COVID-19: Hastelovgivning på skatteområdet

Skatteministeren har netop fremsat lovforslag L 134, der skal hjælpe med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser af spredningen af coronavirus / COVID-19.

Der tages 3 initiativer på skatteområdet, alle for at forbedre virksomhedernes likviditet. Initiativerne er:

 

  • Forlængede betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag
  • Forlængede momsbetalingsfrister for store virksomheder
  • Forhøjelse af beløbsgrænsen for kreditsaldo på skattekontoen

A-skat og AM-bidrag

Efter gældende regler skal virksomheder indbetale indeholdt A-skat og AM-bidrag i månedlige rater. Små virksomheder skal indbetale skatten den 10. i måneden efter afregningsmåneden. Store virksomheder skal indbetale skatten den sidste bankdag i den måned, indkomsten vedrører.

 

Store virksomheder er defineret som virksomheder, der i en forudgående periode på 12 måneder har et sammenlagt tilsvar af A-skat på over 1 mio. kr. eller et sammenlagt tilsvar af AM-bidrag på over 250.000 kr.

 

Med regeringens initiativ bliver fristerne for betaling af de månedlige rater for april, maj og juni 2020 udskudt med 4 måneder:


Lovforslaget ændrer ikke på fristerne for indberetning af A-skat og AM-bidrag. Små virksomheder skal uændret indberette oplysninger om indkomst den 10. i måneden efter afregningsmåneden, og store virksomheder skal indberette den sidste bankdag i den måned, indkomsten vedrører.


Det er kun erhvervslivet, der er omfattet af de udskudte betalingsfrister. Indeholdelsespligtige offentlige institutioner mv. skal uændret indbetale A-skat og AM-bidrag efter gældende regler.

Moms - store virksomheder

Efter gældende regler skal store virksomheder indberette moms månedligt. Store virksomheder er defineret som virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer overstiger 50 mio. kr. årligt.

 

Med lovændringen bliver betalingsfristerne for de månedlige rater for marts, april og maj 2020 forlænget for store virksomheder:


 

Lovforslaget ændrer ikke Skatteforvaltningens frist for at udbetale negativt momstilsvar. Negativt momstilsvar kan således angives, så snart afgiftsperioden er udløbet, og virksomheden vil som hidtil få den overskydende moms tilbagebetalt senest 3 uger efter angivelsen er modtaget.

 

Skatteministeriet undersøger i øjeblikket, om også afgiftsperioderne for små og mellemstore virksomheder kan forlænges.

Kreditsaldo på skattekontoen

En kreditsaldo på virksomhedens skattekonto er udtryk for, at virksomheden har et tilgodehavende hos Skattestyrelsen, da virksomhedens krav på udbetalinger fra Skattestyrelsen er større end virksomhedens forfaldne skatter m.v.

 

Efter gældende regler udbetales en kreditsaldo på skattekontoen som udgangspunkt til virksomheden. Virksomheden kan dog vælge, at der først skal ske udbetaling af en kreditsaldo for beløb over 200.000 kr.

 

Med lovforslaget hæves beløbsgrænsen til 10 mio. kr.  Forhøjelsen er midlertidig for perioden 25. marts 2020 til og med 30. november 2020. Herefter er beløbsgrænsen igen 200.000 kr.

 

Dette er en konsekvens af, at udskydelsen af betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og moms ikke er valgfrie, men gælder uanset om virksomheden har behov for udskydelsen. Nogle virksomheder vil derfor have beløb stående til negativ rente i banken, indtil pengene skal indbetales til Skattestyrelsen efter de udskudte frister. Dette kan undgås ved førtidigt at indbetale på skattekontoen inden for den nye grænse på 10 mio. kr. 

Yderligere initiativer

Regeringen har i samarbejde med erhvervslivet nedsat "Regeringens og Erhvervslivets coronaenhed", med henblik på at drøfte tiltag der kan afhjælpe erhvervslivets udfordringer som følge af udbruddet af coronavirus. Det forventes, at der i den nærmeste fremtid bliver præsenteret yderligere initiativer til afbødning af de økonomiske effekter ved udbruddet.

 

Kromann Reumert har oprettet en COVID-19 task force, som består af en række af vores eksperter inden for forskellige juridiske specialer. De informerer løbende om de problemstillinger, du og din virksomhed måtte møde i forbindelse med COVID-19-situationen.

 

Læs mere om vores COVID-19 task force