Klagenævnet for Udbud forelægger EU-Domstolen præjudicielle spørgsmål

Klagenævnet for Udbud har i en nylig kendelse udsat en sag for derved først at kunne forelægge spørgsmål for EU-Domstolen. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt ordregiver i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne skal angive den anslåede og maksimale mængde og værdi af en rammeaftale samt konsekvenserne heraf.

Klagenævnets delkendelse af 16. januar 2020 ‒ Simonsen & Weel A/S mod Region Nordjylland og Region Syddanmark 
Den konkrete sag handler om Region Nordjyllands udbud af en fireårig rammeaftale om køb af sonderemedier til hjemmepatienter og institutioner. Region Syddanmark deltog desuden på option.

I udbudsbekendtgørelsen var hverken angivet oplysninger om rammeaftalens værdi eller mængde. I udbudsbetingelserne var angivet de forventede forbrugsmængder for Region Nordjylland og Region Syddanmark samtidig med en understregning af, at det faktiske forbrug kunne vise sig at være højere eller lavere end disse estimater.

Regionerne modtog tre konditionsmæssige tilbud, herunder fra Simonsen & Weel A/S og Nutricia A/S. Nutricia vandt udbuddet. Simonsen & Weel klagede herefter over udbuddet med påstand om, at regionerne havde handlet i strid med udbudslovens ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincip ved ikke i udbudsbekendtgørelsen at angive hverken den anslåede eller den maksimale mængde og værdi, der skulle ‒ og kunne ‒ leveres i henhold til den udbudte rammeaftale.

 

Klagenævnet for Udbud har ikke truffet afgørelse i sagen, men har udsat sagen med henblik på at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen.

Klagenævnets præjudicielle spørgsmål

Klagenævnet forelægger EU-Domstolen tre præjudicielle spørgsmål, som forenklet kan gengives således: 

 

  • Skal udbudsbekendtgørelsen indeholde oplysning om den anslåede mængde og/eller værdi af de varer, der skal leveres i henhold til den udbudte rammeaftale?
  • Skal udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne fastsætte en maksimal mængde og/eller værdi af de varer, der skal leveres i henhold til den udbudte rammeaftale, således at den pågældende rammeaftale vil have udtømt sine virkninger, når denne grænse er nået?
  • Har ordregiveren tildelt en kontrakt uden forudgående offentliggørelse, hvis den anslåede og maksimale mængde og/eller værdi af rammeaftalen ikke er oplyst?

Praksis om rammeaftalers angivelse af anslået og maksimal værdi og mængde

Baggrunden for forelæggelsen skal findes i sag C-216/17, Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato, samt den opmærksomhed, som denne dom har fået efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende notat af 20. august 2019 og efterfølgende opdatering af 13. december 2019 om deres syn på dommen. I sagen udtalte EU-Domstolen sig blandt andet om mængden af ydelser, som en lokal myndighed i Italien kunne aftage i henhold til en rammeaftale om renovation, indsamling og bortskaffelse af affald.

I dommen udtalte EU-Domstolen, at en ordregivende myndighed kun kan forpligte sig inden for grænserne af en bestemt mængde, og at når denne grænse er nået, vil den pågældende aftale have udtømt sine virkninger.

Dommens rækkevidde har efterfølgende været særdeles omdiskuteret i udbudsretlige kredse. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede som følge af dommen et notat vedrørende dommens rækkevidde. Notatet har næsten været lige så omdiskuteret som dommen og gav i visse henseender anledning til flere spørgsmål end svar.

Det må forventes, at EU-Domstolens afgørelse af klagenævnets præjudicielle spørgsmål vil skabe mere klarhed om retstilstanden vedrørende udbud af rammeaftaler, men vi må væbne os med tålmodighed, da sagsbehandlingstiderne ved EU-Domstolen er lange, og afgørelsen derfor må forventes først at falde i 2021.


Læs Klagenævnet for Udbuds kendelse

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens notat om vurdering af Autoritá-dommen

Læs Kromann Reumerts vurdering af Autoritá-dommen og Konkurrence og Forbrugerstyrelsens notat