COVID-19 – Hvad betyder coronavirus for virksomhedens finansiering, hvad bør der gøres og hvad med de bebudede hjælpepakker?

Konsekvenserne af COVID-19 er for alvor begyndt at vise sig på de globale markeder, og udfordringerne for de danske virksomheder bliver mere og mere tydelige. Med dette og efterfølgende nyhedsbreve vil vi sætte fokus på de udfordringer som COVID-19 medfører, og det beredskab og de løsningsmuligheder som virksomhederne bør overveje.

Opdateret den 5. maj 2020 

Stresstests

Mange virksomheder er i risiko for at blive påvirket af COVID-19. Hvis det ikke allerede er sket, bør virksomheder stressteste den mulige betydning af COVID-19 på virksomhedens produktion, salg, likviditet m.v. Dette vil ofte kræve kontakt til en række medarbejdere i virksomheden, og kan tage tid at få behørigt afdækket.

Likviditetsbudget

Likviditeten er essentiel for en virksomheds overlevelse på kortere og længere sigt, og vi har allerede set, at COVID-19 kan betyde en ekstrem påvirkning af virksomhedernes omsætning og dermed likviditeten. Virksomhederne bør overveje en intensivering af deres likviditetsstyring, og en udbygning af virksomhedernes likviditetsbudgetter for at sikre den fornødne likviditet og det fornødne overblik (inklusiv likviditetsprognoser på både kort og mellemlang horisont).

Kontakt til banken

Banken bør kontaktes, hvis der er behov for yderligere likviditet på kortere eller længere sigt. De danske banker har tilkendegivet, at de er klar til at hjælpe, hvis coronakrisen dræner kassebeholdningen og Staten har reduceret den kontracykliske kapitalbuffer til nul pct. for at sikre og understøtte bankernes udlån. Bankerne oplever dog allerede nu en stor stigning i antallet af henvendelser fra kunder, og det må forventes, at der kan opstå forlænget sagsbehandlingstid i bankerne, som følge af det stigende antal udfordrede kunder. Dette kan blive yderligere forværret som følge af bankernes egne udfordringer med COVID-19 og praktiske udfordringer med syge medarbejdere. 

Nøgletal og misligholdelsesbestemmelser i bankaftaler

Visse bankaftaler indeholder forpligtelser til at overholde finansielle nøgletal. Virksomhederne bør stressteste evnen til at overholde disse nøgletal samt overveje, om der er behov for at kontakte banken for en midlertidig lempelse af nøgletallene.

 

Låneaftaler kan også indeholde mere "bløde" misligholdelsesbestemmelser, som giver banken mulighed for at opsige lånene, hvis der indtræder forhold af væsentlig negativ indflydelse for låntager (material adverse change-klausuler). Denne type bestemmelser vil også kunne komme i spil som følge af COVID-19. Låneaftaler kan også indeholde force majeure-bestemmelser, som bør overvejes.

 

En lang række låneaftaler i det danske marked kan endvidere opsiges mere eller mindre diskretionært af banken med et forholdsvis kort varsel (uncommittede lån). 

Virksomheder, der er i risiko for at komme i misligholdelse, eller hvis lån kan opsiges med kort varsel, bør overveje proaktivt at kontakte banken på et tidligt stadie og gøre opmærksom på de udfordringer, virksomheden måtte have, både for at undgå at komme bagerst i køen og for at sikre et tillidsfuldt og godt samarbejdsklima med banken.  

Information til banken

Forinden banken kontaktes, bør virksomheden skabe sig så godt et overblik over sin situation som muligt via stresstests, likviditetsbudgetter m.v. og have lagt en plan for, hvordan virksomheden kommer gennem COVID-19-krisen. Dette vil lette bankens arbejde og drøftelserne med banken. Virksomhederne bør overveje mulighederne for at gøre brug at de påtænkte hjælpepakker fra Staten, muligheden for yderligere sikkerhedsstillelse eller andre forhold, som kan understøtte yderligere eller fortsat kreditgivning fra banken.

Det må også forventes, at banken vil kræve, at budgetter tilpasses den ændrede virkelighed, herunder f.eks. et øget fokus på: 

 

  • forventede tab som svigtende afsætning
  • styrken af virksomhedens underleverandører
  • risikoen for forsinkelser fra underleverandører
  • styrken af virksomhedens debitorer og risikoen for at virksomheden må acceptere forsinkede betalinger fra kunder
  • risikoen for erstatningsansvar overfor virksomhedens kunder som følge af manglende opfyldelse af leveringsforpligtelser eller andre forhold
  • muligheden for at påberåbe sig force majeure og andre ansvarsbegrænsninger, som kan være med til at begrænse og inddæmme virksomhedens risici
  • hvordan virksomheden planlægger at nedskalere sine omkostninger for at tilpasse sig den nye virkelighed (på kort og eventuelt længere sigt).

 

Vi hjælper allerede en lang række kunder og banker med at afdække disse problemstillinger og er klar med rådgivning herom.  

Statens hjælpepakker

Statens hjælpepakker til det danske erhvervsliv indebærer blandt andet en mulighed for, at virksomheder, som har indeholdt A-skat og AM-bidrag kan udskyde skatte- og momsbetalinger, hvilket kan føre til forbedring af likviditeten. De mulige forbedringer af virksomhedens likviditet på kort sigt bør indberegnes i likviditetsbudgetter og stresstest, men mulige langtidspåvirkninger af senere betalinger bør også overvejes og kunne forklares til banken.

 

Derudover har staten blandt andet præsenteret følgende garantipakker

 

  • SMV-virksomheder: En statsgaranti på 70 pct. af bankernes nye udlån til ellers sunde små og mellemstore virksomheder, der kan dække driftstab som følge af COVID-19. Det er en forudsætning for at blive omfattet af ordningen, at man har oplevet et driftstab på over 30 pct.
  • Større virksomheder: En (statslig) garantiordning for 70 pct. af bankernes udlån til større virksomheder, der kan dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. som følge af COVID-19. Ordningen fungerer på markedsvilkår.

 

Vi følger intensivt udviklingen af garantipakker og øvrige hjælpepakker og er klar med rådgivning omkring, hvordan pakkerne kan benyttes af virksomheder og banker.

 

Vi henviser desuden til vores COVID-19 task force.