COVID-19: de danske domstole har aktiveret nødberedskabet - hvad betyder det for din retssag?

COVID-19 har nu for alvor vendt op og ned på Danmark. Alle offentligt ansatte, som ikke varetager kritiske funktioner, er sendt hjem - foreløbigt i de næste fjorten dage fra i dag den 13. marts 2020. Det har stor betydning for driften af de offentlige institutioner i samfundet - ikke mindst de danske domstole.

Opdateret: Domstolssstyrelsen har den 17. april 2020 meddelt, at Danmarks Domstole åbner gradvist den 27. april 2020 (se også domstol.dk). Forventningen er, at op mod 75 procent af alle sager herefter kan gennemføres, dog således at straffesager og civile sager, herunder familieretsager, prioriteres først. Øvrige sager vil blive gennemført i takt med, at dette vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt. 

De kommende dage vil domstolene udarbejde planer for genåbningen, hvor det i høj grad vil være op til de enkelte retter at tilrettelægge arbejdet under genåbningen. Vi anbefaler derfor, at alle, der er parter i sager ved domstolene, orienterer sig på domstolenes hjemmeside.  

 

 

De danske domstole har nu etableret et nødberedskab. Det betyder, at domstolene fra i dag og frem til den 27. marts 2020 kun vil behandle "kritiske sagsområder". Alle ikke-kritiske sager, herunder flertallet af civile sager, vil derfor indtil videre blive udsat. 

Nedenfor forsøger vi at redegøre for, hvilken betydning det kan have for din sag.    

Kun kritiske sagsområder behandles i nødberedskabsperioden 

De danske domstole vil kun varetage kritiske sagsområder i nødberedskabsperioden. Sådan fremgår det af den seneste officielle meddelelse på domstol.dk.

Kristiske sagsområder er ikke noget entydigt begreb, men det kan være sager, der er bundet af frister, eller som er særligt indgribende, eksempelvis: 

 

  • Grundlovsforhør og spørgsmål om varetægtsfængslinger i straffesager
  • Fogedforretninger, der ikke kan udsættes pga. sagens særlige karakter (ikke tiltænkt sager om inddrivelse af penge)
  • Almindelige tinglysningssager
  • Særligt hastende konkurssager. 


Det er dog op til de lokale retter enkeltvis at afgøre, hvilke sager der er kritiske, og hvilke der ikke er kritiske - og dermed kan udsættes.  

Begrænset behandling af igangværende sager, men fastholdelse af frister

At det er kun er kritiske sager, der behandles i nødberedskabsperioden betyder blandt andet, at de fleste civile sager vil blive udsat. Det samme gælder for foged-, dødsboskifte- og straffesager, med mindre de er af hastende karakter. 

Udover at afgøre, hvilke sager der skal udsættes, er det også op til den enkelte ret at tilrettelægge arbejdet i nødberedskabsperioden. Tilrettelæggelsen af arbejdet i nødberedskabsperioden vil således variere fra domstol til domstol. Enkelte retter har meddelt, at telefoniske retsmøder i civile sager og småsager vil blive afviklet som planlagt. Andre har meddelt, at domme i civile sager ikke kan forventes afsagt før den 27. marts 2020, med mindre det i enkelte tilfælde vil være teknisk muligt at gennemføre afsigelsen som planlagt. 

I øjeblikket forventer vi, at domstolene generelt kun kommer til at træffe begrænsede processuelle beslutninger, og det er usikkert om der vil blive foretaget andre aktive skridt i forberedelsen af sager under nødberedskabet (og formentlig i en vis periode efter genåbningen).

På Østre Landsrets hjemmeside fremgår det, at frister i sager, der er under forberedelse, som udgangspunkt fastholdes. Ikke alle domstole har kommunikeret tilsvarende retningslinjer, men vi forventer, det generelle udgangspunkt vil være i tråd hermed. Dermed er udgangspunktet, at retssagens parter fortsætter sagsforberedelsen ufortrødent og i den forbindelse iagttager de allerede fastsatte frister. 

Parter, for hvem det ikke kan lade sig gøre at overholde fastsatte frister i nødberedskabsperioden, f.eks. som følge af mangel på kapacitet i medarbejderstaben eller andre driftsrelaterede forhold, vil forventeligt have mulighed for at få fristudsættelse.

Hovedforhandlingen er udsat - hvis en sag er berammet i nødberedskabsperioden  

Sager, der skulle have været hovedforhandlet i nødberedskabsperioden, vil højest sandsynligt blive udsat. På Vestre Landsrets hjemmeside fremgår det, at alle retsmøder af ikke-kritisk karakter er aflyst, og at der ikke sendes individuelle aflysninger ud i de enkelte sager. Andre domstole har meddelt, at alle sagsdeltagere får individuel besked, hvis hovedforhandlingen er udsat.

Vi anbefaler, at alle, der er parter i sager ved domstolene, orienterer sig på domstolenes hjemmeside (domstol.dk) og via domstolenes elektroniske sagsportal. Der er desuden etableret et telefonisk nødberedskab hos de fleste retter, til håndtering af uopsættelige forespørgsler. 

Når retten åbner igen, vil aflyste hovedforhandlinger blive omberammet. Det er pt. ikke muligt at skønne over tidshorisonten, da situationen endnu er usikker, og da domstolene - allerede inden udbruddet af COVID-19 og de nylige tiltag - var voldsomt belastede. 

Sager berammet efter nødberedskabsperioden kan også blive påvirket  

I øjeblikket ved vi ikke, hvilken virkning COVID-19 og regeringens foranstaltninger vil have på sager, som verserer for domstolene, men som ikke rammes direkte af nødberedskabsperioden, fordi de er berammet til hovedforhandling efter den 27. marts 2020. Om sådanne sager vil blive omberammet som følge af det store antal udskudte sager fra nødberedskabsperioden, er umuligt at sige noget om. Det er i sidste endte op til de enkelte retter at tilrettelægge sagernes afvikling og eventuelt flytte rundt på retsmøder.