Garanti­fonden for skades­forsikrings­selskaber ‒ ændret medlems­kreds og dæknings­område

Den 1. januar 2019 blev medlemskredsen af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber udvidet, samtidig med at dækningsområdet for Garantifonden blev indskrænket. I denne nyhed ser vi nærmere på, hvad disse ændringer indebærer, og hvilke konsekvenser de har.

Udvidelse af medlems- og bidragspligten 

Ændringen af Garantifondens medlemskreds og dækningsområde skyldes en ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber. En lovændring, der har fået betydning for en række af de forsikringsselskaber, der er pålagt at være medlem af og yde bidrag til Garantifonden. 

Før den 1. januar 2019 omfattede medlems- og bidragspligten til Garantifonden (i) danske direkte tegnende skadesforsikringsselskaber samt (ii) filialer af direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted uden for EU/EØS-lande, som skulle have Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark.

Filialer i Danmark af forsikringsselskaber i andre EU-lande havde således ikke pligt til at være medlem af og yde bidrag til Garantifonden før lovændringen. 

Dog kunne direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i andre EU-lande eller lande, som EU havde indgået aftale med på det finansielle område, som via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed tegnede forbrugerforsikringer i Danmark, vælge at tilslutte sig Garantifonden.

Efter den 1. januar 2019 er følgende forsikringsselskaber forpligtet til at være medlem af og yde bidrag til Garantifonden:


  • Som hidtil: Danske direkte tegnende skadesforsikringsselskaber samt filialer af direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted uden for EU/EØS-lande, som skal have Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark.

    Det er ikke muligt for direkte tegnede skadesforsikringsselskaber med hjemsted uden for EU/EØS-lande at drive grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark fra et land uden for EU/EØS.

  • Nyt – tidligere frivilligt: Direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i andre EU/EØS-lande, der, via en filial, driver forsikringsvirksomhed i Danmark.

  • Nyt – tidligere frivilligt: Direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i andre EU/EØS-lande, som driver forsikringsvirksomhed i Danmark via grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed. 

Loven omfatter dermed både (i) danske skadesforsikringsselskaber og (ii) skadesforsikringsselskaber, der har hjemsted i et EU/EØS-land, og som udbyder skadesforsikringer i Danmark via en filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed. 


Med lovændringen er der derfor sket en udvidelse af kredsen af skadesforsikringsselskaber, som har pligt til at være medlem af og yde bidrag til Garantifonden. 


Indskrænkning af dækningsområdet – hvilke risici dækker Garantifonden?

I tilfælde af de omfattede forsikringsselskabers konkurs dækker Garantifonden fremover (siden den 1. januar 2019) kun forsikringsbegivenheder for de forsikringstagere, som forsikringsselskaberne har i Danmark, og som vedrører risici i Danmark. Tidligere var det ikke en betingelse, at risikoen skulle være i Danmark, hvorfor dækningsområdet er blevet indskrænket med denne nye betingelse. Dette har især betydning for forsikringsselskaber, der har grænseoverskridende aktivitet ind i Danmark, men det kan også have betydning for forsikringsselskaber med grænseoverskridende aktivitet ud af Danmark.
  

Grænseoverskridende aktivitet ind i Danmark

Forsikringsselskaber med grænseoverskridende aktivitet ind i Danmark skal fremover være særligt opmærksomme på, om deres udbud af skadesforsikringer gør, at de bliver omfattet af Garantifondens dækningsområde. I så fald skal de være medlem af og bidrage til Garantifonden. 

Eksempler

Hvis en forsikringstager bosiddende i udlandet har tegnet fritidshusforsikring i et dansk forsikringsselskab for et sommerhus beliggende i Danmark, vil Garantifonden yde dækning i tilfælde af skadesforsikringsselskabets konkurs. Det skyldes, at risikoen (sommerhuset) ligger i Danmark, og at forsikringsaftalen er indgået i Danmark. 

