Retssagsåret 2019

I 2019 var Kromann Reumerts procedører igen involveret i adskillige betydningsfulde retssager. Vi giver dig her et overblik over nogle af sagerne.

Capinordic Bank: Højesterets første dom i banksagskomplekset

Den 15. januar 2019 afsagde Højesteret sin første og hidtil eneste dom i banksagskomplekset, der fulgte i kølvandet på finanskrisen. Sagen er af principiel betydning for de øvrige banksager, og Højesteret udstak blandt andet generelle retningslinjer i relation til den såkaldte business judgement rule. 

 

På baggrund af de udstukne generelle retningslinjer fandt Højesteret, at tre tidligere ledelsesmedlemmer i Capinordic Bank A/S havde handlet uforsvarligt i ni udlånsengagementer, og at de dermed var erstatningspligtige for et tab på 89 millioner kroner.

 

Sagen blev ført af partner Claus Juel Hansen og partner Kim Trenskow, Kromann Reumert.

 

Læs mere om sagen og læs dommen 

Amagerbanken: Den hidtil største erstatning i banksagskomplekset  

De tidligere ledelsesmedlemmer af Amagerbanken var ved en dom fra 2017 blevet frifundet af Retten i Lyngby, men Østre Landsret fandt ved dom af 26. juni 2019, at de tidligere ledelsesmedlemmer ‒ med undtagelse af de to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og en meddirektør ‒ skulle betale en erstatning på 225 millioner kroner, idet Østre Landsret fandt, at forlængelse og opretholdelse af en valutaramme til en nødlidende kunde i 2009/2010 var ansvarspådragende.

 

De dømte ledelsesmedlemmer ansøgte efterfølgende om Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke dommen til Højesteret, men parterne indgik forlig i sagen inden Procesbevillingsnævnet fik lejlighed til at træffe afgørelse. 

 

Sagen blev ført af partner Kolja Staunstrup, partner Kim Trenskow og advokat Charlotte Henriques, Kromann Reumert.

 

Læs mere om sagen og læs dommen

Eik Banki P/F: Sagsøger fik fuldt medhold i påstand på 150 millioner kroner

Ved Retten på Færøernes dom af den 18. november 2019 fik sagsøger fuldt medhold i den nedlagte påstand på 150 millioner kroner over for tre tidligere ledelsesmedlemmer; bestyrelsesformanden, næstformanden og den administrerende direktør i Eik Banki P/F. Retten på Færøerne fandt, at de dømte ledelsesmedlemmer havde handlet uforsvarligt i to udlånsengagementer og dermed påført banken et tab på mere end 150 millioner kroner.
 
De dømte ledelsesmedlemmer har efterfølgende anket sagen til Østre Landsret, hvor den p.t. verserer.

 

Sagen blev ført af partner Claus Juel Hansen og partner Kolja Staunstrup, Kromann Reumert. 

 

Læs mere om sagen og læs dommen

Banks korrektion af afregningskurser efter schweizerfranchændelsen den 15. januar 2015 

Den 15. januar 2015 kl. 10.30 ophævede den schweiziske nationalbank uvarslet fastkurspolitikken mellem EUR/CHF, hvilket førte til en voldsom kursstigning for CHF og dermed tab for en række kunder, der havde satset på en fortsat lav CHF. Der har efterfølgende været ført en lang række sager i Danmark og udlandet om, hvorvidt banker har kunne holdes ansvarlig for hele eller dele af de tab, kunder led som følge af den voldsomme kursstigning ‒ blandt andet som følge af, at stop/loss-ordrer ikke kunne eksekveres på eller tæt på den indlagte stopkurs. Denne sag var den første sag om CHF-hændelsen, der nåede til Højesteret. 

 

Højesteret fandt, at der efter udmeldingen fra Den Schweiziske Nationalbank opstod en ekstraordinær markedssituation, som betød, at der alene var en meget begrænset likviditet i markedet for valutakrydset EUR/CHF. Handelspriserne oplyst til kunden i de af banken automatisk generede meddelelser var derfor fejlagtige og åbenbart ukorrekte. På den baggrund havde banken været berettiget til at korrigere afregningskurserne, og Saxo Bank blev følgelig frifundet for kundens krav. Østre Landsret var nået til det modsatte resultat.  

