Nedsættelse af kapitalkrav for aktieselskaber og andre selskabs­retlige forslag

Den 14. marts 2018 fremsatte Erhvervsministeriet et nyt lovforslag, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

Lovforslaget blev vedtaget den 17. maj 2018

Nedsættelse af kapitalkrav for aktieselskaber

Det foreslås at sænke kapitalkravet for aktieselskaber fra 500.000 kr. til 400.000 kr. Det vil både lette muligheden for at etablere aktieselskaber og for at omdanne anpartsselskaber til aktieselskaber.

Mulighed for at omdanne S.M.B.A. og F.M.B.A. til aktieselskaber

Det foreslås også, at det skal være muligt at omdanne en virksomhed med begrænset ansvar til et aktieselskab. I dag er det kun muligt at omdanne et andelsselskab (A. M. B. A.) til et aktieselskab. Lovændringen vil betyde, at omdannelsen af et S. M. B. A. og et F. M. B. A. til et aktieselskab kan ske uden det nuværende krav om, at virksomheden først skal omdannes til et A. M. B. A., før det kan omdannes til et aktieselskab. 

Registrering af reelle ejere som forudsætning for registrering af nye virksomheder og mulighed for tvangsopløsning

Videre foreslås det, at registrering af reelle ejere skal være en betingelse for at kunne registrere nyetablerede virksomheder. Lovforslaget omfatter kapitalselskaber, virksomheder med begrænset ansvar (A. M. B. A., F. M. B. A. og S. M. B. A.), interessentskaber og kommanditselskaber, der er registreringspligtige ifølge lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og erhvervsdrivende fonde.

Samtidig foreslås det, at der indføres en mulighed for at tvangsopløse virksomheder ved skifteretten, hvis virksomhederne intet har registreret om reelle ejere. For interessentskaber og kommanditselskaber er anmeldelse til registrering i Erhvervsstyrelsen ikke en betingelse for at kunne drive virksomhed. Derfor vil dette forslag, hvis det bliver vedtaget, ikke få betydning for disse virksomhedsformer.
 
Forslaget fremsættes med det formål at kunne håndhæve kravet om registrering af reelle ejere. Det baserer sig på de erfaringer, Erhvervsministeriet har gjort sig i forbindelse med indførelsen af reglerne om registrering af legale ejere, herunder at bødestraf eller administrativ udstedelse af tvangsbøder er uforholdsmæssigt ressourcekrævende og besværligt.

Det er dog et meget indgribende virkemiddel at indføre på den baggrund.

Iværksætterselskaber – mulighed for apportindskud ved samtidig omregistrering

Endelig bliver det foreslået, at reglerne om iværksætterselskaber ændres, så det bliver muligt at forhøje kapitalen ved apportindskud, hvis beslutningen om at forhøje kapitalen bliver truffet samtidig med en beslutning om omregistrering til et anpartsselskab. Sker der ikke en samtidig omregistrering vil det (som tilfældet også er i dag) ikke være muligt at forhøje kapitalen ved andet end kontant indskud.

Ikrafttræden

Lovforslaget er sat til førstebehandling den 5. april 2018. Hvis lovforslaget bliver vedtaget efter tidsplanen, vil lovændringerne træde i kraft den 1. juli 2018.