Yderligere fokus fra Europa-Kommissionen på statsstøtte i form af skattefordele

Den 4. oktober 2017 offentliggjorde Europa-Kommissionen nyt i to statsstøttesager om indrømmelse af selektive skattefordele. For det første offentliggjorde Kommissionen en afgørelse, hvor Luxembourg pålægges at kræve knap 250 mio. euro tilbage fra Amazon. For det andet offentliggjorde Kommissionen, at den har anlagt et traktatbrudssøgsmål mod Irland som følge af, at den irske stat ikke i tide har krævet 13 milliarder euro tilbage fra Apple i overensstemmelse med Kommissionens tidligere afgørelse.
Af advokat Sonny Gaarslev og advokatfuldmægtig Søren Overgaard Eriksen
 
Europa-Kommissionen har med Margrethe Vestager i spidsen de seneste år været særdeles fokuserede på at undersøge medlemsstaternes praksis på skatteområdet med henblik på at vurdere, om statsstøttereglerne er blevet overtrådt. Kommissæren har i samme forbindelse udtalt, at man forventer yderligere sager på området, der altså fortsat vil være i fokus.

Amazon-sagen

Kommissionen indledte i oktober 2014 en undersøgelse af en luxembourgsk skatteafgørelse om Amazons luxembourgske driftsselskab. På den baggrund har Kommissionen nu konkluderet, at Luxembourg ved skatteafgørelsen har givet Amazon en selektiv skattefordel, der ikke var på armslængdevilkår. Skattefordelen bestod i, at Amazons luxembourgske driftsselskab fik lov at allokere en stor del af sit overskud fra salg i Europa til et ikke-skattepligtigt holdingselskab. På den måde blev størstedelen af overskuddet ikke beskattet i Luxembourg, og Amazon modtog herved indirekte statsstøtte.
 
På den baggrund har Kommissionen nu pålagt Luxembourg at kræve det samlede støttebeløb på knap 250 millioner euro tilbage fra Amazon.
 

Apple-sagen

Kommissionen konkluderede i august 2016, at Irland – på baggrund af et set-up nogenlunde tilsvarende det ovennævnte om Amazon i Luxembourg – havde givet Apple en selektiv skattemæssig fordel, der udgjorde statsstøtte. På den baggrund pålagde Europa-Kommissionen Irland at kræve støtten tilbagebetalt. Der var tale om et samlet beløb på ca. 13 milliarder euro.
 
Den irske stat har siden afgørelsen arbejdet på at opgøre det præcise beløb, der skal kræves tilbagebetalt. Dette arbejde forventes tidligst afsluttet i marts 2018, hvilket ikke er rettidigt i forhold til Europa-Kommissionens afgørelse. Derfor har Kommissionen nu indledt en traktatbrudsprocedure mod Irland for Europa-Domstolen.