Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bestemmer altid anmeldelsesproceduren

Den 23. januar 2020 gav Vestre Landsret Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen medhold i, at det var berettiget at kræve en almindelig anmeldelse af fusionen mellem Dansk Supermarked, nu Salling Group, og Wupti.com. Kravet om indgivelse af en almindelig anmeldelse i stedet for en forenklet anmeldelse, som sagsøgerne oprindeligt havde indgivet, havde medført en væsentlig forhøjelse af anmeldelsesgebyret.
Af advokatfuldmægtig Adrian Kielberg og stipendiat Christoffer Mørkebjerg Kirkebække

Baggrund

Da Salling Group i 2015 overtog Wupti.com, indgav parterne en forenklet anmeldelse af fusionen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Denne type anmeldelse kan indgives, hvis fusionen på forhånd ‒ og på baggrund af nærmere kriterier ‒ kan forventes at ville være uproblematisk. I løbet af sin behandling af den forenklede anmeldelse vurderede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen imidlertid, at de indgivne oplysninger ikke var tilstrækkelige til at vurdere, om fusionen havde en sådan karakter, og at der derfor var behov for at gennemføre en markedsundersøgelse. En sådan markedsundersøgelse kunne ikke gennemføres inden for rammerne af en forenklet anmeldelse, som alene hjemler adgang til at orientere markedet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen pålagde derfor Salling Group at anmelde fusionen almindeligt. Dette krav medførte, at parterne skulle betale i alt 1,45 millioner kroner i anmeldelsesgebyr fremfor 50.000 kroner, som en forenklet anmeldelse medfører.

Fusionen mellem Salling Group og Wupti.com blev godkendt efter den almindelige anmeldelse, men Salling Group klagede efterfølgende til Konkurrenceankenævnet, da man mente, at fusionen kunne have været anmeldt gennem reglerne om forenklet anmeldelse. Salling Group gjorde navnlig gældende, at indgivelsen af en almindelig anmeldelse havde været ufornødent, da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen alene havde gennemført en begrænset markedsundersøgelse og i øvrigt ikke efterfølgende havde konstateret konkurrenceproblemer. 

Konkurrenceankenævnet fandt ved kendelse af 27. april 2016 ikke grundlag for at tilsidesætte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering. Salling Group indbragte herefter sagen for Retten i Aarhus, som frifandt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i første instans. Salling Group valgte derefter at anke sagen til Landsretten.

Landsrettens afgørelse

Landsretten tiltrådte, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering af, at der var behov for at indhente yderligere oplysninger i sagen i form af en markedsundersøgelse, hvilket ikke kunne ske inden-for rammerne af den forenklede anmeldelse. At markedsundersøgelsen var af mindre omfang, og at det viste sig, at der ikke var konkurrencemæssige problemer, kunne ikke føre til en ændret vurdering. Landsretten udtalte i forbindelse med sin begrundelse, at udgangspunktet for en anmeldelsespligtig transaktion er en almindelig anmeldelse, mens muligheden for at nøjes med en forenklet anmeldelse har karakter af en undtagelse. Det fører i praksis til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dermed er indrømmet et betydeligt skøn i denne vurdering.

Landsretten bemærkede samtidig, at fastsættelsen af gebyret er baseret på virksomhedernes omsætning og ikke arbejdet med anmeldelsen. At en almindelig anmeldelse medfører et højere gebyr kunne derfor heller ikke føre til en ændret vurdering.

Læs Vestre Landsrets dom