Klage over fejl i ESPD blev ikke taget til følge

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Den 6. februar 2019 afsagde klagenævnet kendelse i sagen Brande Buslinjer ApS mod Midttrafik. En såkaldt 'åbenbar fejl' gjorde, at klagen ikke blev taget til følge. Det kan du læse mere om i denne nyhed.
Sagen drejede sig om indkøb af buskørsel, der blev gennemført som udbud med forhandling efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. 

Klagen drejede sig blandt andet om, at den valgte tilbudsgiver i et udbud med forhandling efter forsyningsvirksomhedsdirektivet havde begået en fejl i afkrydsningen af sit ESPD, hvor der var blevet svaret "nej" til, om tilbudsgiveren opfyldte udvælgelseskriterierne. Men samtidig havde tilbudsgiveren korrekt udfyldt hele "Del IV: Udvælgelseskriterier" i sit ESPD. 

Klagenævnet tog ikke klagen til følge, da afkrydsningen, ifølge klagenævnet, var en åbenbar fejl. Det gjorde ingen forskel, at ordregiveren ikke havde henvendt sig til tilbudsgiveren for at få berigtiget fejlen. 

Hvad viser kendelsen?

Klagenævnets kendelse i sagen forekommer helt rigtig og er som sådan ikke overraskende. I både den juridiske og ikke mindst praktiske verden skal der være en vis pragmatisme over for "åbenbare fejl", som hverken skal føre til ukonditionsmæssighed eller pligt til at  berigtige inden en udbudsproces fortsættes. I den konkrete sag kunne den åbenlyse fejl afklares allerede ved at læse det fulde ESPD. Udbuddet var gennemført efter forsyningsvirksomhedsdirektivet, men kendelsen vil forventeligt også kunne bruges som fortolkningsbidrag i sager efter udbudsloven. 

Kendelsen behandlede også andre påstande, herunder om ordregiveren havde været uberettiget til at prækvalificere den valgte tilbudsgiver som en følge af valget af referencer som udvælgelseskriterium, uden at det var oplyst, hvad der ville blive lagt vægt på ved referencerne.  

Det kan du læse mere om i kendelsen af 6. februar 2019: Klagenævnet for Udbuds kendelse i sagen mellem Brande Buslinjer ApS mod Midttrafik.