Forslag til ny ferielov vedtaget

Den 25. januar 2018 blev der vedtaget en ny ferielov, som grundlæggende ændrer det danske feriesystem, når den træder i kraft den 1. september 2020. Loven indfører 'samtidighedsferie', der gør det muligt for medarbejdere at holde betalt ferie samme år, som ferien optjenes og indebærer derudover en overgangsordning, der skal gøre overgangen fra forskudt ferie til samtidighedsferie nemmere.

Ferieudvalget blev nedsat i august 2015 for at få de danske ferieregler til at stemme overens med EU-retten. Udvalget bestod af repræsentanter fra både arbejdsgiversiden og lønmodtagersiden og præsenterede den 22. august 2017 et forslag til en ny ferielov. Den 31. oktober 2017 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en politisk aftale om at indføre samtidighedsferie i overensstemmelse med ferieudvalgets forslag. Lovforslaget blev fremsat den 6. december 2017 og blev førstebehandlet den 12. december 2017. Lovforslaget blev sendt til udvalgsbehandling, og udvalget afgav betænkning den 17. januar 2018. 

 

Den nye ferielov og selve ordningen med samtidighedsferie skal træde i kraft den 1. september 2020, mens overgangsordningen fra det nuværende feriesystem vil træde i kraft den 1. januar 2019.

Lovens hovedpunkter

Den største og væsentligste ændring i den nye ferielov er overgangen fra forskudt ferie til samtidighedsferie. Denne ændring indebærer, at ferie kan holdes i samme år, som den optjenes. Det betyder, at nye på arbejdsmarkedet kan holde betalt ferie allerede i det første år på arbejdsmarkedet. Til sammenligning kan der efter den nuværende ferielov gå op til 16 måneder fra en ny på arbejdsmarkedet har optjent ret til og kan afholde betalt ferie.

 

Med denne ændring til samtidighedsferie vil ferieåret – den periode hvor man optjener ferie – løbe fra den 1. september til den 31. august. Ferieafholdelsesperioden vil være samtidig med ferieåret + 4 måneder, det vil sige fra 1. september til 31. december det efterfølgende år og vil dermed i alt vare 16 måneder. 

 

Medarbejderen vil fortsat optjene ret til 2,08 dages betalt ferie om måneden, så der på et år optjenes ret til 25 dages betalt ferie. Derudover har medarbejderen ret til at holde mindst 15 dages betalt ferie i én sammenhængende periode (hovedferien). Hvis medarbejderen har optjent mindre end 15 dages betalt ferie, har denne krav på at holde alle sine optjente dage i sammenhæng. 

 

I forbindelse med overgangen til samtidighedsferie har ferieudvalget foreslået en overgangsordning, der nu er vedtaget. Overgangsordningen indebærer, at ferie, der optjenes i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 efter den nuværende ordning, indefryses og hverken kan afholdes eller udbetales. I forbindelse med denne indefrysning oprettes en særlig fond til administration af de indefrosne midler: ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”. Fonden skal forvalte og administrere de tilgodehavende feriemidler og skal oprettes som en særskilt enhed under Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 

 

For medarbejdere der afholder ferie med løn, kan arbejdsgiveren vælge at beholde de indefrosne midler og forrente dem selv, indtil der skal ske pligtmæssig indbetaling til fonden, senest ved medarbejdernes alderspensionering. Beholder arbejdsgiveren midlerne, kræves det, at der sker en årlig indeksregulering svarende til lønudviklingen. Hvis arbejdsgiveren vælger at beholde midlerne, vil de indefrosne midler blive sikret via Lønmodtagernes Garantifond.

 

Derudover vil det ikke længere være muligt som hidtil generelt at fravige reglerne om varslingsperioder for afholdelse af ferie direkte i ansættelseskontrakten, da det fremover kan ske efter konkret aftale med medarbejderen, når ønsket om varsling af ferie med et mindre varsel opstår. Selve lovens varslingsregler er uændrede. Afholdelse af hovedferien skal fortsat varsles 3 måneder før afholdelsen, og al anden ferie skal varsles 1 måned før afholdelse. Det vil ligeledes stadig være muligt at aftale afholdelse af ferie med medarbejderen på frivillig basis som hidtil. 

 

Den nye ferielov indfører derudover også en mulighed for, at medarbejderen kan holde betalt ferie på forskud i de tilfælde, hvor medarbejderen ikke har optjent tilstrækkelig betalt ferie i forhold til den ønskede ferielængde (bl.a. ved tvungen ferielukning). Et sådant forskud på betalt ferie skal aftales mellem medarbejderen og arbejdsgiveren, og arbejdsgiveren kan ved medarbejderens fratræden modregne værdien af den forudbetalte ferie i udbetalinger til medarbejderen.

 

Den nye ferielov medfører derudover ændringer af bl.a.:

  • tidspunktet for udbetaling af ferietillæg
  • hvornår der skal ske feriedifferenceberegning
  • delvis automatisk overførsel af den femte ferieuge
  • hvornår der kan ske udbetaling af ferie ved feriehindringer.


Kromann Reumert vil i den kommende tid udsende nyhedsbreve om udvalgte emner i den nye ferielov.

 

Læs Kromann Reumerts tidligere omtale af forslaget til den nye ferielov, fra da ferieudvalget gav sin betænkning.

Læs den nye ferielov.
Læs den politiske aftale