Nu er ændringen af fondslovens § 9 vedtaget

Den 10. oktober 2018 sendte justitsministeren et forslag i høring om at ændre fondslovens § 9. Ændringen indebærer, at ikke-erhvervsdrivende fonde fremadrettet kan uddele modtagne gaver og arv til projekter og andre støtteformål inden for fondens formål, medmindre gavegiver eller testator har truffet en anden beslutning. Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget den 24. januar 2019 og træder i kraft den 1. februar 2019.

Som beskrevet i vores nyhed den 22. oktober 2018 indebærer lovforslaget, at fondslovens § 9 ændres, så bestyrelserne i de ikke-erhvervsdrivende fonde nu – modsat det hidtil gældende princip – kan uddele gaver og arv, medmindre andet er bestemt af gavegiver/testator.

 

Herudover ophæves den særlige bagatelregel for visse mindre gaver i fondslovens § 9, da både gaver og arv, som modtages efter lovens ikrafttræden, vil være omfattet af det nye princip. Det betyder, at fondsbestyrelsen selv kan beslutte, om aktiver, som senere tilfalder fonden som arv eller gave, skal anvendes til uddeling eller henlægges til fondens formue, medmindre arvelader eller gavegiver selv har truffet bestemmelse herom.

 

Bestyrelsens beslutning om at uddele gaven eller arven skal senest være truffet ved regnskabsaflæggelsen. Træffer bestyrelsen ikke en sådan beslutning, vil gaven/arven blive tillagt den bundne kapital.

 

Lovforslaget træder i kraft den 1. februar 2019 og får betydning for:

 

  • gaver, som de ikke-erhvervsdrivende fonde modtager efter ændringens ikrafttrædelse
  • arv, som modtages fra en arvelader, der afgår ved døden efter lovens ikrafttræden.

 

Fondene vil stadig kunne ansøge Civilstyrelsen om samtykke til, at en gave eller arv uddeles, selv om gavegiver/testator udtrykkeligt har bestemt, at gaven eller arven skal tillægges den bundne kapital. 

Læs ændringsloven.