 

Sagen blev ført af partner Frank Bøggild og partner Kolja Staunstrup, Kromann Reumert.

 

Læs dommen

Banks korrektion af afregningskurser efter schweizerfranchændelsen den 15. januar 2015 

I lyset af Højesterets dom om schweizerfranchændelsen tog Sø- og Handelsretten stilling til, om en bank også havde været berettiget til at foretage korrektion af afregningspriser for handler foretaget i valutakrydset EUR/CHF, når kunden var en professionel børsmæglervirksomhed ‒ en såkaldt "institutional client", der drev "white label"-virksomhed ved at udbyde bankens produkter i eget navn. Også i en sådan situation fandt Sø- og Handelsretten, at banken i henhold til en Institutional Trading Agreement var berettiget til at korrigere afregningspriser, der tidligere var blevet kommunikeret til børsmæglervirksomheden.

 

Sagen blev ført af partner Frank Bøggild, Kromann Reumert. 

 

Læs dommen

Midlertidigt forbud kunne ikke nedlægges over for fremstilling af et lægemiddelprodukt 

Indehaver af to udstedte brugsmodeller indgav begæring til Sø- og Handelsretten om nedlæggelse af et midlertidigt forbud mod en konkurrent for at producere og sælge et lægemiddel, som sagsøger mente var i strid med dens to udstedte brugsmodeller. Sagen for Sø- og Handelsretten angik både de udstedte brugsmodellers gyldighed, utilladelig udvidelse efter brugsmodelloven, hvorvidt der var tale om en krænkelse, og om sagsøgte havde en forbenyttelsesret. 

 

Sø- og Handelsretten gav i sin kendelse af den 20. juni 2019 sagsøgte fuldt medhold i, at sagsøgers brugsmodeller var ugyldige, at der ikke forelå en krænkelse, og at sagsøgte havde en forbenyttelsesret. Dermed afviste Sø- og Handelsretten at nedlægge et midlertidigt forbud.

 

Sagen blev ført af partner Nicolai Lindgreen og partner Nicolaj Bording, Kromann Reumert.

 

Læs dommen

Forlag vinder injuriesag i Østre Landsret over tidligere dansk spion for STASI 

En tidligere stasiagent havde stævnet et forlag for at have udgivet en bog om den tidligere stasiagents spionage mod Danmark. I bogen blev det beskrevet, at den tidligere stasiagent havde været skyld i, at flere østtyske borgere var endt i østtyske fængsler. Den tidligere stasispion mente, at udsagnene var falske og havde derfor anlagt sag mod forfatteren og forlaget. Begge blev frifundet i både by- og landsret. 

 

Sagen blev ført af partner Martin Dahl Pedersen, Kromann Reumert.

 

Supermarkedskæde frifundet i ankesag om brud på Right of First Refusal-klausul 

En supermarkedskæde havde indgået en samarbejdsaftale med en leverandør af personaletøj til kæden. Samarbejdsaftalen indeholdt en klausul om Right of First Refusal, der i udbudsprocesser gav leverandøren en ret til at matche det bedste tilbud på nye tøjkollektioner til supermarkedskæden. I forbindelse med køb af en ny kollektion fik leverandøren ikke denne adgang, men fordi indkøbet ikke skete som led i en udbudsproces, fandt Østre Landsret i en dom af den 8. februar 2019, at der ikke var sket en tilsidesættelse af Right of First Refusal. 

 

Sagen blev ført af partner Frank Bøggild, Kromann Reumert. 

