At sammenligne pærer og bananer

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Klagenævnet så i deres kendelse af den 26. september 2019 på et spørgsmål om uklarheder i licitationsmaterialet, og hvorvidt det havde medført, at tilbudsgivernes tilbud ikke var sammenlignelige. Klagenævnet fandt, at Københavns Kommune havde handlet i strid med ligebehandlingsprincippet ved at evaluere og sammenligne tilbuddene på trods af uklarhederne.

Klagenævnets kendelse af den 26. september 2019 - MBG Entreprise A/S ("MGB") mod Københavns Kommune

 I sagen var der tale om en begrænset licitation efter tilbudsloven om renovering af tag og facader på Skolen på Strandboulevarden. Licitationen skulle tildeles til tilbudsgiveren, der afgav tilbuddet med den laveste pris.

Licitationsmaterialet havde tilsyneladende været uklart formuleret i forhold til, hvad prissætningen af en række optioner skulle indeholde af arbejder. En option vedrørende nedrivning og genetablering af kviste indeholdt således poster for zinkinddækning. En anden option om renovering af kvistvinduer indeholdt ikke poster, der handlede om zinkinddækning. MGB rettede derfor henvendelse til ordregiver inden afgivelse af deres tilbud. MGB fik her bekræftet, at tilbuddet skulle indeholde zinkinddækning også for optionen vedrørende renovering af kvistvinduer.

MGB vandt ikke licitationen, og bad derfor om aktindsigt i de øvrige tilbud for at sikre, at de indeholdt priser for zinkinddækning på optionen vedrørende renovering af kvistvinduer. Kommunen meddelte ‒ efter MGB's henvendelse ‒ at de var berettigede og forpligtede til at gå ud fra, at alle tilbud indeholdt priser for zinkinddækning for begge optioner. Kommunen undersøgte derfor ikke nærmere, hvorvidt tilbuddene indeholdt forskellige poster under optionerne. Klagenævnet fandt, at den vindende tilbudsgivers tilbud ikke indeholdt priser på zinkinddækningen for den anden option. 

MGB fik medhold i, at Københavns Kommune havde handlet i strid med ligebehandlingsprincippet ved at have sammenlignet tilbud, der ikke indeholdt priser på de samme ydelser. Klagenævnet annullerede som følge af dette kommunens tildelingsbeslutning.  

Kromann Reumerts vurdering

Der er tale om en konkret afgørelse på baggrund af sagens omstændigheder. Resultatet synes at være selvfølgeligt, da en licitationsproces skal ende med, at det objektivt bedste tilbud vinder licitationen. Når en ordregiver ikke tager hensyn til, at der formentligt er væsentlige forskelle i, hvad tilbudsgiverne har afgivet tilbud på, kan ordregiver ikke objektivt set fastsætte hvilket tilbud, der er det bedste. I nogle tilfælde vil det måske være muligt for ordregiver at rette op på eventuelle forskelle i de indkomne tilbuds indehold ved at foretage en prissætning af de poster, der ikke er medtaget i tilbudsgiverens tilbud. Men det vil afhænge af de konkrete omstændigheder, herunder udformningen af udbudsbetingelserne.

Læs kendelsen