Konkurrence­ankenævnet stadfæster: Indkøbs­forenings adfærd var konkurrence­begrænsende

Konkurrenceankenævnet fandt desuden, at Team DS havde udvist konkurrencebegrænsende adfærd i form af priskoordinering og informationsudveksling vedrørende priser og øvrige konkurrenceparametre.

Konkurrenceankenævnets kendelse af 21. december 2018 – Team DS a.m.b.a.


Af advokatfuldmægtig Simon Christensen og stipendiat Jens-Christian Steffensen

Baggrund

Team DS er en indkøbsforening med ca. 53 medlemmer, der alle er selvstændige fotohandlere. Foreningen indkøber produkter i form af kameraer og tilbehør til eget varelager, hvorefter produkterne sælges videre til de enkelte medlemmer. Internt i foreningen administrerer Team DS en elektronisk opslagstavle, som selskabet bruger til at kommunikere med medlemmerne. Det er blandt andet på denne opslagstavle, via e-mail og på Team DS' generalforsamling, at korrespondancen mellem foreningen og medlemmerne foregår.

Konkurrencerådet fandt i første omgang, at Team DS havde udøvet ulovlig priskoordinering (læs vores tidligere nyhed om sagen). Priskoordineringen var blandt andet sket ved, at Team DS:


  • udmeldte faste priser til sine medlemmer
  • opfordrede medlemmerne til at fastholde dagældende priser
  • meddelte, at priserne skulle sættes op 
  • "truede" med, at netbutikker ville få frataget produkter, hvis prissætningen ikke blev fulgt. 


Konkurrencerådet fastlog, at Team DS dermed – i hvert fald i en periode på 5½ år – ulovligt havde koordineret priser for medlemmerne, og at Team DS havde udvekslet informationer til medlemmerne om andre medlemmers priser og øvrige konkurrenceparametre.

Team DS blev derfor påbudt omgående at bringe sin adfærd til ophør og fremover at afstå fra adfærden, ligesom Konkurrencerådet meldte Team DS til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International kriminalitet (SØIK) med henblik på en videre strafferetlig forfølgelse.

Team DS ankede efterfølgende sagen til Konkurrenceankenævnet med påstand om, at Konkurrencerådets afgørelse skulle ophæves. 

Konkurrenceankenævnets kendelse

Konkurrencenævnet fandt først og fremmest, at Team DS er en sammenslutning af virksomheder, som er omfattet af konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101. Ifølge nævnet var Team DS' udmeldinger til medlemmerne udtryk for foreningens holdning, da flere af dem var blevet lagt op af Team DS' administrerende direktør og indkøbschef. Bestyrelsesformanden var i øvrigt blevet orienteret om flere af opslagene, inden de blev lagt op.

Hermed fandt Konkurrenceankenævnet, at udmeldingerne havde en sådan karakter, at de var egnede til at koordinere medlemmernes adfærd på markedet, og at udmeldingernes formål dermed var at begrænse konkurrencen. Således vedrørte udmeldingerne fastsættelse af priser mellem konkurrenter. Det var i denne forbindelse uden betydning, at oplysningerne var helt eller delvist offentligt tilgængelige, da priserne blev distribueret med opfordring til medlemmerne om at ensrette deres priser.

Det forhold, at priskoordineringen kun vedrørte en mindre del af markedet og en mindre del af de enkelte fotohandleres samlede sortiment, var, ifølge Konkurrenceankenævnet, også uden betydning, da Konkurrencerådets vurdering af sagen blev fundet tilstrækkelig for dette forhold.

Hvad viser kendelsen?

Konkurrenceankenævnets kendelse understreger vigtigheden af, at indkøbsforeninger er opmærksomme på, at de ikke indirekte risikerer at udøve adfærd, der kan betragtes som konkurrencebegrænsende.

Læs Konkurrenceankenævnets kendelse.