Regeringens lovprogram 2019/2020 i ansættelses- og arbejdsretligt perspektiv

I forbindelse med Folketingets åbning den 1. oktober 2019 offentliggjorde regeringen traditionen tro de lovforslag, som forventes fremsat i løbet af det kommende folketingsår. I denne nyhed fremhæver vi de særligt interessante lovforslag, der har betydning for det ansættelses- og arbejdsretlige område.

Vi bemærker overordnet, at regeringen ikke påtænker at revidere nogle af de centrale nøglelove på det ansættelsesretlige område, hvor virksomhederne også i det kommende år må forvente at være beskæftiget med overgangen til en ny ferielov og de kommende overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked.

 

De særlige interessante lovforslag inden for ansættelses- og arbejdsretten omtales nedenfor i den rækkefølge, de tidsmæssigt forventes fremsat:

 

Ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring

Formålet med lovforslaget er at få forbedret arbejdsmiljøindsatsen og sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Det skal ske ved, at Arbejdstilsynet i højere grad skal have fokus på de virksomheder, hvor risikoen for arbejdsmiljøproblemer er størst, at Arbejdstilsynet får flere ressourcer, og at alvorlige overtrædelser og gentagne overtrædelser skal sanktioneres hårdere.

 

Lovforslaget forventes fremsat i november 2019.

 

Ændring af lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU uden en aftale

Med lovforslaget ønsker regeringen at foretage en teknisk ændring af servicelovens §§ 42 og 119, vedrørende dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ændringen vil have den virkning, at udløbstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste, den 1. januar 2020, bliver erstattet med en periode på 9 måneder, hvor der kommer til at være tale om et fleksibel begyndelsestidspunkt.

 

Lovforslaget forventes fremsat i november 2019.

Ændring af lov om aktiv beskæftigelses|indsats

Formålet med lovforslaget er at foretage en del konsekvensændringer i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med den virkning, at den obligatoriske pensionsordning for personer under fleksjobordningen indskrives i loven.

 

Lovforslaget forventes fremsat i november 2019. 

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ‒ afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer

Lovforslaget har til formål at forbedre seniorers muligheder for at blive ansat i et fastholdelsesfleksjob. Det skal ske ved, at borgere med under seks år til folkepensionsalderen, som har en erhvervsevne, der er væsentligt og varigt nedsat, får mulighed for at komme i fleksjob på deres nuværende arbejdsplads hurtigst muligt.

 

Lovforslaget forventes fremsat i november 2019.

 

Ændring af lov om social pension og evt. andre love

Med lovforslaget vil regeringen indføre en seniorpension, som giver seniorer med langvarig beskæftigelse mulighed for at trække sig fra arbejdsmarkedet seks år før, de når folkepensionsalderen, såfremt man har en arbejdsevne på 15 timer eller derunder. Med andre ord er der tale om en tilbagetrækningsordning, som er helbredsbetinget.


Hvad lovforslaget konkret kommer til at indeholde, og hvem der kommer til at være omfattet vides endnu ikke.

 

Lovforslaget forventes fremsat i januar 2020.

 

Ændring af lov om arbejdsskadesikring

Formålet med lovforslaget er at gøre reglerne om anmeldelse af arbejdsulykker mere gennemskuelige og dermed forbedre rammevilkårene for erhvervslivet. Det kommer til at ske ved at harmonisere reglerne om anmeldelse af arbejdsulykker efter hhv. arbejdsskadesikringsloven og arbejdsmiljøloven.

 

Lovforslaget forventes fremsat i januar 2020.

 

Ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, og lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Formålet med lovforslaget er at sikre ensartede og fair vilkår på vejtransportområdet ved visse former for kørsel i Danmark. Lovforslaget bygger på et lovforberedende udvalgsarbejde, som er nedsat med henblik på at følge op på den fælles anbefaling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening fra april 2019.

 

Lovforslaget forventes fremsat januar 2020.

 

Ændring af ligningsloven og forskellige andre love 

Formålet med lovforslaget er at tilbagerulle ophævelsen af beskatningen af fri telefon og internet, som blev vedtaget i 2018 med virkning fra og med indkomståret 2020. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens forslag til finansloven for 2020.

 

Lovforslaget forventes fremsat november 2020.


Læs regeringens fulde lovprogram for 2019/2020

Kromann Reumert følger udviklingen af lovforslagene og holder dig orienteret.