Indkøbs­foreninger skal være varsomme med konkurrence­begrænsende adfærd

Endnu en gang har Konkurrencerådet fastslået, at indkøbsforeninger skal være varsomme med at udøve koordinerende adfærd, herunder priskoordinering og informationsudveksling om priser og andre konkurrenceparametre. Konkurrencerådet har afgjort, at Team DS a.m.b.a ulovligt har koordineret priser på kameraer og tilbehør i en sammenhængende periode på knap 5 ½ år fra marts 2008 til august 2013.
Konkurrencerådets afgørelse af 1. december 2017 - konkurrencebegrænsende vedtagelse i Team DS-kæden

Den ulovlige priskoordinering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har identificeret korrespondancer mellem Team DS og indkøbsforeningens medlemmer om priser for produkter og andre konkurrenceparametre. Udvekslingen af informationer er især foregået på Team DS' "Notes opslagstavle", der er en intern, elektronisk opslagstavle, som Team DS administrerer og bruger som platform til at kommunikere med medlemmerne af indkøbsforeningen. Derudover foregik den priskoordinerende adfærd også gennem e-mailkorrespondance og i øvrigt på Team DS' generalforsamling.

Etableringen af indkøbsforeninger er generelt anerkendt, fordi de som udgangspunkt indebærer en række stordriftsfordele og har et effektivitets- og konkurrencefremmende formål. Foreningerne skal dog være yderst varsomme med deres konkurrencebegrænsende adfærd.

En indkøbsforenings koordinering af priser og udveksling af informationer om dens medlemmers priser og andre konkurrenceparametre er i strid med forbuddet om konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101. For at fastslå at en priskoordinering udgør en horisontal konkurrencebegrænsning, er det tilstrækkeligt, at to eller flere af deltagerne i en priskoordinering er faktiske eller potentielle konkurrenter.

Team DS instruerede medlemmerne i at holde prisen oppe

Team DS har ca. 53 medlemmer i Danmark, som alle er selvstændige forhandlere. Priskoordineringen skete i Team DS-regi ved udmeldinger af faste priser, opfordringer til at fastholde eksisterende priser, til at sætte priser op og til at hente avancer på andre produkter samt ved trusler om, at net-butikkerne ville få produkter frataget, hvis prissætningen ikke blev fulgt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har haft foretaget en kontrolundersøgelse i forbindelse med sagen, og af materialet fremgår det, at indkøbschefen for Team DS har haft skrevet følgende på den føromtalte interne elektroniske opslagstavle: "[…] og den sædvanlige bøn fra Indkøbschefen … HOLD PRISERNE i Team DS regi". En sådan udtalelse risikerer at blive tolket som en direkte eller aktuel opfordring til at overholde de udmeldte priser, og i praksis anses udmeldinger om priser til konkurrenter generelt som konkurrencebegrænsende.

Ved vurderingen af om der foreligger ulovlig priskoordinering, er det ikke afgørende, hvilke priser der reelt blev taget på markedet. Om en aftale eller adfærd har til formål at begrænse konkurrencen beror på en objektiv vurdering og er uafhængig af, om parterne har haft til hensigt at begrænse konkurrencen.

Ifølge fast praksis er det ikke nødvendigt, at en indkøbsforenings medlemmer, som indbyrdes er konkurrenter, vedtager en fast pris, som alle følger, eller at medlemmernes priser ligger på samme niveau. Det afgørende for vurderingen er, om vedtagelsen/udvekslingen af oplysninger mellem konkurrenter fjerner eller mindsker usikkerhedsmomenter med hensyn til medlemmernes påtænkte adfærd, hvilket flere gange er blevet statueret ved EU-Domstolen, blandt andet i Domstolens dom af 19. marts 2015 i sag C-286/13 P, Dole Food Company Inc. og Dole Fresh Fruit Europe mod Europa-Kommissionen.

Team DS har fået påbud om omgående at ophøre med, og fremover afstå fra, den ulovlige adfærd. Konkurrencerådet har i forlængelse af afgørelsen besluttet at anmelde Team DS til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) med henblik på en strafferetlig vurdering af overtrædelsen.

Læs afgørelsen.