkelte distrikter hver for sig.

Dette skyldtes, at LKF og Eurostars selv, ifølge deres egne kapacitetsberegninger, kunne afgive delbud på de enkelte distrikter. Rådet fandt, at LKF og Eurostar havde mindsket usikkerheden i konkurrencen ved at indgå i konsortiet, da der ved konsortiedannelsen havde været én konkurrent mindre til at byde.

Som en sidebemærkning udtalte rådet, at LKF og Eurostar, ud fra rådets beregninger, hver især ville kunne byde på alle distrikter. Rådet fandt det heller ikke bevist, at LKF og Eurostar ikke ville have kunnet øge deres kapacitet, hvis man antog, at den ikke var tilstrækkelig på tidspunktet for tilbuddets afgivelse.

Afgørelsen understøtter den holdning, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gav udtryk for i deres vejledning om konsortiedannelse fra 2014. Vejledningen kan findes her.

Kromann Reumerts bemærkninger

Afgørelsen viser en meget striks og indgående vurdering af spørgsmålet om virksomhedernes muligheder for at kunne udføre opgaver selv. Den viser også, at virksomhederne skal være meget opmærksomme på, hvorvidt de lovligt kan lave sådanne samarbejder, også fordi myndighederne takserer en fejlvurdering som værende en såkaldt hardcore konkurrencelovsovertrædelse.

Du kan læse afgørelsen her.