Østre Landsret omgør kartelafgørelse om prisudveksling

Østre Landsret har omgjort Retten i Odenses dom i sagen om entreprenørvirksomhederne Jorton A/S og H. Skjøde Knudsen A/S. Retten havde frifundet virksomhederne for at have overtrådt konkurrencelovens kartelforbud ved at have udvekslet oplysninger om priser og vilkår i forbindelse med afgivelse af tilbud på tre udbudte entrepriser i form af såkaldte "lånepriser".
Østre Landsrets dom af den 7. januar 2019 ‒ anklagemyndigheden mod H. Skjøde Knudsen A/S og Jorton A/S
af advokatfuldmægtig Maria Gartenmann

Retten i Odenses dom

I december 2018 frifandt retten i Odense entreprenørvirksomhederne H. Skjøde Knudsen A/S og Jorton A/S samt to ledende medarbejdere i virksomhederne i en sag, hvor de var tiltalt for at have overtrådt konkurrenceloven ved blandt andet at have udvekslet tilbudspriser ‒ og dermed koordineret tilbud ‒ i forbindelse med tre udbudte entrepriser.

Retten i Odense fandt ikke, at anklagemyndigheden i tilstrækkelig grad havde bevist, at prisudvekslingen ‒ som var et udlån af tilbudspriser ‒ havde haft til formål eller følge at begrænse konkurrencen. 

For en mere detaljeret gennemgang af sagen; læs vores tidligere omtale.

Anke til Østre Landsret

Sagen blev herefter anket, og Østre Landsret har nu afsagt dom. I modsætning til Retten i Odense finder Østre Landsret, at entreprenørvirksomhederne havde overtrådt konkurrenceloven ved at udveksle oplysninger om priser og om visse vilkår for entrepriserne og ved at tilpasse de afgivne tilbud i overensstemmelse med disse oplysninger.

Udveksling af mails

Landsretten lagde i sin afgørelse især vægt på indholdet af de mails, der var blevet udvekslet mellem ledende medarbejdere i entreprenørvirksomhederne. Det fremgik af disse mails, at parterne udvekslede tilbudslister til brug for afgivelse af tilbud på de omhandlende entrepriser. I modsætning til Retten i Odense tillagde Østre Landsret det ikke vægt, at oplysningerne var blevet udvekslet maksimalt et par timer inden tilbudsfristens udløb, og at de afgivne tilbudspriser i alle tilfælde var højere, end priserne der blev udvekslet mellem selskaberne.

Fremgangsmåde havde til formål at begrænse konkurrencen

Landsretten fandt derimod, at entreprenørernes adfærd direkte eller indirekte havde til formål at begrænse konkurrencen. Entreprenørernes fremgangsmåde havde reelt medført, at én af entreprenørerne havde afstået fra at byde på entrepriserne.  Denne entreprenør havde blot afgivet et tilbud med en høj samlet pris, således at dette tilbud ikke var lavest, men stadig fremstod realistisk.

På den måde fandt Landsretten, at entreprenørvirksomhederne havde vildledt udbudsgiveren, da fremgangsmåden havde betrygget udbudsgiveren i, at der havde udspillet sig en reel budkonkurrence mellem et større antal bydende.

Bøder ‒ men ikke fængselsstraf

Landsretten idømte H. Skjøde og Jorton hver en bøde på henholdsvis 2 mio. kr. og 3 mio. kr. De to ledende medarbejdere i virksomhederne blev idømt bøder på henholdsvis 75.000 kr. og 50.000 kr.

Landsrettens dom ændrer således ikke ved, at der fortsat ikke er set eksempler på, at domstolene har fulgt anklagemyndighedens påstand om idømmelse af fængselsstraf for overtrædelser af kartelforbuddet.