Theresa May præsenterer oplæg om EU-borgeres rettigheder i Storbritannien efter Brexit

Theresa May afgav i går det første tilbud til EU's ledere vedrørende det omstridte spørgsmål om EU-borgeres fremtidige rettigheder i Storbritannien efter Brexit. Hun tilbød blandt andet, at EU-borgere, som ankommer lovligt før Brexit, får chancen for at opbygge de samme rettigheder til arbejde, sundhedsydelser og fordele som de britiske statsborgere.

Indhold af oplægget

Det nye oplæg blev præsenteret af Theresa May under en tale i Bruxelles og lægger op til, at EU-borgere, der allerede befinder sig i Storbritannien, får mulighed for at opbygge fem års ”opholdsværdi” indtil Brexit. Dette skal ligeledes gælde for personer, der ankommer lovligt i en efterfølgende periode, som forventes at være op til to år. Den efterfølgende periode kan begynde på et hvilket som helst tidspunkt frem til datoen for Brexit, og vil give EU-borgere tid til at regulere deres status. Oplægget vil reelt kunne få betydning for de op imod 3,5 mio. EU-borgere, der i dag befinder sig i Storbritannien.

Dette vil give borgerne ret til at opnå en særlig status som bosat, der giver de samme rettigheder til arbejde, pension, sundhedspleje og andre offentlige ydelser som britiske borgere, og de vil ligeledes kunne opnå ret til at bevare denne ret resten af livet. Tilbuddet sigter således til at give så stor sikkerhed som muligt for borgere, der allerede har bosat sig i Storbritannien og opbygget en karriere i det britiske samfund. 

Efter en overgangsperiode vil nytilkomne EU-borgere være underlagt et nyt immigrationssystem, som erstatter den fri bevægelighed efter Brexit. 

Betinget tilbud

Tilbuddet er betinget af et gensidigt løfte om beskyttelse af rettighederne for de 1,2 millioner britiske statsborgere, der i dag bor i et andet EU-land. Theresa May understreger, at hun ikke ønsker at se nogen, der allerede opholder sig i Storbritannien være tvunget til at forlade landet eller splitte familier op. 

Storbritannien er dog ikke villig til at acceptere EU's krav om at lade den Europæiske Domstol være garant for disse rettigheder. Dette vil i stedet blive fastlagt i britisk lovgivning og håndhæves gennem landets domstole. 

Modtagelse

Theresa May har selv betegnet tilbuddet som et "fair and serious offer". Angela Merkel, Jean-Claude Juncker og andre EU-ledere har umiddelbart betegnet Theresa Mays oplæg som vagt og utilstrækkeligt, men alligevel en god start. 

Der er stadig mange spørgsmål knyttet til Storbritanniens udtræden af EU, og de afledte virkninger for briter og EU-borgere i Storbritannien, herunder hvilke rettigheder der gælder for børnene af dem, der får den nye status. En række europæiske ledere, herunder den belgiske premierminister, ønsker, at EU-borgernes rettigheder skal garanteres permanent og at EU-Domstolen skal have jurisdiktion til at påse dette. Flere detaljer vil blive offentliggjort på mandag og forelagt for parlamentet.  

Betydningen for briter bosat i EU og Danmark

Brexit-forhandlingerne vil kunne efterlade britiske statsborgere i Europa og Danmark i en langt værre position end EU-borgere i Storbritannien. De rettigheder, som britiske statsborgere har i henhold til EU-lovgivning om at leve, arbejde, etablere virksomhed mm. vil således alle risikere at bortfalde ved Brexit. Således er briterne i fare for blandt andet at miste deres rettigheder i medfør af traktat-bestemmelserne om arbejdskraftens frie bevægelighed og EU-unionsborgerskabet. I medfør af disse bestemmelser, har alle EU-borgere inden for Unionens område:

  • ret til frit at tage arbejde og nedsætte sig som selvstændigt erhvervsdrivende på medlemsstaternes område 
  • ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område 
  • valgret og er valgbare ved valg til Europa-Parlamentet og ved kommunale valg i den medlemsstat, hvor de har bopæl, på samme betingelser som statsborgerne i denne stat 
  • at nyde beskyttelse i tredjelande, hvor den medlemsstat, som de er statsborgere i, ikke er repræsenteret, hos enhver medlemsstats diplomatiske og konsulære myndigheder på samme vilkår som statsborgere i denne medlemsstat 
  • ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet og til at henvende sig til Den Europæiske Ombudsmand samt til Unionens institutioner og rådgivende organer på et af traktaternes sprog og få svar på samme sprog. 

Der bor omkring 8.800 briter (op mod 14.000 i visse undersøgelser) i Danmark. Disse vil kunne risikere at miste alle deres rettigheder ved Brexit, hvilket ikke vil gøre sig gældende for EU-borgere. Det frygtes særligt, at briter vil være "låst" til det land, hvor de er flyttet til. 

Bekymringerne går bl.a. på, at briternes faglige kvalifikationer ikke fremadrettet skal anerkendes, at deres ret til arbejde og karrierefremme vil bortfalde, samt at de ved pensionsalderen ikke vil kunne trække på en pension, som de måtte have optjent i to eller flere lande i løbet af deres karriere. EU-borgere vil ikke miste deres rettigheder, de vil blot ikke være i stand til at bruge dem, mens de bor i Storbritannien. De vil således stadig have ret til at bo i et andet EU-land, ret til at arbejde der, retten til fri bevægelighed og retten til gensidig anerkendelse af deres kvalifikationer mm. 

På denne baggrund kan der være grund til at afsøge muligheder for dobbelt statsborgerskab og/eller arbejdstilladelser for briter bosat i andre EU-lande.