Den nye prospekt­forordning: Får vi så færre og enklere prospektkrav?

Med den nye prospektforordning følger nye regler. Vi giver her et overblik over de væsentligste ændringer i den nye forordning, og hvornår de træder i kraft.

Hvornår skal man lave et prospekt?

Før man må foretage et offentligt udbud af værdipapirer i Danmark med en samlet værdi på 5 millioner euro eller derover, kræves offentliggjort et prospekt, der skal være godkendt af Finanstilsynet. Kravene til prospektet følger i dag af EU's prospektdirektiv som implementeret i dansk ret ved værdipapirhandelsloven og prospektbekendtgørelsen og af prospektforordningen, der er umiddelbart anvendelig i Danmark (et såkaldt "EU-prospekt"). 

 

Ifølge værdipapirhandelsloven kræver offentlige udbud af værdipapirer i Danmark med en værdi på mellem 1-5 millioner euro også offentliggørelse af et prospekt, der skal være godkendt af Finanstilsynet. Kravene til dette prospekt følger af danske regler (værdipapirhandelsloven og den lille prospektbekendtgørelse) og er færre, end hvad der gælder for EU-prospektet.  

Der er intet prospektkrav for udbud med en samlet værdi på under 1 million euro. 

Den nye prospektforordning

Rådet og Europa-Parlamentet har vedtaget en ny prospektforordning (forordning nr. 2017/1129), der erstatter EU's gældende prospektdirektiv og prospektforordning. Prospektforordningen trådte i kraft den 21. juli 2017, men størstedelen af forordningens regler vil dog først gælde fra den 21. juli 2019. Selvom den nye prospektforordning gælder umiddelbart, og derfor ikke implementeres i dansk ret, kræver visse bestemmelser i den nye prospektforordning, at medlemsstaterne nationalt tager stilling til en række forhold, herunder de økonomiske grænser for, hvornår pligten til at udarbejde et prospekt indtræder. 

Den nye kapitalmarkedslov, der erstatter værdipapirhandelsloven pr. 3. januar 2018, vil – indtil reglerne om prospekter i den nye prospektforordning træder i kraft – være gældende ift. udarbejdelse af prospekter i Danmark. Ved ikrafttrædelsen af den nye prospektforordning vil kapitalmarkedsloven blive ændret, så Danmarks nationalt fastsatte grænser for, hvornår der er prospektpligt, bliver reflekteret. 

10%-undtagelsen er blevet forhøjet til 20% 

Ifølge de tidligere gældende prospektregler var der ikke pligt for allerede noterede selskaber til at offentliggøre et prospekt, når aktier blev optaget til handel i Danmark, hvis de nye aktier set over den forudgående 12 måneders periode udgjorde mindre end 10% af udsteders aktier inden for samme klasse, der allerede var optaget til handel på samme marked. Denne undtagelse blev forhøjet til 20% i den nye prospektforordning. Ændringen har været gældende siden den 21. juli 2017. 

Ændringen fra 10% til 20%, betyder, at noterede selskaber i forbindelse med forberedelse af de kommende generalforsamlinger bør overveje, hvorvidt der i det enkelte selskab er behov for at udvide bemyndigelsen til bestyrelsen til gennemførelse af kapitaludvidelser. Selskaberne bør dog i relation til overvejelser om eventuelle udvidelser af bemyndigelser være opmærksomme på proxy advisors’ (f.eks. ISS) anbefalinger for stemmeafgivning, herunder de anbefalede grænser for bestyrelsens bemyndigelser. 

De væsentligste ændringer i den nye prospektforordning  

I oversigten nedenfor giver vi et overblik over de væsentligste ændringer i den nye prospektforordning, og hvornår de træder i kraft. 

 

Område

Hvad gælder i dag

/efter de tidligere

regler?

Hvad gælder efter den nye prospektforordning?

Hvornår gælder de nye regler?

Prospektpligt

Anvendelsesområde

Pligt til at offentliggøre et EU-prospekt ved udbud af værdipapirer med en samlet værdi på 5 mio. euro eller derover.

 

Efter de danske regler er der også pligt til at offentliggøre et prospekt ved udbud mellem 1-5. mio. euro.

Der vil være pligt til at offentliggøre et prospekt ved udbud af værdipapirer med en samlet værdi på 1 mio. euro og derover. Medlemsstaterne kan beslutte, at denne beløbsgrænse skal hæves til maksimalt 8 mio. euro.

 

Finanstilsynet sendte i november 2017 udkast til lov om ændring af bl.a. kapitalmarkedsloven i høring. Hvis lovforslaget bliver vedtaget med den foreslåede ordlyd, bliver grænsen for, hvornår der i Danmark skal offentliggøres et EU-prospekt ændret fra 5 mio. euro til 8 mio. euro. Der foreslås to undtagelser til den nye hovedregel, hvorefter der aldrig vil være prospektpligt for udbud under 1 mio. euro. For udbud mellem 1-8 mio. euro vil der kun være prospektpligt, hvis udbuddet også er rettet mod investorer i et andet EU/EØS-land, hvor der er prospektpligt for udbuddet efter reglerne i det pågældende land.

 

Den lille prospektbekendtgørelse ophæves med virkning fra den 3. januar 2018, hvorefter der ikke længere – i medfør af de danske regler – vil være pligt til at offentliggøre et prospekt ved udbud mellem 1 mio. euro og 5. mio. euro.

 

21. juli 2018

Optagelse til handel af nye aktier

Ingen pligt til at offentliggøre et EU-prospekt ved optagelse til handel af aktier, når disse aktier set over den forudgående periode på 12 mdr. udgør mindre end 10% af udsteders aktier af samme klasse, der allerede er optaget til handel på samme marked.

