COVID-19: Forsikrings­dækning for tab?

COVID-19 ‒ eller coronavirus ‒ har for alvor ramt Danmark og resten af verden med alvorlige følger for erhvervslivet. Arrangementer aflyses, der indføres restriktioner for transport, medarbejdere og samarbejdspartnere isoleres, og de økonomiske konsekvenser for de berørte virksomheder kan være alvorlige. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på, om et eventuelt tab er dækket under virksomhedens forsikringer. Vi vil i denne nyhed fokusere på den dækning, som virksomheder kan have under deres forsikringer for tab, der er forårsaget af corona / COVID-19.

Regeringen har den 12. marts 2020 vedtaget et lovforslag (forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme, L 133 af 12. marts 2020.) om COVID-19-udbruddet, som i kraft af ændringer i den nuværende epidemilov giver sundheds- og ældreministeren udvidede beføjelser til blandt andet at forbyde arrangementer, afspærre områder og begrænse adgangen til transportmidler for at inddæmme og begrænse smitten. Lovforslaget forventes at træde i kraft meget hurtigt. 

Under den nuværende epidemilov har man ret til erstatning for tab, der lides som følge af indgreb fra myndighederne. Med ændringen i loven vil der kun være ret til erstatning, hvis et indgreb under loven har karakter af egentlig ekspropriation, hvilket ofte ikke vil være tilfældet. De tab, som måtte opstå som følge af, at myndighederne iværksætter foranstaltninger under loven, kan derfor ikke forventes erstattet af staten.

Det er blandt andet derfor væsentligt at være opmærksom på, om et eventuelt tab er dækket under virksomhedens forsikringer. 

Driftstabsforsikring

Det er sædvanligt inden for mange brancher at tegne driftstabsforsikring, som generelt dækker tab som følge af en nedgang i omsætningen af varer eller tjenesteydelser forårsaget af en konkret skade. Forsikringen kan også dække omkostninger for leje af maskiner eller bygninger, lønomkostninger mv., som har været afholdt forgæves som følge af skaden, alt efter forsikringens nærmere betingelser. 

Såfremt en virksomhed som følge af eftervirkningerne af COVID-19 har lidt tab på grund af en omsætningsnedgang eller man har haft forgæves afholdte omkostninger, kan et sådant tab eller omkostninger potentielt være dækket under driftstabsforsikringen. 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, hvilke skadesårsager driftstabsdækningen er knyttet op på. De kan i den konkrete forsikring være afgrænset f.eks. til fysisk skade, såsom brand, tyveri, vandskade eller lignende, og tab som følge af COVID-19 eller tilsvarende virusangreb kan derfor falde uden for dækningen. 

Hertil kommer, at visse skadesårsager og / eller tab kan være direkte undtaget, f.eks. tab som følge af force majeure-begivenheder (krig, undtagelsestilstande, epidemi mv.). Tab forårsaget af coronavirus / COVID-19 kan potentielt derfor være undtaget fra dækning. Afgørende vil være, hvordan undtagelserne er formuleret i den konkrete forsikring. 

Har din virksomhed nedgang i omsætningen, eller lider virksomheden et andet driftstab som følge af COVID-19, er det gode råd at gennemgå virksomhedens forsikringer og få undersøgt, om virksomheden har forsikring for driftstab der dækker i den konkrete situation og i givet fald foretage anmeldelse til forsikringsselskabet. 

Ansvarsforsikring

Er din virksomhed blevet mødt med erstatningskrav i anledning af COVID-19-udbruddet, eller ser du en risiko for, at det vil ske, er det også relevant at undersøge, om et sådant krav kan være dækket under virksomhedens ansvarsforsikring. Om det er tilfældet vil komme an på de konkrete forsikringsbetingelser. Det gode råd er derfor igen at gennemgå virksomhedens forsikringer og forsikringsbetingelserne, hvis I bliver mødt med et erstatningskrav relateret til coronavirus / COVID-19. 

Eventforsikring

Virksomheder som beskæftiger sig med at arrangere koncerter eller lignende er særlig hårdt ramt af COVID-19, hvis man har fulgt myndighedernes anbefaling om at aflyse større arrangementer, eller hvis der ‒ som det forventes ‒ med hjemmel i ændringerne i epidemiloven bliver udstedt forbud fra myndighederne mod at gennemføre arrangementer, fordi tab, der lides som følge heraf, ikke nødvendigvis bliver erstattet af det offentlige. Sådanne tab kan imidlertid evt. være dækket under en såkaldt eventforsikring, som netop er tegnet for at afdække risikoen for at lide tab som følge af, at arrangementer må aflyses, uden at det skyldes arrangørens forhold. 

Visse eventforsikringer undtager dog dækning for force majeure-lignende begivenheder, og COVID-19-udbruddet kan efter omstændighederne være omfattet af en sådan undtagelse. I hvilket omfang der er dækning, hhv. om tabet er undtaget dækning, vil afhænge af den konkrete formulering af forsikringsbetingelserne. Det er derfor vigtigt, at betingelserne gennemgås og vurderes grundigt, hvis din virksomhed har lidt tab som følge af en aflysning. 

Lider din virksomhed tab ‒ eller er du blevet mødt med et erstatningskrav ‒ som følge af COVID-19-udbruddet, bør virksomhedens forsikringer gennemgås med henblik på at undersøge, om der er forsikringsdækning for tabet og i givet fald bør der ske anmeldelse til forsikringsselskabet. 

Hvis du er usikker på, om forsikringerne dækker en konkret skade, er du velkommen til at rette henvendelse til vores forsikringseksperter, som står klar til at hjælpe med at vurdere forsikringsdækningen og at yde bistand med at anmelde skaden til forsikringsselskabet.

 

Vi henviser desuden til vores COVID-19 task force.