COVID-19: Opdatering ‒ foreligger der nu force majeure?

Den 28. februar 2020 udsendte vi et nyhedsbrev med titlen "COVID-19: Hvem bærer ansvaret for manglende opfyldelse af allerede indgåede aftaler ‒ og hvad med nye aftaler?". Siden har situationen udviklet sig markant og hastigt med stadig flere smittetilfælde og tiltag fra myndighederne. Tidligere opfordrede myndighederne til at udskyde eller aflyse arrangementer med flere end 1000 deltagere, hvilken grænse nu - i hvert fald for indendørs arrangementer - er reduceret til 100 deltagere. Samtidig er der indført mulighed for, at der kan udstedes egentlige forbud mod afholdelse af sådanne arrangementer. Herudover er alle offentligt ansatte uden kritiske funktioner (såsom sundhedspersonale og beredskab) blevet sendt hjem. På internationalt plan lukkes landegrænser, og WHO har erklæret Covid-19-udbruddet en pandemi.

Foreligger der nu force majeure?

Som beskrevet i vores nyhedsbrev af 28. februar 2020, forstås force majeure som begivenheder, der er (i) upåregnelige, (ii) udenfor parternes kontrol og som samtidig derved (iii) hindrer opfyldelse af aftalen. 

For at force majeure kan påberåbes som en ansvarsfrihedsgrund skal der være tale om en kvalificeret ekstraordinær omstændighed som f.eks. krig, indførselsforbud og naturkatastrofer, dvs. en omstændighed af helt usædvanlig art. Generelt har retspraksis fortolket force majeure-begrebet meget restriktivt, og vi har endnu til gode at se, at en dansk domstol anser et pandemitilfælde som Covid-19-udbruddet for en force majeure-begivenhed.

Med forbehold for individuelle kontraktbestemmelser og aftalevilkår er det Kromann Reumerts generelle vurdering, at der - som situationen ser ud lige nu - ikke foreligger force majeure i traditionel forstand.

Når det er sagt, er force majeure-diskussionen fortsat relevant. Covid-19-situationen udvikler sig som nævnt markant og hastigt. For eksempel har folketinget hastebehandlet og vedtaget et lovforslag, der blandt andet giver Sundheds- og Ældreministeren mulighed for at påbyde personer at lade sig isolere, forbyde afholdelse af større (pt. flere end 100 deltagere) forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. og forbyde adgang til eller lægge restriktioner på transportmidler. 

Vil sådanne påbud, forbud, andre lovindgreb eller ekstraordinære omstændigheder i øvrigt konkret indebære, at det bliver umuligt for en aftalepart at opfylde sin kontraktuelle forpligtelse, er det - igen med forbehold for individuelle kontraktbestemmelser og aftalevilkår - Kromann Reumerts generelle vurdering, at der vil kunne foreligge force majeure.

Husk "Covid-19-klausulen"

Force majeure-begrebets krav om "upåregnelighed" kan næppe længere opfyldes for så vidt angår Covid-19-udbruddet.

Kromann Reumert anbefaler derfor fortsat, at der i aftaler, der indgås nu og fremover, tages højde for de "forstyrrelser" Covid-19-udbruddet kan medføre. Parterne bør i den forbindelse overveje en klausul, der eksplicit forholder sig til den situation, hvor en parts opfyldelse af en aftale umuliggøres som følge af Covid-19-udbruddet.

Vi er klar til at hjælpe

Hos Kromann Reumert har vi oprettet en særlig Covid-19 task force, der konstant holder øje med tendenser, tiltag og lovforslag, så vi er parate til at rådgive danske og udenlandske virksomheder bedst muligt i forhold til de udfordringer, som Covid-19 giver. Vi har allerede håndteret talrige henvendelser, der relaterer sig til Covid-19, og kender til de potentielle udfordringer, som virksomhederne nu står overfor i denne svære tid.