Nu er EMIR Refit offentlig­gjort – hvad skal du gøre?

Forordning (EU) 2019/834, også kaldet EMIR Refit, blev offentliggjort i EU Tidende den 28. maj 2019 med ikrafttræden den 17. juni 2019. I denne nyhed kan du læse, hvad du skal gøre i forbindelse med ikrafttrædelsen, og hvad ESMA selv skriver herom i sin nyligt opdaterede EMIR Q&A.

Derivatmodparter, både finansielle og ikke-finansielle, bør overveje konsekvenserne af de ændrede regler og foretage nødvendige handlinger, herunder lave beregninger under den nye beregningsmetode og underrette ESMA og Finanstilsynet, hvis der er clearingpligt.

 

Bemærk, at underretning om clearingpligt skal ske den 17. juni 2019.

 

I denne nyhed følger vi op på vores tidligere nyhed "EMIR Refit er på trapperne", som blev udsendt den 8. maj 2019. Læs eller genlæs denne nyhed, hvis du ønsker en beskrivelse af de ændringer, som EMIR Refit medfører.

 

Læs den offentliggjorte EMIR Refit-tekst.

Beregning

Inden ikrafttrædelsesdatoen den 17. juni 2019 bør alle nuværende kategori 3 finansielle modparter lave en beregning under den nye beregningmetode1 i EMIR Refit. I tilfælde af at der er clearingpligt, skal modparten desuden underrette ESMA og Finanstilsynet herom.

 

Hvis en finansiel modpart ikke laver en beregning, bliver modparten clearingpligtig og skal også give underretning. Det gælder også finansielle modparter, som allerede clearer, og som så blot forbliver clearingpligtige.

 

ESMA's EMIR Q&A fastslår, at kategori 3 finansielle modparter fremover er clearingpligtige efter de nye EMIR Refit-regler. Det betyder, at en finansiel modpart, som er over én eller flere tærskelværdier, skal starte med at cleare sine clearingpligtige OTC-derivathandler, som er indgået (eller "novated") senere end fire måneder efter underretningen til ESMA og det nationale tilsyn. Fristen for clearing for kategori 3 modparter er således ikke længere den 21. juni 2019, hvor clearingpligten ellers ville være trådt i kraft under de nuværende regler.

 

Inden ikrafttrædelsesdatoen den 17. juni 2019 bør alle nuværende ikke-finansielle modparter lave en tilsvarende beregning som de finansielle modparter. Som hidtil kan ikke-finansielle modparter dog undlade at medregne hedgingpositioner og skal kun medregne ikke-hedging positioner fra andre ikke-finansielle enheder i koncernen. Clearingpligt for ikke-finansielle modparter gælder kun for den/de aktivklasse(r), hvor tærskelværdien overskrides. I dette tilfælde skal de ikke-finansielle modparter underrette om sin clearingpligt på samme måde som de finansielle modparter.

 

Hvis en ikke-finansiel modpart ikke laver beregningen, bliver modparten clearingpligtig i henhold til EMIR Refit og skal også give underretning.
 
Hvis beregningen viser, at der ikke er clearingpligt, skal der laves en ny beregning om 12 måneder.

 

Underretning

Hvis beregningen medfører, at der er clearingpligt, eller hvis en modpart undlader at beregne, skal både finansielle og ikke-finansielle modparter straks underrette ESMA og det relevante nationale tilsyn (i Danmark er det Finanstilsynet) herom. I forbindelse med ikrafttrædelsen af EMIR Refit skal dette ske den 17. juni 2019.

 

Underretning til ESMA sker ved brug af dette skema

 

Det forventes, at Finanstilsynet – enten på finanstilsynet.dk eller på anden måde – vil offentliggøre, hvordan underretning skal ske til Finanstilsynet.

 

Pensionskasseundtagelsen

Pensionskasseundtagelsen forlænges indtil videre til den 18. juni 2021. Det fremgår af ESMA's EMIR Q&A, at sådanne pensionskasser ikke behøver at lave beregning og underretning om beregning efter ovennævnte regler.

 

For finansielle modparter opgøres den samlede gennemsnitlige position på koncernbasis ved månedens udgang for OTC-derivatkontrakter for de foregående 12 måneder. Hvis resultatet overstiger en af de gældende tærskelværdier, er der clearingpligt for alle fem aktivklasser. Finansielle modparter skal medregne alle derivatpositioner og kan ikke undtage hedgingtransaktioner.