Retten annullerer Europa-Kommisionens statsstøtte­beslutning i FIH-sagen

Retten har nu på ny truffet afgørelse i sagen om statsstøtte til FIH Erhvervsbank. Retten konkluderede oprindeligt, at en kapitalindsprøjtning ikke udgjorde statsstøtte, men afgørelsen blev efterfølgende omgjort og hjemvist af EU-Domstolen. Retten har nu annulleret Europa-Kommissionens oprindelige beslutning og hjemvist sagen.

Af advokatfuldmægtig Emil Petri og advokatfuldmægtig Maria Gartenmann

Rettens dom af 19. september 2019 i sag T-386/14 RENV, FIH

Baggrund om sagens tidligere forløb

Den 6. marts 2018 tog EU-Domstolen stilling til, om den kapitalindsprøjtning, som FIH Erhvervsbank ("FIH") i 2012 havde modtaget fra den danske stat, udgjorde statsstøtte. Europa-Kommissionen havde oprindeligt truffet afgørelse om, at kapi-talindsprøjtningen udgjorde statsstøtte. Ved sin oprindelige dom af den 15. september 2016 var Retten altså var kommet frem til det modsatte resultat med den begrundelse, at Europa-Kommissionen havde anvendt princippet om "den private aktør" forkert.

EU-Domstolen konkluderede under sin prøvelse af Rettens 2016-afgørelse imidlertid, at kapitalindsprøjtningen udgjorde statsstøtte, idet det blev fundet, at det tværtimod var Retten, der havde anvendt princippet om "den private aktør" forkert. Herefter hjemviste EU-Domstolen tilbagebetalingsspørgsmålet og den konkrete udmåling af statsstøtten til fornyet be-handling ved Retten. Det er altså er baggrunden for den nylige dom, hvori det fastslås, at Europa-Kommissionen lagde forkerte tal til grund ved opgørelsen af støtten.

Læs vores tidligere omtale af EU-domstolens dom af den 6. marts 2018

Den fornyede prøvelse ved Retten: Påstande om regnefejl

I forbindelse med den fornyede prøvelse for Retten gjorde FIH fortsat gældende, at Europa-Kommissionen havde begået adskillige fejl i opgørelsen af støtten. FIH påstod på denne baggrund, at Europa-Kommissionens afgørelse skulle annul-leres. Synspunkterne var de samme, som FIH havde gjort gældende under den oprindelige procedure for Retten, men som aldrig var blevet prøvet, da Retten afsagde sin 2016-afgørelse på et mere overordnet grundlag.

FIH påstod således, at Europa-Kommissionen i fem konkrete tilfælde havde begået fejl i beregningerne. Det femte af disse tilfælde vedrørte beregningen af den kapitalfrigørelse, som FIH havde opnået som følge af en overdragelse af visse problematiske aktiver og gældsforpligtelser til et nyoprettet datterselskab, Newco, i sammenhæng med Finansiel Stabilitets efterfølgende opkøb af Newco.

FIH påstod, at Europa-Kommissionen havde beregnet kapitalfrigørelsesvirkningen i forhold til FIH Holdning og ikke i forhold til FIH. Europa-Kommissionen havde således fastsat kapitalfrigørelsesvirkningen til 375 mio. kr. på trods af, at den danske stat i flere tilfælde havde påpeget, at det rigtige beløb var 275 mio. kr. Hertil gjorde Europa-Kommissionen gældende, at man blot havde lagt den dokumentation til grund for opgørelsen, som den danske stat havde stillet til rådig-hed.

Rettens afgørelse

Retten udtalte først og fremmest, at Europa-Kommissionen har et vidt skøn, når der vedtages foranstaltninger, der har baggrund i en kompleks økonomisk værdiansættelse. Derfor vil domstolsprøvelse af sådanne foranstaltninger alene være begrænset til kontrol af: 


  • om Europa-Kommissionen har overholdt de relevante procedureregler og begrundet sine analyser
  • om de faktuelle omstændigheder, som afgørelsen baserer sig på, er tilstrækkeligt dokumenterede 
  • om der har været nogle åbenlyse fejl i vurderingerne eller en ubalance i magtforholdene. 


Endvidere udtalte Retten, at der skal være ført tilstrækkeligt bevis for, at de vurderinger, som afgørelsen hviler på, er usandsynlige, for at Retten kan konstatere, at Europa-Kommissionen har lavet en så tydelig fejl i vurderingen af de fakti-ske omstændigheder, at afgørelsen må annulleres.

På den baggrund afviste Retten FIH's påstand for så vidt angår de fire første tilfælde og henviste i overvejende grad til, at Europa-Kommissionen ikke i nogle af disse tilfælde havde overtrådt sine skønsmæssige beføjelser.

For så vidt angår det femte tilfælde afviste Retten imidlertid Europa-Kommissionens påstand om, at man blot havde lagt den dokumentation til grund, som var stillet til rådighed af den danske stat. Selvom beløbet på 375 mio. kr. ganske vist var nævnt i nogle af tabellerne i den omhandlende dokumentation, var det dog flere gange også blevet bemærket, at disse tal blot var til illustrationen, og at det rigtige tal var 275 mio. kr. Således var Europa-Kommissionen ikke berettiget til at fastholde, at den danske stat og FIH havde stillet dokumentation til rådighed, eller at de i øvrigt havde accepteret den pågældende (forkerte) opgørelse.

Hjemvisning til fornyet behandling ved Europa-Kommissionen

Retten fandt derved, at beregningen af statsstøtten var foretaget på et forkert grundlag. Som følge heraf besluttede Retten at annullere Europa-Kommissionens oprindelige statsstøttebeslutning og hjemvise sagen til fornyet behandling.

Det betyder altså principielt, at Europa-Kommissionen nu skal træffe en ny afgørelse på det korrekte faktuelle grundlag. Europa-Kommissionen har dog fortsat mulighed for at appellere Rettens dom. Det er p.t. uklart, hvorvidt denne mulighed vil blive udnyttet.