Væsentlige transaktioner med nærtstående parter skal godkendes og offentliggøres

Den 10. juni 2019 trådte reglerne i selskabsloven om godkendelse og offentliggørelse af transaktioner med nærtstående parter i kraft. Reglerne skal sikre, at der er tilstrækkelig gennemsigtighed for aktionærer i børsnoterede selskaber, og at transaktioner med nærtstående parter gennemføres på almindelige markedsmæssige vilkår.

Reglerne stiller blandt andet krav om, at bestyrelsen forhåndsgodkender væsentlige transaktioner med nærtstående parter, og at der indføres en intern procedure for vurdering af, om en transaktion er væsentlig og dermed kræver bestyrelsens godkendelse. Derudover skal væsentlige transaktioner af en vis størrelse offentliggøres, når de indgås med nærtstående parter.

Hvilke transaktioner skal godkendes?

Efter selskabslovens § 139 d skal væsentlige transaktioner mellem selskabet og dets nærtstående parter godkendes af bestyrelsen, inden transaktionen gennemføres. Væsentlighedsvurderingen er konkret og er ikke nærmere defineret i loven, men ifølge forarbejderne skal der tages udgangspunkt i de regnskabsmæssige standarder. Det vil sige, at bestyrelsen skal foretage vurderingen af væsentlighed i overensstemmelse med de almindelige regler for vurdering af væsentlighed, der anvendes i forbindelse med udarbejdelse af selskabets regnskab. Bestyrelsen skal endvidere indføre en procedure for periodevise vurderinger af transaktioner med nærtstående parter. 

Hvem er selskabets nærtstående?

Nærtstående parter defineres i overensstemmelse med regnskabsstandarden IAS24 og skal tilpasses i henhold til selskabets egen definition heraf. Det vil sige, at selskabet skal anvende den definition af nærtstående, der anvendes ved udarbejdelse af regnskaber. Generelt inkluderer nærtstående parter:
i) medlemmer af bestyrelsen, direktionen og andre nøglepersoner i selskabets ledelse samt disse personers nære familiemedlemmer
ii) juridiske enheder, hvor personer omfattet af pkt. i) har bestemmende eller betydelig indflydelse
iii) selskabets koncernforbundne og associerede virksomheder, såfremt personer omfattet af pkt. i) har bestemmende eller betydelig indflydelse deri.

Hvilke transaktioner skal offentliggøres?

Ikke alle transaktioner, der skal godkendes, skal offentliggøres. Transaktioner med nærtstående parter skal offentliggøres hurtigst muligt, såfremt dagsværdien af transaktionen udgør:

 

  • 10 % eller mere af selskabets samlede aktiver, eller
  • 25 % eller mere af resultatet af den primære drift i henhold til det seneste offentliggjorte koncernregnskab. 


Såfremt der ikke udarbejdes koncernregnskab, skal vurderingen foretages med udgangspunkt i det seneste offentliggjorte årsregnskab. Hvis der foretages flere transaktioner inden for samme regnskabsår med samme nærtstående part, skal der ske offentliggørelse, når summen af transaktionernes værdi overstiger én af beløbsgrænserne. 

Offentliggørelse skal ske hurtigst muligt, efter der er indgået en bindende aftale, og altså ikke først på et eventuelt senere tidspunkt, hvor ydelserne udveksles. Forarbejderne til selskabsloven kommer ikke nærmere ind på, hvad der menes med "hurtigst muligt", men det vil som regel indebære, at der skal ske offentliggørelse på den dag, hvor aftalen indgås. 
Offentliggørelse skal ske på selskabets hjemmeside og skal være tilgængelig i fem år. Der er således ikke krav om, at der udsendes en selskabsmeddelelse, og det er værd at bemærke, at Nasdaq Copenhagen i sine udstederregler fra 1. juli 2019 har slettet pligten til at offentliggøre transaktioner mellem nærtstående parter, idet dette nu reguleres af selskabsloven. 

Hvordan implementeres de nye regler i praksis?

Det er vores anbefaling, at de nye krav til offentliggørelse implementeres i selskabets interne regler til sikring af overholdelse af oplysningsforpligtelsen, og at proceduren for periodevise vurderinger af transaktioner med nærtstående parter implementeres i bestyrelsens forretningsorden og bestyrelsens årshjul. Der gælder på nuværende tidspunkt ingen formkrav til, hvordan en sådan intern procedure skal udformes, eller hvad der nærmere ligger i begrebet periodevise. Det er derfor vores anbefaling, at proceduren tilpasses det enkelte selskabs virksomhed, og at vurderingerne  udgør et fast punkt på bestyrelsens agenda, for eksempel en gang om året. Det er også relevant at sikre, at de ledende medarbejdere (der i denne henseende betragtes som nærtstående) informeres om pligten til at indhente forhåndsgodkendelse, inden de indgår transaktioner med selskabet. 

Kontakt os, hvis I ønsker konkret rådgivning til, hvordan I sikrer opfyldelse af de nye krav.