Omvendt vil motorkøretøjer, der er indregistreret uden for Danmark, og lystbåde under udenlandsk flag ikke være dækket af Garantifonden, uanset om skadesforsikringen er tegnet i Danmark eller hos et dansk skadesforsikringsselskab, fordi risikoen ikke anses for at være i Danmark. Derimod vil motorkøretøjer, der er indregistreret i Danmark, samt lystbåde under dansk flag, være omfattet af Garantifondens dækningsområde, hvis skadesforsikring herfor er tegnet hos et medlem af Garantifonden. 

Det er uden betydning, om skaden opstår i eller uden for Danmark, eller om motorkøretøjet/lystbåden forvolder skade på tredjemand i udlandet. I sådanne situationer vil skaden stadig være omfattet af Garantifondens dækningsområde, hvis skaden, ifølge forsikringsaftalen, er dækningsberettiget.

Ikke længere dækning ved grænseoverskridende aktivitet ud af Danmark 

Fra den 1. januar 2019 dækker Garantifonden ikke længere krav fra danske forsikringsselskabers udenlandske forsikringstagere og sikrede, hvis de pågældende udenlandske forsikringstagere og sikrede har tegnet en skadesforsikringsaftale i et dansk forsikringsselskab via en filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed i udlandet. 

Eksempler

Hvis en forsikringstager i eksempelvis Tyskland har tegnet en skadesforsikringsaftale i et dansk skadesforsikringsselskab gennem det danske skadesforsikringsselskabs tyske filial, kan forsikringstageren ikke længere få erstatning fra Garantifonden, hvis det danske skadesforsikringsselskab går konkurs.

Er der tale om fast ejendom i udlandet, vil Garantifonden ikke længere dække, hvis det danske forsikringsselskab går konkurs. Det medfører, at hvis forsikringstageren bor i Danmark og eksempelvis har tegnet en fritidshusforsikring for et sommerhus i udlandet i et dansk skadesforsikringsselskab, så vil Garantifonden ikke yde dækning, idet risikoen (sommerhuset) er beliggende uden for Danmark. Det samme gælder, hvis forsikringstageren havde tegnet forsikringen gennem en filial af et forsikringsselskab, der har hjemsted i et andet EU/EØS-land.

Løsøregenstande, der befinder sig i udlandet, betragtes ikke som risici i Danmark. De vil derfor fortrinsvis ikke være omfattet af Garantifondens dækningsområde. Dette kunne eksempelvis være en cykel, der fast står ved forsikringstagers sommerhus i udlandet, og som kun sjældent tages med hjem til Danmark. Det betyder også, at løsøregenstande, der fortrinsvis befinder sig i Danmark, vil være dækket, idet risikoen dermed ligger i Danmark. Det er i denne situation uden betydning, om en skade på løsøregenstanden opstår uden for Danmark. 

Forsikringer såsom rejseforsikringer, der har til formål at sikre forsikringstagere og sikrede under ophold i udlandet af kortere varighed, påvirkes ikke af det ændrede dækningsområde. Risikoen anses for at være i Danmark, idet forsikringstageren, de sikrede og deres løsøregenstande, der tages med på ferie eller andet ophold af kortere varighed i udlandet, fortrinsvis befinder sig i Danmark.

Konsekvenser af det ændrede dækningsområde

Det ændrede dækningsområde har den konsekvens, at udenlandske forsikringsselskaber med filialer eller grænseoverskridende aktivitet ind i Danmark skal være medlem af og yde bidrag til Garantifonden for så vidt angår de forsikringer, der er tegnet i Danmark, hvor risikoen ligger i Danmark. 

Dette betyder omvendt også, at visse forsikringsselskaber, der tidligere har været omfattet af reglerne for Garantifonden, ikke er det længere. Dermed har forsikringstagerne ikke den samme sikkerhed som før den 1. januar 2019. 

Inden den 31. august 2018 skulle forsikringsselskaberne meddele forsikringstagerne, at de fra den 1. januar 2019 ikke længere var dækket af Garantifonden i tilfælde af forsikringsselskabets konkurs. Meddelelsespligten gjaldt dog ikke for de forsikringstagere og sikrede i andre EU/EØS-lande, hvor forsikringsselskabet er blevet undtaget for pligten til at betale bidrag, da disse formodes at være dækket af en garantiordning i deres hjemland.