Opsigelse grundet bortfald af tilskud til fleksjob var saglig

Var en arbejdsgivers opsigelse af en medarbejder i fleksjob saglig? I denne nyhed kan du læse om sagen, hvor Højesteret skulle afgøre, om medarbejderen var blevet forskelsbehandlet på grund af alder eller handicap, eller om opsigelsen var i strid med deltidsloven eller funktionærloven.
Højesterets dom af 17. april 2019

Kort om sagen 

Den 22. marts 2011 blev en medarbejder (M) ansat hos A i en funktionærstilling omfattet af fleksjobordningen. Lønnen blev således betalt af A, der modtog et tilskud på 2/3 af lønnen fra kommunen. A opsagde M i marts 2017 med virkning fra den 31. juli 2017. Det var samtidig med, at M's fleksjobaftale udløb, idet han fyldte 65 år og fik ret til folkepension.


Parterne var enige om, at opsigelsen af M alene var begrundet i, at muligheden for fortsat ansættelse i fleksjob med tilskud fra kommunen bortfaldt i forbindelse med, at M fik ret til folkepension. 


Der var hverken bestemmelser i M's ansættelseskontrakt eller i kommunens tilbud om fleksjob om ophør af ansættelsen i forbindelse med bortfald af tilskuddet ved folkepensionsalderen.
 

Højesterets resultat

Højesteret fandt først, at tilskuddet fra kommunen efter reglerne om fleksjob var en klar forudsætning for ansættelsen. 

Højesteret fandt desuden, at fleksjobordningen, der bestod af to nødvendige elementer, det særlige ansættelsesforhold og det offentlige tilskud, måtte anses for en beskæftigelsesfremmende foranstaltning, som var tilladt efter forskelsbehandlingslovens § 9, stk. 2. Ophør af en sådan positiv særforanstaltning kunne derfor ikke anses for ulovlig forskelsbehandling på grund af alder eller handicap. Opsigelsen af M var derfor ikke i strid med forskelsbehandlingsloven.


Derudover slog Højesteret fast, at opsigelsen ikke rejste spørgsmål om forhold omfattet af deltidsloven. Der var heller  ikke grundlag for at anse opsigelsen for usaglig ifølge funktionærloven. M fik herefter ikke medhold i de rejste krav, og Højesteret stadfæstede derfor Sø- og Handelsrettens dom og frifandt A.
 

Hvad viser dommen?

Dommen viser, at hvis det er en klar forudsætning for ansættelsen, at arbejdsgiveren modtager tilskud fra kommunen efter reglerne om fleksjob, så kan bortfald af fleksjobordningen berettige en saglig opsigelse af medarbejderen ‒ afhængigt af de konkrete omstændigheder.