Ny dom fra Sø- og Handels­retten om vedtagelsen af Udvidede Danske Betingelser 2010

En ny dom fra Sø- og Handelsretten slår fast, at en henvisning til Udvidede Danske Betingelser 2010 i et forsikringsselskabs generelle forsikringsvilkår er nok til at gøre betingelserne gældende. I denne nyhed kan du læse mere om dommen, og hvilken betydning den får.

Sagens omstændigheder

Sagen angik en transport af tobaksvarer, som et salgs- og logistikselskab (S) havde kontraheret en fragtfører (T) til at udføre. Forud for transporten blev tobaksvarerne om fredagen pakket af S ved en af S' terminaler. Senere samme dag blev varerne læsset på trailere af T og kørt til en anden terminal inden for samme terminalområde. Ifølge planen skulle tobaksvarerne derefter køres ud til modtagerne om søndagen. Varerne blev dog stjålet fra trailerne lørdag nat, da de stod parkeret ved terminalen. 

S havde udtaget transportforsikring hos et forsikringsselskab (F). Transportforsikringen var sendt i udbud og tegnet gennem en forsikringsmægler. Det fremgik af F's generelle forsikringsbetingelser, at Udvidede Danske Betingelser 2010 var gældende, medmindre andet måtte være aftalt i den enkelte police.

 

Ifølge § 7 i Udvidede Danske Betingelser 2010 indtræder forsikringsdækningen "(…) når den forsikrede genstand løftes eller flyttes i bygning eller ved lager på det for transporten gældende afgangssted, og dette foregår direkte i forbindelse med læsning på eller i transportmidlet for umiddelbart herefter at påbegynde transporten."

 

Parternes synspunkter

F afviste at udbetale forsikring og gjorde i den efterfølgende retssag gældende, at på tidspunktet for tyveriet, var forsikringsdækningen ikke indtrådt, eftersom godset ikke blev læsset i transportmidlet for umiddelbart herefter at påbegynde transporten, jf. § 7 i Udvidede Danske Betingelser 2010.

 

S gjorde på sin side gældende, at Udvidede Danske Betingelser 2010 ikke fandt anvendelse, da de ikke kunne anses for vedtaget, idet S ikke havde modtaget betingelserne i tillæg til forsikringspolicen. 

S gjorde yderligere gældende, at forsikringsdækningen var indtrådt på tidspunktet for tyveriet under henvisning til, at ansvaret for godset var overgået til T ifølge S og T's transportaftale. 

Endelig gjorde S gældende, at skaden under alle omstændigheder var omfattet af forsikringsaftalens særlige bestemmelser vedrørende konsolidering, hvorefter forsikringen var udvidet til at dække forsikrede genstande, som midlertidigt var stoppet i det almindelige transportforløb med det formål at foretage konsolidering.

 

Sø- og Handelsrettens dom

Sø- og Handelsretten fandt, at Udvidede Danske Betingelser 2010 var aftalt mellem parterne, uanset at S ikke havde modtaget betingelserne i tillæg til forsikringspolicen. Ved afgørelsen heraf lagde Sø- og Handelsretten vægt på, at forsikringen var tegnet igennem en professionel forsikringsmægler, og at forsikringen udtrykkeligt henviste til Udvidede Danske Betingelser 2010.

 

Sø- og Handelsretten fastslog desuden, at forsikringsdækningen ikke var begyndt på tidspunktet for tyveriet. Retten udtalte i den forbindelse, at forsikringen kun indtræder ved læsningen, hvis der i umiddelbar tidsmæssig forlængelse heraf påbegyndes en transport, jf. § 7 i Udvidede Danske Betingelser.

 

Retten bemærkede derudover, at det var uden betydning for forståelsen af § 7 i Udvidede Danske Betingelser 2010, at ansvaret for godset i det indbyrdes forhold mellem S og T var overgået til T.

 

Endelig bemærkede retten, at forsikringsbetingelsernes særlige bestemmelse om konsolidering ikke fandt anvendelse, da transporten ikke var påbegyndt på tidspunktet for tyveriet.

 

F skulle derfor ikke yde dækning til S.

 

Læs Sø- og Handelsrettens dom af 28. marts 2019.

 

Kromann Reumerts kommentarer

Dommen er interessant, fordi den bekræfter, hvor lidt der skal til, for at velkendte forsikringsbetingelser anses for at være vedtaget. En klar henvisning til Udvidede Danske Betingelser 2010 i forsikringens generelle vilkår er nok - i hvert fald når en professionel forsikringsmægler har været involveret i aftaleindgåelsen. 

 

Desuden viser dommen, at det er uden betydning for forsikringsdækningens indtræden, at fragtføreren har overtaget ansvaret for godset ifølge fragtførerens og ordregiverens aftale. Der kan derfor opstå situationer, hvor fragtføreren vil være ansvarlig for en bortkomst, fordi han anses at have godset i sin varetægt, men hvor tabet ikke er dækket af ordregiverens vareforsikring, fordi transporten i den sammenhæng ikke anses for påbegyndt.  

 

Fortolkningen i dommen af Udvidede Danske Betingelser 2010's bestemmelse om forsikringsdækningens indtræden er på linje med tidligere praksis på området, herunder Sø- og Handelsrettens dom af 19. marts 2007 i sag H 53/06.2007. 

 

Den relevante del af bestemmelsen i § 7 i Udvidede Danske Betingelser 2010 om forsikringens begyndelse er videreført uændret i § 7 i Udvidede Danske Betingelser 2018. Dommen er derfor også et præjudikat ved fortolkningen af § 7 i den nyeste version af de danske standardbetingelser for vareforsikring.