Lovforslag om beskyttelse af forretnings­hemmelig­heder sendt i høring

Den 6. oktober 2017 blev et forslag til en ny lov om forretningshemmeligheder sendt i høring. Med lovforslagets vedtagelse gennemføres EU's direktiv om beskyttelse af forretningshemmeligheder i dansk ret.
Lovforslaget samler i et vist omfang den danske regulering af forretningshemmeligheder i en ny, selvstændig lov og medvirker derved til at skabe et bedre overblik over reglerne for beskyttelsen af forretningshemmeligheder. 

Forbud og påbud

Det sker blandt andet ved, at lovforslaget har selvstændige processuelle regler om f.eks. beskyttelse af forretningshemmeligheder under en retssag, udlevering af krænkende varer og egne betingelser for at nedlægge midlertidige forbud og udstede midlertidige påbud. Der indføres eksempelvis en frist på 6 måneder for at indlevere en anmodning om et midlertidigt forbud eller påbud.
 
Derimod lægges der ikke i lovforslaget op til, at retsplejelovens regler om bevissikring i immaterialretssager skal udvides til også at omfatte sager om forretningshemmeligheder.

Sanktioner, økonomiske krav og godtgørelse

Også på det sanktionsmæssige felt indeholder lovforslaget en selvstændig og delvis nyskabende regulering. F.eks. får domstolene adgang til at beslutte et tidsbegrænset forbud mod brug af en forretningshemmelighed, fratagelse af krænkende egenskaber hos krænkende varer, f.eks. ved donation til velgørende organisationers arbejde uden for det beskyttede marked, og betaling af tvangsbøder. 
 
En rettighedshavers mulighed for at rejse økonomiske krav er desuden særskilt reguleret i lovforslaget og i hvert fald på papiret udvidet i forhold til de gældende regler. Det er sket med kraftig inspiration fra direktivet om forretningshemmeligheder og immaterialretslovgivningen, f.eks. ved at erstatning kan tage hensyn til også krænkerens fortjeneste og/eller at der – udover et rimeligt vederlag – kan tilkendes rettighedshaveren en godtgørelse, som dog er maksimeret til den licensbetaling, krænkeren måtte antages at skulle have betalt, hvis en anmodning om brug af forretningshemmeligheden var blevet fremsat over for rettighedshaveren. 

Bred definition af forretningshemmeligheder

Forretningshemmeligheder dækker som begreb i øvrigt bredt fra markeds- og forretningsstrategier til knowhow og opfindelser, og hemmeligholdelse af information kan både have konkurrencemæssige fordele og stor økonomisk værdi for de enkelte virksomheder.
 
Et samarbejde mellem Patent- og Varemærkestyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet og Justitsministeriet står bag udarbejdelsen af lovforslaget. Høringsfristen for lovforslaget er den 3. november 2017, og der lægges op til, at loven skal træde i kraft den 9. juni 2018.
 
Kromann Reumert følger op på Folketingets ‎behandling af lovforslaget, og vi analyserer for tiden, om der er anledning til at indlevere et høringssvar omkring lovforslaget. Har du og din virksomhed synspunkter, som I mener bør inddrages i høringsprocessen, er du velkommen til at kontakte os. 

Kromann Reumert anbefaler

Lovforslaget om forretningshemmeligheder er en oplagt anledning til at gennemgå virksomhedens forretningsgange, aktiviteter, aftaler og andre dokumenter af relevans for forretningshemmeligheder – både for at sikre en optimal beskyttelse og af egne forretningshemmeligheder og for at undgå at krænke andres. Kontakt os, hvis du har brug for rådgivning herom.