Datatilsynet opdaterer vejledning om samtykke

Hvornår er et samtykke er gyldigt? Og hvilke konsekvenser har det, hvis et samtykke bliver trukket tilbage? Datatilsynet har opdateret deres vejledning om samtykke for at gøre svarene på disse spørgsmål endnu klarere. Læs mere om den opdaterede vejledning i denne nyhed.

Vejledningen om samtykke fra Datatilsynet fastlægger, hvornår der foreligger et gyldigt samtykke fra den registrerede i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 7 om betingelserne for et gyldigt samtykke, og hvad retsvirkningerne er, hvis et samtykke trækkes tilbage, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3. Derudover indeholder vejledningen en tjekliste, som den dataansvarlige kan bruge som rettesnor for, om et samtykke opfylder kravene efter databeskyttelsesforordningen eller ej. 

Baggrunden for opdateringen af samtykkevejledningen er blandt andet, at Det Europæiske databeskyttelsesråd har opdateret rådets vejledning. 

Tilbagekaldelse af samtykke

Den opdaterede vejledning bærer præg af øget opmærksomhed på vigtigheden af den dataansvarliges opfølgning i tilfælde af, at den registrerede tilbagekalder et samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3, og at behandlingen stoppes øjeblikkeligt derefter (afsnit 3 i vejledningen), med mindre der består et andet behandlingsgrundlag. Det understreges i den forbindelse, at det andet behandlingsgrundlag ikke kan være interesseafvejningsreglen. Det er derfor vigtigt, at den dataansvarlige anvender det mest hensigtsmæssige retsgrundlag fra begyndelsen.

Når behandlingen ophører, f.eks. fordi et samtykke bliver tilbagekaldt, må dokumentationen for behandlingsgrundlaget (samtykke) ikke opbevares i længere tid, end det er nødvendigt af hensyn til overholdelsen af en retlig forpligtelse. Hvis en samtykkeerklæring slettes, og der senere opstår en retlig tvist om gyldigheden af det konkrete samtykke, kan den dataansvarlige i stedet fremlægge de generelle processer for indhentning af samtykke. 

Granulering af samtykket (opdeling) 

Den opdaterede vejledning behandler kravet om granulering af samtykket, hvilket er rele-vant i forhold til standardiserede samtykkeerklæringer, der evt. skal revideres på baggrund heraf. Såfremt den dataansvarlige ønsker at behandle personoplysninger til flere formål, skal de registrerede kunne vælge, hvilke specifikke formål de giver samtykke til.

Der gælder en formodning for ufrivillighed og dermed ugyldighed ved manglende granulering af samtykket. Et samtykke antages ikke at være afgivet frivilligt, hvis proceduren til opnåelse af samtykke ikke giver den registrerede mulighed for at give særskilt samtykke til forskellige behandlingsaktiviteter vedrørende personoplysninger og dermed tvinges til at samtykke til samtlige formål. 

Aktiv viljetilkendegivelse

EU-Domstolen har den 1. oktober 2019 afsagt en præjudiciel dom, hvorefter brug af cookies på internetsider kræver en aktiv handling hos brugeren. I dommen blev det fastslået, at et forudafkrydset felt ikke kan udgøre et gyldigt samtykke. 

Læs vores nyhed om dommen af den 1. oktober 2019

Datatilsynets vejledning er i overensstemmelse med EU-Domstolens opfattelse, idet det heraf følger, at "Tavshed, allerede afkrydsede felter på hjemmesider eller inaktivitet er ikke tilstrækkeligt til at udgøre en utvetydig tilkendegivelse og kan derfor ikke udgøre et samtykke".


Læs den opdaterede vejledning 


Læs Datatilsynets pressemeddelelse om den opdaterede vejledning