Retten annullerer bøde fra Kommissionen i lånerente­kartellet

Europa-Kommissionen udstedte i 2016 bøder til tre internationale storbanker for deres deltagelse i et kartel vedrørende EURIBOR-renten. Retten har nu annulleret bøden til én af bankerne, HSBC, da Kommissionens afgørelse ikke indeholdt en tilstrækkelig begrundelse for bødens størrelse.

Rettens afgørelse af 24. september 2019 i sag T-105/17 HSBC mod Kommissionen

Af advokatfuldmægtig Simon Christensen

Retten annullerede den 24. september 2019 Kommissionens bøde til HSBC, som beløb sig til 33,6 millioner euro. Annullationen skete altså med henvisning til, at Kommissionen ikke havde begrundet fastsættelsen af bødens størrelse tilstrækkeligt. HSBC fik dog ikke medhold i sin påstand om, at HSBC's adfærd slet ikke udgjorde en overtrædelse af konkurrencereglerne.

Lånerentekartellet

Europa-Kommissionen udstedte den 7. december 2016, bøder til de tre internationale storbanker ‒ Crédit Agricole, HSBC og JP Morgan Chase ‒ bøder for samlet 485 millioner euro, da bankerne havde aftalt prisfastsættelsen af EURIBOR-lånerenten og udvekslet fortrolig information herom. Du kan læse mere om Kommissionens afgørelse i en af vores tidligere nyheder.

Europa-Kommissionens bøde til HSBC blev fastsat til 33,6 millioner euro. Normalt vil en bøde fra Kommissionen tage udgangspunkt i den overtrædende virksomheds omsætning i det seneste fulde regnskabsår, hvor overtræderen har deltaget i overtrædelsen. Bøden blev dog i dette tilfælde fastsat på baggrund af den årlige værdi af afsætningen af det cash-flow, som hver enkelt bank modtog fra sin portefølje af eurodenominerede rentederivater. Det beløb blev nedsat med en ensartet faktor for alle deltagerne i kartellet, der blandt andet skulle tage hensyn til, at indgående betalinger skulle modregnes i udgående betalinger og de store prisvariationer.

Rettens annullation af bødefastsættelsen

HSBC appellerede Kommissionens afgørelse til Retten og udfordrede herved 1) at der var tale om en overtrædelse, der havde til formål at begrænse konkurrencen, 2) at HSBC havde deltaget i den konkurrencebegrænsende adfærd, og 3) at Kommissionens begrundelse for fastsættelsen af bødestørrelsen var utilstrækkelig.

Retten gav Kommissionen medhold i, at der var tale om en overtrædelse, der havde til formål at begrænse konkurrencen, og, at HSBC havde deltaget i denne konkurrencebegrænsende adfærd. For så vidt angår fastsættelsen af bødens størrelse gav Retten dog HSBC medhold i, at Kommissionens afgørelse ikke tilstrækkeligt begrundede den faktor som cash-flowet blev nedsat med.

På den baggrund annullerede Retten altså Europa-Kommissionens bøde. En tilstrækkeligt tydelig begrundelse er afgørende for, at en bødemodtager har mulighed for at afgøre, om bøden er fastsat på et forkert grundlag og om modtageren af bøden dermed kunne anfægte fastsættelsens gyldighed. Det er Rettens dom altså udtryk for.

Læs Rettens dom af den 24. september 2019