Undtagelsen udvides, så der ikke er pligt til at offentliggøre et EU-prospekt ved optagelse til handel af værdipapirer, der svarer til værdipapirer som allerede er optaget til handel på det samme marked, når de, set over den forudgående periode på 12 mdr., udgør mindre end 20% af værdipapirer, der allerede er optaget til handel på samme marked.

 

20. juli 2017

Aktieombytning m.v.

 

Ingen pligt til at offentliggøre et EU-prospekt ved udstedelse af aktier, som resultat af en ombytning af aktier af samme klasse, hvis udstedelsen af de nye aktier ikke indebærer en forhøjelse af den udstedte aktiekapital.

Ingen pligt til at offentliggøre et EU-prospekt ved udstedelse af aktier som resultat af en konvertering eller ombytning af andre værdipapirer m.v., når de nye aktier, set over den forudgående periode på 12 mdr., udgør mindre end 20% af de aktier, der allerede er optaget til handel på samme marked.

 

Som noget nyt er det en forudsætning for undtagelsens anvendelse, at de udstedte aktier i relation til ombytning af aktier, repræsenterer mindre end 20% af antallet af aktier i samme klasse, der allerede er optaget til handel på samme marked inden for de forudgående 12 mdr.

 

Det bemærkes dog, at der i den nye prospektforordning er oplistet en række tilfælde, hvor 20%-grænsen ikke finder anvendelse, herunder når de værdipapirer, der giver adgang til aktierne, er udstedt inden den 20. juli 2017.

 

20. juli 2017

Typer af prospekter m.v.

EU-vækstprospekt

Små og mellemstore virksomheder og selskaber med begrænset markedsværdi kan udarbejde og offentliggøre et forenklet prospekt, der indeholder færre oplysninger end et "almindeligt" EU-prospekt.

Der indføres et EU-vækstprospekt, som små og mellemstore virksomheder samt visse andre virksomheder kan anvende.

 

EU-vækstprospektet er et dokument i et standard format, der er affattet i et enkelt sprog. Vækstprospektet har til formål at beskytte investorerne samtidig med, at omkostningerne for udstederen ved prospektudarbejdelsen ikke bliver uforholdsmæssigt store.

 

21. juli 2019

Forenklet oplysningsordning for sekundære udstedelser

Ingen regler.

Udstedere vil have mulighed for at udarbejde et forenklet prospekt i forbindelse med sekundære udstedelser, forudsat at visse betingelser er opfyldt.

 

21. juli 2019

Universelt registreringsdokument (et "frequent issuer regime")

Ingen regler.

Udstedere vil have mulighed for at udarbejde et universelt registreringsdokument, der efter at have været godkendt af den kompetente myndighed i to på hinanden efterfølgende regnskabsår, kan anvendes til løbende udstedelser uden forudgående godkendelse.

 

21. juli 2019

Prospektets indhold

Resumé

Resuméet må maksimalt udgøre 7% af prospektets længde eller 15 sider, hvis dette er længere.

 

Kravene til resuméer skærpes. Resuméer må maksimalt være på syv sider, og må maksimalt indeholde 15 risikofaktorer.

21. juli 2019

Risikofaktorer

Risikofaktorer, som specifikt gælder for udsteders og/eller værdipapirernes omstændigheder, og som er væsentlige, når der træffes investeringsbeslutninger, skal angives i prospektet. Ellers gælder ingen formelle regler for angivelse af risikofaktorer.

Risikofaktorer skal være begrænset til risici, der er specifikke for udstederen og/eller værdipapirerne, og de skal fremlægges i et begrænset antal kategorier afhængig af deres art. Inden for hver kategori skal de væsentligste risikofaktorer nævnes først, i overensstemmelse med en vurdering baseret på sandsynligheden for, at risikofaktorerne indtræffer og det forventede omfang af deres negative virkninger.

 

21. juli 2019

Integrering ved henvisninger

Visse dokumenter, som f.eks. årsrapporter, kan integreres i prospektet ved henvisning.

Muligheden for at integrere oplysninger ved at henvise til dem udvides, så flere dokumenter, f.eks. vedtægter, kan integreres i prospektet ved henvisning.

 

21. juli 2019

 

Regelforenkling?

I betragtningerne til prospektforordningen står, at prospektforordningen er et afgørende skridt i oprettelsen af kapitalmarkedsunionen, der blandt andet har til formål at gøre adgangen til kapital i hele EU lettere og at gøre markederne mere effektive. Spørgsmålet må herefter være, om reglerne i den nye prospektforordning rent faktisk vil lette adgangen til kapital i EU og således i praksis gøre en forskel for investorer og selskaber, som ønsker at rejse kapital på markederne. Vi forventer, at forhøjelsen af tærsklen fra 10% til 20%, i forbindelse med optagelse til handel af nye aktier, vil have en betydning for de børsnoterede selskaber i Danmark, da den tidligere undtagelse har været anvendt jævnligt i forbindelse med rettede emissioner, og det er derfor sandsynligt, at forhøjelsen vil blive udnyttet i praksis. Dog må det nok erkendes, at de nye regler ikke generelt udgør en væsentlig regelforenkling og heller ikke generelt set vil gøre adgangen til kapital i EU lettere.  Hvis adgangen til kapital skal gøres lettere, vil det formentlig kræve en mere omfattende revidering af prospektregimet, hvor fokus særligt bør være på, hvordan de meget dyre processer, der relaterer sig til udarbejdelsen af prospekter, kan gøres mindre omkostningstunge.  Hertil kommer, at mange prospekter også fremover vil blive udarbejdet med henblik på at opfylde amerikanske investorers (og emissionsbankernes) forventninger.