Grønt nytår: 5 anbefalinger til bæredygtighed og grønne krav i IT-serviceaftaler

Dansk Industri opfordrer i sit nye udspil "Grønne Offentlige Indkøb ‒ uden unødige omkostninger" det offentlige til i højere grad at tænke bæredygtighed og grønne krav ind i deres indkøb og udbudsprocesser. Udspillet fokuserer på vareindkøb, herunder IT-hardware, men bæredygtighed og grønne krav er i høj grad også relevante i IT-serviceaftaler. I denne nyhed kan du læse vores anbefalinger til bæredygtighed og grønne krav til IT-serviceaftaler.
DI's udspil er klart og ambitiøst: 80 % af offentlige indkøb i Danmark skal i 2025 være bæredygtige. For at nå målet præsenterer DI 20 konkrete anbefalinger til grønne offentlige indkøb. Anbefalingerne er målrettet varekøb, men flere af dem er også relevante for IT-serviceaftaler. Nedenfor giver vi vores bud på 5 anbefalinger til bæredygtighed og grønne krav i IT-serviceaftaler: 

1. Tillæg grønne hensyn (større) betydning i vurderingen af indkomne tilbud (se DI's anbefaling nr. 1)

Digital infrastruktur og tilhørende apparater er på globalt plan ansvarlig for mere udledning af CO2 end den globale flytrafik. En stor del af denne udledning stammer fra terminaler, men også de store datacentre står for betydelige mængder af CO2-udledning.

Overvej at inddrage følgende i vurderingen af indkomne tilbud:


  • At elforbruget til datacentre så vidt muligt forsynes fra vedvarende energikilder 
  • At overskudsvarmen fra datacentrene så vidt muligt udnyttes
  • At leverandøren ved design af systemet og infrastrukturen fokuserer på reduktion af energiforbruget i driften 
  • At leverandøren løbende minimerer data (for så vidt angår persondata er princippet om dataminimering et lovkrav)
  • At bortskaffelsen af leverandørens hardware ved udskiftning sikrer videst mulig grad af genanvendelse.

2. Efterspørg i markedsdialog relevante grønne krav til ydelserne (se DI's anbefaling nr. 4)

Grønne krav i IT-serviceaftaler er en relativt ny ting. Det er derfor vigtigt at få markedets input. Markedsdialog gør indkøbere klogere og skaber effektiv konkurrence ‒ også på det grønne område.

3. Efterspørg innovative løsninger og brug funktionskrav (se DI's anbefaling nr. 5)

Funktionskrav har længe været best practice i IT-serviceaftaler. Overvej grønne funktionskrav, der ikke alene fokuserer på ydelsen, men også på Leverandørens leverancemodel og indarbejd en innovationsklausul, der tvinger leverandøren til løbende innovation.     

4. Tydeliggør arbejdsklausuler og hav klar håndhævelse (se DI's anbefaling nr. 6)

Arbejdsklausuler er et godt eksempel på, at det offentlige gennem længere tid har arbejdet med krav til bæredygtighed. IT-serviceaftaler inddrager i høj grad near- og offshoreressourcer. Det er derfor navnlig relevant at overveje den territoriale afgrænsning af arbejdsklausuler eller andre alternative (funktions)krav, der sikrer rimelige vilkår for medarbejderne i og udenfor Danmark. Husk altid at overveje, hvordan arbejdsklausulerne skal håndhæves.

5. Skab gennemsigtige og afbalancerede kontrakter (se DI's anbefaling nr. 7-9)

At det er anbefalelsesværdigt at skabe gennemsigtige og afbalancerede kontrakter er fortsat en rigtig tilgang, men så meget desto mere relevant, når kontrakterne inddrager "nye" hensyn. Brug markedsdialogen aktivt og vær tydelig om krav og håndhævelse, så du undgår unødige omkostninger.

Flere af disse krav vil selvsagt være fordyrende, og gennemslagskraften af DI's udspil og ovenstående afhænger af ordregivers evne og vilje til at betale mere for bæredygtighed og grøn omstilling. Og så skal man naturligvis ikke underkende, at store dele af den offentlige sektor allerede arbejder med bæredygtighed i indkøb.

Læs mere om DI's udspil i vores nyhed: DI opfordrer det offentlige til at tænke grønnere, når der købes ind 

Læs DI's udspil