Adidas opnår ikke eneret til de tre parallelle striber

Den Europæiske Unions Ret har for nyligt slået fast, at Adidas' tre parallelle striber mangler tiltrækkeligt særpræg til, at de kan opretholdes som et registreret varemærke.

I december 2013 indgav Adidas ansøgning til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) om registrering af Adidas' tre parallelle striber som et EU-varemærke. Kort efter varemærket blev registreret, indgav Shoe Branding Europe BVBA en ugyldighedsbegæring bl.a. med henvisning til, at mærket savnede særpræg.

 

Savner et ansøgt EU-varemærke særpræg, kan det alene registreres, hvis det har opnået fornødent særpræg ved brug i EU, dvs. at det er indarbejdet. Et mærke kan være indarbejdet, når det har været anvendt intensivt over en længere tidsperiode, og en relevant kundekreds dermed forbinder varemærket med det produkt, mærket anvendes for. 

 

Under sagen bestred Adidas ikke, at de tre parallelle striber oprindeligt manglede særpræg, men Adidias gjorde gældende, at den længerevarende og intensive brug af de tre parallelle striber betød, at striberne nu havde opnået det fornødne særpræg gennem indarbejdelse. 

 

Adidas understøttede sin påstand om indarbejdelse med dokumentation, herunder bl.a. oplysninger om omsætningstal, markedsføringsomkostninger og 23 markedsundersøgelser, som var gennemført i perioden 1983-2011. 

 

Både EUIPO's annullationsafdeling og senere EUIPO's Andet Appelkammer tog Shoe Branding Europe BVBA's ugyldighedsbegæring til følge. De konkluderede, at mærket med de tre parallelle striber manglede særpræg, og at det ikke havde opnået særpræg gennem indarbejdelse. Varemærket blev derfor erklæret ugyldigt.

 

Adidas indbragte sagen for Den Europæiske Unions Ret (Retten) og gjorde bl.a. gældende, at EUIPO's Andet Appelkammer havde udøvet fejl i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt Adidas' varemærke med tre parallelle striber havde opnået fornødent særpræg ved indarbejdelse. Registreringen af Adidas' mærke skulle derfor opretholdes.

 

Heller ikke Retten fandt den fremlagte dokumentation for indarbejdelse tilstrækkelig. Baggrunden for konklusionen var bl.a., at Retten ud fra den fremlagte dokumentation ikke kunne fastslå, om der var opnået særpræg for de tre parallelle striber på en tilstrækkelig stor del af EU's område. Eksempelvis dækkede de fremlagte markedsundersøgelser kun 5 medlemsstater. Registreringen af de tre parallelle striber kunne derfor heller ikke efter Rettens afgørelse opretholdes.

 

Adidas har mulighed for appellere Rettens afgørelse til EU-Domstolen. Henset til at Adidas ikke er berettiget til at fremkomme med nye beviser under en sådan ankesag, fremstår det dog mindre sandsynligt, at EU-Domstolen vil nå frem til et andet resultat.