EMIR Refit er nu på trapperne

Ændringer til EMIR har været undervejs siden maj 2017, hvor første forslag, kaldet EMIR Refit, blev offentliggjort. I starten af marts 2019 blev den endelige kompromistekst til EMIR Refit tilgængelig, og forventningen er, at den vedtagne version snart offentliggøres i EU Tidende og træder i kraft i slutningen af maj/start juni 2019.

EMIR Refit indeholder blandt andet følgende ændringer, som er relevante for modparter:

 

 • Delvis ny beregningsmetode til at afgøre, om der er clearingpligt
 • Finansielle modparter, som ligger under tærskelværdierne, skal ikke cleare
 • Pensionskasseundtagelsen forlænges endnu en gang
 • Enkelte justeringer af rapporteringsforpligtelsen

 

Beregningsmetode

For derivatmodparter er en af de væsentligste ændringer i EMIR Refit, at der introduceres en delvis ny beregningsmetode til at afgøre, om finansielle og ikke-finansielle modparter er clearingpligtige i relation til deres OTC-derivater under EMIR1. Dette kommer, efter planen, til at gælde uden en overgangsperiode, og modparter skal derfor være klar med deres beregninger, når EMIR Refit træder i kraft.

 

Metoden er kun delvis ny, da den genbruger de tærskelværdier, som i dag gælder for de ikke-finansielle modparter, herunder konceptet om at modparterne skal lave opgørelser inden for fem forskellige aktivklasser2:

 

"Tærsklerne for clearinggrænseværdierne med henblik på clearingforpligtelsen er:

 

 1. 1 mia. EUR i notionel bruttoværdi for OTC-kreditderivataftaler
 2. 1 mia. EUR i notionel bruttoværdi for OTC-aktiederivataftaler
 3. 3 mia. EUR i notionel bruttoværdi for OTC-rentederivataftaler
 4. 3 mia. EUR i notionel bruttoværdi for OTC-valutaderivataftaler
 5. 3 mia. EUR i notionel bruttoværdi for OTC-råvarederivataftaler og andre OTC-derivataftaler, der ikke falder ind under litra a)-d)."

 

Afhængig af om man er en finansiel eller en ikke-finansiel modpart, er der dog væsentlige forskelle på, hvordan den nye beregningsmetode skal bruges og konsekvenserne heraf.

 

Finansielle modparter

Som noget nyt kan finansielle modparter lave en opgørelse, og hvis de falder under alle ovennævnte tærskelværdier, er de ikke clearingpligtige. Under EMIR's nuværende regler er udgangspunktet, at alle finansielle modparter er clearingpligtige, men en del har ligget i den såkaldte kategori 3, hvor clearingpligt har været udskudt3. Finansielle modparter, med eksempelvis stort handelsomfang, hvor det er åbenbart, at der er clearingpligt, kan undlade at lave beregningerne og blot cleare.

 

I henhold til EMIR Refits beregningsmetode skal modparterne, hver tolvte måned, opgøre værdien af deres derivathandel inden for de fem aktivklasser. Dette gøres ved at udregne den samlede gennemsnitlige udestående position ved månedens slutning for OTC-derivatkontrakter for de forudgående 12 måneder4. Hvis resultatet overstiger en af tærskelværdierne, er der clearingpligt for alle aktivklasser5. Finansielle modparter skal medregne alle derivatpositioner og kan altså ikke undtage hedgingtransaktioner.


Beregningen skal laves på koncernbasis.


Som udgangspunkt skal UCITS og AIF'er lave beregninger på fundniveau.
 

Ikke-finansielle modparter

Ikke-finansielle modparter skal lave samme opgørelse som de finansielle modparter, men som hidtil kan disse modparter undlade at medregne hedgingpositioner. For ikke-finansielle modparter indeholder EMIR Refit dog den nyskabelse, at disse modparter udelukkende bliver clearingpligtige inden for den/de aktivklasse(r), hvor de overskrider tærskelværdien.

 

Alle clearingpligtige modparter

Hvis ovenstående beregningsmetode medfører, at der er clearingpligt, eller hvis modparterne undlader at beregne, skal både finansielle og ikke-finansielle modparter, ifølge forslaget, straks underrette ESMA og det relevante nationale tilsyn (i Danmark Finanstilsynet) herom. Det gælder, ifølge forslaget, også de modparter, som i dag er clearingpligtige.


Hvis modparter ikke tidligere har clearet, indtræder clearingpligten for derivater, som er indgået (eller novated) senere end fire måneder efter underretningen. Det er dog ikke klart, om dette også gælder for overgangen fra kategori 3 til den nye beregningsmetode.

 

Der er ikke krav om frontloading af eksisterende OTC-derivater.


Ifølge forslaget træder EMIR Refit i kraft uden overgangsordning 20 dage efter offentliggørelsen i EU Tidende, så derivatmodparterne skal være klar til at lave beregninger og indberetning. ESMA har således også været ude med en meddelelse om, at derivatmodparter bør forberede sig herpå.


Læs ESMA's meddelelse: ESMA provides guidance on the new EMIR Refit regime for the clearing obligation 

 

Pensionskasseundtagelsen

Pensionskasseundtagelsen forlænges endnu en gang med to år, fra EMIR Refit træder i kraft. Samtidig fastslås det, at undtagelsen skal anses for at have været gældende, siden den i princippet udløb i august 2018.

 

Rapportering

EMIR Refit gennemfører følgende justeringer i relation til rapporteringsforpligtelsen i EMIR artikel 9:

 

 • For transaktioner mellem finansielle modparter og ikke-finansielle modparter under clearinggrænseværdierne er den finansielle modpart forpligtet til at rapportere på begges vegne.
 • Koncerninterne transaktioner, som involverer en ikke-finansiel modpart, kan være undtaget rapporteringspligt, hvis visse betingelser er opfyldt.
 • Forvaltere af AIF'er og adminstrationsselskaber for UCITS forpligtes til at indberette på vegne af henholdsvis AIF og UCITS.

Læs den endelige kompromistekst og følg status.

   

   

   

   

   

   

   

  1 Forordning (EU) nr. 648/2012


  2
   Artikel 11 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 149/2013


  3
   For finansielle modparter i kategori 3, der forventer at ligge under tærskelværdierne, kan ESMA's "overgangshenstilling" være relevant, hvis EMIR Refit ikrafttrædelsen trækker ud. Læs ESMA's meddelelse: ESMA issues statement to address upcoming EMIR Refit implementation issues


  4
   I den offentliggjorte kompromistekst står "its aggregate month-end average position for the previous 12 months". Når EMIR Refit offentliggøres i EU Tidende, anbefales det at tjekke den endelige ordlyd af beregningsmetoden, inden man laver sine opgørelser.


  5
   P.t. er der clearingpligt for visse rentederivater og visse CDS'er. Se ESMA's Public Register for the Clearing Obligation under EMIR.