COVID-19: Skattemæssige overvejelser

COVID-19 har ramt Danmark, og en masse gode tiltag er annonceret for at hjælpe danske selskaber, men danske selskaber kan dog også gøre noget selv for at mindske de likviditetsmæssige udfordringer. Fælles er dog, at der skal handles hurtigt for at opnå den bedst mulige effekt. Vi har nedenfor samlet tre ting, danske selskaber med fordel enten bør overveje eller være opmærksom på for skattemæssigt at ruste sig mod udfordringerne i et COVID-19 ramt Danmark.

Øget likviditet - Justering af selskabers acontoskat senest 20. marts 2020

Selskaber skal den 20. marts 2020 indbetale den første ordinære rate af acontoskat.

Selskaber kan dog med fordel anmode Skattestyrelsen om nedsættelse af acontoskatteraterne, og dermed undgå en unødig høj indbetaling, hvis det allerede nu kan forudses, at selskabets skattepligtigt indkomst for 2020 vil afvige væsentligt i negativ retning i forhold til tidligere år. Skattestyrelsen kan efterfølgende anmode selskabet om dokumentation for de ændrede indkomstforhold. 

Størrelsen på raten kan ses i TastSelv Erhverv, hvor anmodning om nedsættelse også skal ske. Acontoskatten er beregnet som 50 procent af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat.

Anmodning om nedsættelsen skal ske senest på dagen for betalingsfristen, den. 20 marts 2020.

Anmodning om nedsættelse af ordinære acontoskatterater kan kun under særlige omstændigheder fremsættes efter raternes betalingstidspunkt. Regeringen har endnu ikke udtalt sig omkring hvorvidt COVID-19 falder herunder. 

Lønkompensation som statsstøtte

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 14. marts 2020 en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation for fyringstruede lønmodtagere gældende for perioden 9. marts 2020 - 9. juni 2020. Se også vores nyhed: Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation ‒ vigtige overvejelser for arbejdsgivere.

Efter ordningen betaler virksomhederne fuld løn til lønmodtagerne i hjemsendelses-/kompensationsperioden, hvorefter virksomheden kan søge om lønkompensation for det antal lønmodtagere, der hjemsendes som følge af COVID-19. 

De præcise detaljer for ordningen, herunder den skattemæssige behandling, er p.t. uafklarede. Regeringen har dog meddelt, at det forventes at ordningen med lønkompensation bliver betragtet som statsstøtte under EU's statsstøtteregler.

Som udgangspunkt vil tilskud og støtte fra ordningen være skattepligtigt for modtageren. Folketinget kan dog vælge at gøre støtten endnu mere værdifuld for selskaberne ved f.eks. at indføre skattefrihed eller udskudt beskatningstidspunkt.

Detaljerne bliver dog først klarlagt, når lovforslaget om ordningen bliver fremsat i Folketinget.

Skat og driftstabsforsikringer

Det er sædvanligt inden for mange brancher at tegne driftstabsforsikring, som generelt dækker tab som følge af en nedgang i omsætningen af varer eller tjenesteydelser forårsaget af en konkret skade. Se også vores nyhed: COVID-19: Forsikringsdækning for tab?

Som udgangspunkt vil udbetalingen fra en sådan forsikring skulle medregnes til den skattepligtige indkomst, når udbetalingen dækker en mistet skattepligt indtægt, som f.eks. driftsstab og mistet omsætning. I den sammenhæng betragtes udbetalingen altså som et surrogat for den "normale" indtægt, og skal derfor også skattemæssigt behandles på lige fod.

Ovenstående er dog alene udgangspunktet. Den skattemæssige behandling af udbetalingen afhænger både af de konkrete omstændigheder og selve forsikringen. Vi anbefaler derfor også, at man søger rådgivning, hvis man har behov for fuld klarhed om spørgsmålet. 

Yderligere information og rådgivning

Kromann Reumert har oprettet en COVID-19 task force, som består af en række af vores eksperter inden for forskellige juridiske specialer. De informerer løbende om de problemstillinger, du og din virksomhed måtte møde i forbindelse med COVID-19-situationen.

Vi står også klar til at rådgive om forhold vedrørende COVID-19, herunder for en foreløbig og uformel drøftelse.

Læs mere om vores COVID-19 task force.