Regeringen og Dansk Folkeparti vil sikre højere dyre­velfærd ved dyre­transporter

Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at styrke kontrollen med dyretransporter. Formålet med aftalen er at sikre en højere dyrevelfærd, især ved transport af svin, og tiltaget kommer i forlængelse af de seneste ti års massive vækst i svineeksporten. I denne nyhed får du et overblik over nogle af aftalens – både konkrete og knap så konkrete – tiltag, som kan få betydning for besætningsejere.

Flere stikprøvekontroller ved eksport af svin

Fødevarestyrelsen har konstateret, at der i dag er problemer ved ca. 30 ud af de godt 100 årlige stikprøvekontroller, der foretages ved eksport af svin (de såkaldte indladningskontroller, hvor der føres kontrol med blandt andet transportegnethed og transportmidlets indretning).
 
Det vil regeringen og Dansk Folkeparti nu imødegå og har derfor aftalt at øge antallet af indladningskontroller til 250 kontroller om måneden, hvilket svarer til ca. 10 % af alle transporter i Danmark. Den øgede kontrol skal medvirke til at udskille de aktører, der oftest overtræder reglerne for dyretransport, så kontrollen fremadrettet målrettes "de brodne kar". 

Et af de helt store diskussionsemner har været, om den øgede kontrol skal betales af erhvervet ved opkrævning af gebyrer, men det vil – i hvert fald i første omgang – ikke blive tilfældet. 

Det øgede antal kontroller igangsættes allerede fra den 1. juli 2019 og fortsætter foreløbigt året ud.
 

Ansvar for transportegnethed præciseres 

Ifølge de gældende regler er det en betingelse for at transportere dyr, at dyrene er egnede til den planlagte transport. Dette krav om transportegnethed skal iagttages af alle, som transporterer eller lader dyr transportere, dvs. både besætningsejeren, transportøren mv. Vurderingen af, om et dyr er transportegnet, volder problemer i praksis, og det har desuden vist sig at være svært at forudsige fordelingen af ansvaret. 

I lyset heraf ønsker regeringen og Dansk Folkeparti, i første halvdel af 2019, at igangsætte et arbejde med at få præciseret, hvem der evt. har ansvaret, når transportegnethedskravet overtrædes.
 

Dyrlægernes inspektion af svins transportegnethed 

Forøgelsen af svineeksporten og det øgede tidspres har gjort det svært for dyrlægerne at vurdere det enkelte svins transportegnethed. I aftalen lægges der derfor op til, at dyrlægerne, i en tremåneders periode, får 50 % længere tid til at inspicere. Som et led heri vil det være nødvendigt, at besætningsejere, transportører mv. fremdriver svinene langsommere i forbindelse med dyrlægens inspektion. Fødevarestyrelsen har i sit arbejde forud for aftalen anført, at fremdrivningen eksempelvis kunne begrænses til 10-15 svin ad gangen. 

Den øgede synstid kan medføre en ekstra omkostning for besætningsejerne og transportører, da kontrollen naturligvis vil tage længere tid. 

I aftalen står der ikke noget om, hvornår den øgede synstid forventes at starte. Efter
tremånedersperiodens udløb vil den øgede synstid dog skulle forsætte for de besætningsejere, transportører mv., som har mange overtrædelser, "de brodne kar". Hvad der ligger i at have mange overtrædelser, står der ikke noget om i aftalen, men der står dog, at netop dette vil blive klarlagt i starten af 2019.
  

Krav om IT-udstyr hos besætningsejere

Regeringen og Dansk Folkepart vil desuden igangsætte en undersøgelse af, om det er muligt at kræve, at besætningsejere, samlesteder og slagterier skal have det "fornødne IT-udstyr", som kan bruges til at udarbejde kontrolrapporter ude på kontrolstedet. 

Hvad undersøgelsen mere præcist kommer til at indebære, og hvor længe den vil vare, står der ikke noget om i aftalen. 
 

Andre tiltag

Aftalen indeholder også en række andre tiltag, der særligt er rettet mod transportører. Eksempelvis står der i aftalen, at den nationale klippekortordning for transportører skal ophæves. Regeringen og Dansk Folkeparti vil desuden, som noget nyt, indføre indvendige højdekrav ved transport af svin på under 40 kg.
 
Regeringen og Dansk Folkeparti vil evaluere aftalen allerede i december måned 2019.
 

Læs hele aftalen.