Konventionalbod nedsat med 50 % på trods af medarbejders overtrædelse af konkurrenceklausul

En salgskonsulent havde overtrådt sin konkurrenceklausul idet han, kort tid efter at være blevet bortvist fra sin stilling, fik ansættelse i en anden virksomhed, der solgte og producerede konkurrerende produkter. Trods overtrædelsen af konkurrenceklausulen, blev konventionalboden nedsat til halvdelen i medfør af aftalelovens § 36. Vestre Landsret lagde blandt andet vægt på, at den konkurrerende virksomhed ikke konkret havde påført virksomheden skade eller tab.

Vestre Landsrets dom af 20. september 2019

Sagen kort

M blev ansat som salgskonsulent hos Virksomhed 1 den 1. august 2013, hvor han blandt andet solgte Produkt 1, der var lavet af gas-/porebeton. M var i sin ansættelseskontrakt omfattet af en konkurrenceklausul. Den forpligtede blandt andet  M til under sin ansættelse i Virksomhed 1 eller i en periode på 12 måneder efter ansættelsens ophør ikke at være hverken indirekte eller direkte beskæftiget med nogen form for virksomhed, der konkurrerede med Virksomhed 1 inden for produktion og salg af gas-/porebeton. Det var desuden aftalt, at en overtrædelse af konkurrenceklausulen ville medføre betaling af en konventionalbod svarende til 6 måneders løn. 


Den 27. februar 2017 blev M bortvist fra sin stilling i Virksomhed 1 som følge af, at M havde stiftet et selskab og derigennem købt jord, hvorpå en samarbejdspartner skulle opføre huse. 


Den 4. april 2017 blev M ansat som sælger i Virksomhed 2, hvor M blandt andet skulle sælge Produkt 2, der ikke var lavet af gas-/porebeton. 


I forbindelse med retssagen blev der afholdt syn og skøn for at få beskrevet egenskaber og anvendelsesområder for henholdsvis det af Virksomhed 1 producerede Produkt 1 og det af Virksomhed 2 producerede Produkt 2 samt for at få belyst, om produkterne kunne erstatte hinanden og var konkurrerende. På trods af at Produkt 1 og Produkt 2 ikke var fremstillet af samme materialer, bekræftede skønsmanden i sin skønserklæring, at de to produkter havde samme egenskaber. 


Byretten frifandt M med henvisning til, at konkurrenceklausulen ifølge sin ordlyd kunne forstås således, at den kun gjaldt konkurrerende virksomhed med produkter af gas-/porebeton, hvilket Virksomhed 2's Produkt 2 ikke var fremstillet af. Byretten fandt ikke, at Virksomhed 1 havde løftet bevisbyrden for, at konkurrenceklausulen skulle fortolkes udvidende. At Produkt 1 og Produkt 2 havde stort set samme anvendelsesmuligheder og måtte anses for konkurrerende produkter kunne ifølge byretten ikke føre til en udvidende fortolkning.

 

Vestre Landsrets dom

Modsat byretten lagde Vestre Landsret til grund, at M havde overtrådt sin konkurrenceklausul ved at være beskæftiget med salg af produkter, der havde stort set samme anvendelsesmuligheder, selvom produkterne var fremstillet af forskellige materialer.


Vestre Landsret fandt dermed, at M ikke havde været berettiget til at beskæftige sig med salg af Produkt 2 i en periode på 12 måneder efter ophøret af ansættelsen hos Virksomhed 1 i overensstemmelse med konkurrenceklausulen. 


På trods af at M havde overtrådt sin konkurrenceklausul, nedsatte Vestre Landsret dog konventionalboden fra 6 til 3 måneders løn. Nedsættelsen blev af landsretten begrundet med, at M stort set ikke havde været beskæftiget med salg af Produkt 1, da han var ansat hos Virksomhed 1, og at Produkt 1 kun udgjorde en lille del af omsætningen for Virksomhed 1. I øvrigt lagde landsretten vægt på, at der ikke var fremkommet oplysninger om, at M's konkurrerende virksomhed konkret havde påført Virksomhed 1 nogen skade eller tab. 

 

Hvad viser dommen?

Dommen er et eksempel på at en konkurrenceklausul sanktioneres, begrundet i at de pågældende produkter havde stort set samme anvendelsesområde. Dommen viser dog også, at de konkrete forhold i sagen, herunder om arbejdsgiveren konkret er blevet påført et tab og omfanget af overtrædelsen af konkurrenceklausulen, kan få betydning for udmålingen af en konventionalbod, uanset at størrelsen på forhånd er aftalt. Selvom retten gav virksomheden medhold i, at der forelå en overtrædelse, blev den aftalte konventionalbod således alligevel nedsat på grund af sagens konkrete omstændigheder.