Nye regler for depotselskaber

Folketinget har vedtaget en række ændringer til de regler, der gælder for depotselskaber for UCITS i Danmark. Ændringerne gennemfører UCITS V-direktivet i dansk ret.

Den 15. december 2015 vedtog Folketinget en ændringslov til lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v. og flere andre love 1. Med forbehold for visse bestemmelser, træder ændringsloven i kraft den 18. marts 2016 og implementerer blandt andet artikel 22-26b i UCITS V-direktivet 2 i dansk ret.

Hvad medfører ændringsloven?

Ændringsloven medfører en række ændringer i de regler, der gælder for depotselskaber for UCITS i Danmark. Disse regler følger for nærværende af §§ 106 og 107 i lov om finansiel virksomhed. Når ændringsloven træder i kraft vil disse bestemmelser imidlertid blive ophævet og erstattet af en række nye UCITS V-direktivkonforme regler.

De nye regler skal sikre, at der kommer til at gælde ensartede regler i alle EU lande for et depotselskabs pligter over for en UCITS, et depotselskabs delegation af opgaver til tredjemand, samt det ansvar, der påhviler et depotselskab for eventuelle fejl ved udførelsen af dets opgaver.

Ændringerne indebærer blandt andet en indførelse af en forpligtelse for et depotselskab til at kontrollere en UCITS' pengestrømme samt en udbygning af de nuværende regler for, hvordan et depotselskab skal forvalte og opbevare de aktiver, som depotselskabet har fået overdraget fra en UCITS. Endvidere fastsætter ændringsloven en række betingelser, som skal være opfyldte for, at et depotselskab kan delegere opgaver til tredjemand, samt regler, der skal overholdes ved tredjemands videredelegation af disse opgaver. Endelig indeholder ændringsloven regler for et depotselskabs ansvar over for en UCITS og dennes investorer i forbindelse med depotselskabets fejl ved udførelsen af dets opgaver.

Det vil som følge af ændringslovens ændringer til §§ 106 og 107 i lov om finansiel virksomhed være nødvendigt at ændre eksisterende depotaftaler for UCITS.***  1. Lov nr. 1563 af 15. december 2015 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love.
  2. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/91/EU af 23. juli 2014 om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) for så vidt angår depositarfunktioner og sanktioner.