Sø- og Handelsretten: Mediebureauers aftale om kundedeling var ulovlig

Den 21. oktober 2019 afgjorde Sø- og Handelsretten, at mediebureauerne Mediacenter Danmark A/S og MPE Distribution ApS havde overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, da de indgik en aftale om samordnet praksis om kundedeling. Dermed nåede Sø- og Handelsretten frem til samme resultat som både Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet, der allerede havde behandlet sagen i 2017 og 2018.

Af advokatfuldmægtig Emil Petri

Baggrund

Mediacenter Danmark og MPE Distribution indgik en samarbejdsaftale om fælles indkøb og videresalg af distribution af adresseløse forsendelser, som løb fra slutningen af 2013 til slutningen af 2014. Aftalen medførte, at Mediacenter Danmark på vegne af begge parter både skulle foretage indkøb af adresseløse forsendelser samt forhandle og indgå aftaler med distributører. Samarbejdsaftalen indebar også, at MPE Distribution ikke måtte tage kontakt til kunder, der allerede var kunder hos Mediacenter Danmark. De pågældende kunder var typisk detailbutikker og -kæder, som eksempelvis benyttede Mediacenter Danmark og MPE Distribution til at distribuere tilbudsaviser til hustande i Danmark.

Efterfølgende foretog Konkurrencerådet en vurdering af aftalen, og traf på den baggrund den 30. august 2017 afgørelse om, at Mediacenter Danmark og MPE Distribution havde indgået en kundedelingsaftale i strid med konkurrencereglerne.

Læs vores tidligere omtale af Konkurrencerådets afgørelse

Mediacenter Danmark indbragte herefter afgørelsen for Konkurrenceankenævnet, som imidlertid stadfæstede afgørelsen den 12. juni 2018. Ankenævnets kendelse blev siden indbragt for Sø- og Handelsretten, som altså nu har truffet afgørelse i sagen.

Læs vores tidligere omtale af Konkurrenceankenævnets kendelse

Sø- og Handelsrettens afgørelse

I sin afgørelse tiltræder Sø- og Handelsretten både Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnets vurdering af aftalens indhold. Sø- og Handelsretten finder dermed, at aftalen om kundedeling med tilstrækkelig klarhed var tilstrækkelig skadelig for konkurrencen, hvorfor den havde til formål at begrænse konkurrencen. Ifølge Sø- og Handelsretten havde Konkurrencerådet derfor ikke haft grund til at foretage en yderligere analyse af den økonomiske og retlige sammenhæng i sin vurdering af aftalens indhold.

På baggrund heraf har Sø- og Handelsretten altså fastslået, at Media Danmark og MPE Distribution har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Der blev dermed ikke fundet grundlag for at tilsidesætte Konkurrenceankenævnets afgørelse, og Konkurrencerådet blev derfor frifundet.

Sagen er i øvrigt overdraget til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

 

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse