COVID-19: Folketinget kommer selvstændige og danske virksomheder til undsætning med støtteordning på trecifret milliardbeløb

Nationale og internationale restriktioner og påbud, som følge af COVID-19-pandemien, presser et utal af virksomheder til det yderste. Søndag kom regeringen og Folketinget erhvervslivet og lønmodtagere til undsætning med en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede lønmodtagere. Regeringen fremlagde på et pressemøde den 19. marts, med fuld opbakning fra Folketingets partier, en række yderligere initiativer og støtteordninger, herunder en kompensationsordning for virksomheders faste udgifter og en kompensationsordning for selvstændige. Initiativerne skal sikre arbejdspladser og holde hånden over dansk økonomi, imens COVID-19-pandemien raser.

Virksomheders faste udgifter dækkes via ny kompensationsordning

Et af de initiativer, der den 19. marts blev præsenteret var en kompensationsordning for COVID-19-ramte virksomheder i perioden 9. marts til 9. juni 2020. Kompensationsordningen indebærer, at staten under visse forudsætninger går ind og dækker virksomheders faste udgifter, som f.eks. husleje, renteudgifter, leasingrater mv. med mellem 25-100 %. Kompensationsordningen skal gælde i tre måneder, og ordningen omfatter virksomheder på tværs af samtlige brancher, der som følge af COVID-19 oplever et fald i omsætningen med mere end 40 % i perioden. Derudover er det et krav, at de faste udgifter overstiger 25.000 DKK i perioden, og hver enkelt virksomhed vil højst kunne få 60 mio. DKK i kompensation for perioden 9. marts til 9. juni 2020.

Kompensationsbeløbet vil blive udbetalt efter en skala, og kompensationsbeløbet vil bero på den enkelte virksomheds nedgang i omsætningen:

 


Virksomheder, der er blevet påbudt at holde fuldt lukket, vil blive kompenseret med 100 % af virksomhedens faste udgifter. 

For at kunne få adgang til kompensationen skal den enkelte virksomhed indsende en revisorpåtegnet opgørelse over den forventede omsætningsnedgang i perioden den 9. marts til 9. juni 2020 til Erhvervsstyrelsen, og virksomheden skal samtidig på tro og love bekræfte, at omsætningen rent faktisk er faldet. Den enkelte virksomhed får som udgangspunkt dækket 80 % af udgifterne til revisorpåtegnelsen, såfremt en anmodning om kompensation bliver imødekommet.

 

Det forventes, at ordningen kommer til at koste staten omkring 40 mia. DKK i perioden 9. marts til 9. juni 2020.

Ny kompensationsordning for selvstændige

Et andet initiativ, der blev præsenteret i dag, var en midlertidig kompensationsordning for selvstændige i perioden 9. marts til 9. juni 2020. Ordningen indebærer, at selvstændige som følge af COVID-19-pandemien kan få dækket 75 % af omsætningen i fornævnte periode under visse betingelser: (i) den selvstændige oplever en omsætningsnedgang på mindst 30 %, (ii) den selvstændige har haft en omsætning på mindst 15.000 DKK pr. måned, (iii) den selvstændige har et ejerskab på mindst 25 % og er selv ansat i virksomheden, (iv) virksomheden har maksimalt 10 fuldtidsansatte, samt (v) den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene senest siden den 1. februar 2020. 

Kompensationsberegningen vil tage udgangspunkt i den forventede omsætningsnedgang sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår, men vil dog maksimalt kunne udgøre 23.000 DKK pr. måned pr. CPR-nummer, hvis der er flere ejere. Ordningen gælder ligeledes fra 9. marts til 9. juni 2020, og den kompensation der eventuelt modtages vil være fuld skattepligtig.

 

Omsætningsnedgangen skal i første omgang dokumenteres via en tro- og loveerklæring ledsaget af en begrundelse, der redegør for, hvordan COVID-19-pandemien er skyld i omsætningsnedgangen. Erhvervsstyrelsen vil herefter hurtigst muligt udbetale kompensationen. Efter udløb af perioden, vil den selvstændige skulle dokumentere det faktiske omsætningstab, og der vil skulle ske tilbagebetaling, hvis omsætningen ikke er faldet med 30 %.

Øvrige initiativer 

Derudover præsenterede regeringen en række øvrige initiativer herunder:

 

  • Kompensationsordning til freelancere uden CVR-nr. Freelancere, der som følge af COVID-19-pandemien forventer et indtægtstab, vil kunne få dækket 75 % af deres B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 DKK pr. måned, i perioden 9. marts til 9. juni 2020. En forudsætning for at kunne få del i kompensationsordningen er blandt andet, at den enkelte freelancer kan godtgøre et indkomsttab på mindst 30 %. 
  • Likviditetskaution i EKF Danmarks Eksportkredit målrettet SMV'er med likviditetsudfordringer, som følge af de pågældende virksomheders udfordringer med deres "supply chain", grundet nationale og internationale restriktioner. Ordningen skal supplere EKF Danmarks Eksportkredits eksisterende genforsikringsordning.
  • Forhøjelse af rammen for de statsgaranterede låneordninger målrettet både store virksomheder og SMV'er.
  • Det offentlige vil forudbetale leverancer frem til 1. juli 2020 med en værdi på højst 1 mio. DKK. Derudover vil det offentlige undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor leverandører, hvis misligholdelses skyldes COVID-19-pandemien. 
  • Rejsegarantifonden styrkes med en statslig garanti på 1,5 mia. DKK. 
  • Forlængelser af muligheden for at modtage dagpenge og sygedagpenge.
  • Studerende og elever på ungdomsuddannelserne vil få ret til at optage ekstra SU-lån i perioden marts til april 2020.

Statsstøtteretlige aspekter

Den danske stat anslår, at ordningerne tilsammen, inkl. låneordningerne, beløber sig til et trecifret milliardbeløb og vurderer desuden, at ordningerne udgør statsstøtte i henhold til EU's statsstøtteregler. De vil derfor skulle anmeldes til EU-Kommissionen med henblik på en godkendelse, og det forventes, at EU-Kommissionen vil hastebehandle den danske stats anmeldelse.

For mere information henvises til Finansministeriets hjemmeside

Download partiernes aftale om COVID-19-initiativer