SE og HØR-sagen: Forlag frifundet 

I kølvandet på den såkaldte SE og HØR-sag afsagde Østre Landsret den 21. februar 2019 dom i en sag anlagt mod forlaget af en af de personer, hvis kreditkortoplysninger var blevet brugt til ulovlig overvågning. Østre Landsret fandt, at på trods af at personen havde været udsat for ulovlig overvågning i form af videregivelse af kreditkortoplysninger mindst 10-11 gange over godt et års tid, var der ikke tale om en systematisk overvågning, som havde været så ydmygende eller krænkende, at den kendte person kunne kræve en godtgørelse for tort. Forlaget blev derfor frifundet. 

 

En række andre personer har efterfølgende opgivet lignende sager. Sagen verserer p.t. ved Højesteret. 

 

Sagen blev ført af partner Martin Dahl Pedersen, Kromann Reumert.

Højesteret frifinder bank i SWAP-sag

Højesteret frifandt i marts 2019 en bank for et krav fra en kunde baseret på påstået rådgiveransvar i forbindelse med indgåelse af en valutaswapaftale. Sagen for Højesteret vedrørte alene spørgsmålet om, hvorvidt kundens krav var forældet eller fortabt ved passivitet på grund af manglende reklamation. Byretten havde frifundet banken, mens Vestre Landsret havde fundet, at kundens påståede krav ikke var bortfaldet. 

 

Banken fik efterfølgende tredjeinstansbevilling, idet sagen vedrørte en principiel stillingtagen til forældelseslovens § 24, der regulerer adgangen til modregning med forældede krav. Højesteret fandt i modsætning til Vestre Landsret, at forældelseslovens § 24 eller princippet heri ikke giver grundlag for modregning med krav, der er fortabt som følge af manglende reklamation. 

 

Sagen blev ført af partner Kolja Staunstrup, Kromann Reumert. 

 

Læs dommen

Anerkendelsessøgsmål med såkaldte "Arrow declarations" afvist

Sø- og Handelsretten afviste den 5. december 2019 en patentsag, hvor sagsøgers påstande var såkaldte "Arrow"-påstande, der i engelsk retspraksis har været anvendt af virksomheder, der ønsker afklaret, om de kan fortsætte med at foretage handlinger, som eventuelt krænker patentkravene i verserende patentansøgninger. Sø- og Handelsretten fandt, at påstandene i realiteten angik prøvelse af spørgsmål om gyldigheden af sagsøgers endnu ikke udstedte patenter. Højesteret har tidligere, i en sag mellem samme parter, fastslået, at domstolsprøvelse af en ugyldighedspåstand, før et patent er udstedt, ikke kan finde sted. På den baggrund afviste retten hele sagen på grund af manglende retlig interesse.

 

Sagen blev ført af partner Nicolai Lindgreen og partner Nicolaj Bording, Kromann Reumert.

Bank frifundet for krav om rådgiveransvar

En dansk bank var sagsøgt under hævdelse af, at banken havde handlet ansvarspådragende og påført kunden et tab på grund af blandt andet mangelfuld rådgivning. Sø- og Handelsretten fandt, at det tydeligt fremgik af bankens forretningsbetingelser, at det var kundens ansvar at sikre tilstrækkelig margin på sin konto, og at banken ikke havde pådraget sig et rådgiveransvar. På denne baggrund blev banken frifundet. 

 

Sagen blev ført af partner Kolja Staunstrup og advokat Linnea Clara Klingberg-Jensen, Kromann Reumert.  

 

Læs dommen

Forening frifundet i en varemærkesag om navnet "Norliv"  

En sagsøgt forening fik af Østre Landsret medhold i, at foreningens tidligere navn "Norliv ‒ foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension" ikke krænkede selskabet Norlivs ApS' rettigheder. Østre Landsret fastslog i sin dom, at der som følge af det manglende branchesammenfald ikke var risiko for forveksling mellem selskabsnavn og foreningsnavn. Herudover fandt landsretten, at foreningens brug af betegnelsen "Norliv" ikke indebar en forvekslingsrisiko i forhold til Norliv ApS' varemærke. 

 

Sagen blev ført af partner Martin Dahl Pedersen og advokat Tugba Karacan, Kromann Reumert.

 

Læs mere om sagen