Har Danmark brug for et FBI?

Kromann Reumerts Procesafdeling brugte Folkemødet 2018 til at drøfte retshåndhævelse og retssikkerhed. Det blev til en spændende time i selskab med Politidirektøren fra Østjyllands Politi, Formanden for Djøf og DI.

Kromann Reumerts procesafdeling, repræsenteret ved partner Hans Jakob Folker, benyttede årets Folkemøde til at rejse spørgsmål om, hvorvidt Danmark har brug for stærkere myndigheder til at behandle de vanskelige sager om organiseret, økonomisk og grænseoverskridende kriminalitet. 

Baggrunden for problemstillingen var dels, at en tilsvarende diskussion netop pågik i de øvrige nordiske lande, og i EU, dels det behov Kromann Reumert løbende oplever er tilstede for mere specialisering. I debatten deltog Politidirektør fra Østjyllands Politi Helle Kyndesen, Beredskabsstyrelsens direktør og formand for Djøf Henning Thiesen, og underdirektør i DI Kim Haggren. Debatten var livlig, og der var generelt enighed om, at behandlingen af vanskelige sager kræver særlige kompetencer og tilstedeværelse af de fornødne ressourcer. 

Valg af håndhævelses- og politimodel, og den rette balance mellem, hvilke sager som behandles af lokale/regionale eller landsdækkende myndigheder kunne drøftes. I Norge har et udvalg under Justitsministeriet fornyeligt afgivet udtalelse om emnet, og foreslået, at der skulle etableres en samlende myndighed for behandling af komplicerede straffesager, altså en slags 'FBI-light-model'. 

Politidirektør Helle Kyndesen fremhævede, at der i Øst- og Vestdanmark netop er blevet etableret to regionale efterforskningscentre, og at de nu skulle have tid til at virke. Kim Haggren understregede, at det er vigtigt for erhvervslivet, at straffesager, herunder IPR-sager, bliver behandlet effektivt. 

Mere privat retshåndhævelse?

Der blev også tid til at diskutere undersøgelse af svig på arbejdspladsen. Meningerne i relation hertil var delte. På den ene side var der enighed om, at virksomheder har behov for at foretage undersøgelser af uregelmæssigheder, men på den anden side var der også hensyn at tage til den mistænkte. 

Fra Kromann Reumerts side pegedes på, at både Norge og Sverige havde regler om sekundær påtale, hvorefter private selv kan rejse straffesag, hvis politiet ikke gør det. Tilsvarende regler findes ikke i Dannmark. Kim Haggren fra DI fortalte, at man fra DI's side var tilfredse med ordningen i forhold til forfølgning af sager om immaterialretskrænkelser, som åbnede op for privat efterforskning og påtale. 
Hans Jakob Folker afrundede debatten med at sige, at håndhævelse vil blive et centralt emne i de kommende år, og at det er vigtigt, at danske myndigheder bevarer evnen til at håndtere kriminalitet. 

Erfaringer fra andre lande vil blive vigtig. Der kan tages udgangspunkt i de nordiske politimodeller, men erfaringer fra England, EU og de øvrige EU-lande kan også inddrages. Europol og dannelse af den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) er et skridt i en mere centraliseret retning. 

Kromann Reumert fortsætter naturligvis med at følge udviklingen og indgå i drøftelser med relevante interessenter til gavn for firmaets klienter.