COVID-19: Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation ‒ vigtige overvejelser for arbejdsgivere

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 14. marts 2020 indgået en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation for fyringstruede lønmodtagere gældende for perioden 9. marts 2020 - 9. juni 2020. Med dette nyhedsbrev vil vi sætte fokus på aftalens indhold samt de forhold, virksomhederne bør overveje i forbindelse med anvendelse af de nye regler om hjemsendelse med lønkompensation. Folketinget behandler i denne uge den indgåede aftale, som også skal godkendes af Europa-Kommissionen under statsstøttereglerne.

Aftalens indhold

Lønkompensationsordningen gælder for lønmodtagere i alle private virksomheder (herunder foreninger, fonde og selvejende institutioner, hvis de kan kategoriseres som private), herunder ikke-overenskomstdækkede virksomheder, der er ekstraordinært hårdt ramt af COVID-19, som derfor står over for at skulle varsle:

 

 • afskedigelser af minimum 30 % af den samlede medarbejderstab eller
 • afskedigelser af mere end 50 lønmodtagere.

Herudover skal følgende betingelser være opfyldt for at kunne anvende lønkompensationsordningen:

 

 • Hjemsendte lønmodtagere skal have fuld løn, men må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden.
 • Virksomhederne må i den lønkompenserende periode ikke afskedige lønmodtagere i virksomheden som følge af økonomiske årsager.
 • Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie, og/eller afspadsering på i alt 5 dage i tilknytning til lønkompensationsperioden. Hvis lønmodtageren ikke har ferie, afspadsering, mv. svarende til 5 dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår. Virksomhederne kan ikke modtage lønkompensation for disse dage.
 • Virksomhederne skal fravælge eksisterende muligheder for hjemsendelse af lønmodtagere uden løn.
 • Virksomhederne kan maksimalt være omfattet af lønkompensationsordningen i 3 måneder.
 • Virksomhederne kan ikke få dækket samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19.

Efter ordningen betaler virksomhederne fuld løn til lønmodtagerne i hjemsendelses-/kompensationsperioden, hvorefter virksomheden kan søge om lønkompensation for det antal lønmodtagere, der hjemsendes som følge af COVID-19. Lønkompensationen er sammensat som følger:

 

 • Månedslønnede lønmodtagere: Lønkompensationen fra staten er på 75 % af den pågældende lønmodtagers løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned (30. marts 2020: beløb korrigeret til 30.000 kr.).
 • Timelønnede lønmodtagere: Lønkompensationen fra staten er på 90 % af den pågældende lønmodtagers løn, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned (30. marts 2020: beløb korrigeret til 30.000 kr.).


Det er virksomhedens samlede, månedlige lønudgifter til lønmodtageren, som kompensationsbeløbet beregnes på baggrund af. Lønmodtagere behøver ikke være ansat på fuld tid, førend der kan gøres brug af ordningen. Lønmodtagere skal dog være ansat før den 9. marts 2020.

 

Regeringen vil i løbet af denne uge (uge 12) søge Folketingets opbakning til lønkompensationsordningen, som herefter må forventes udmøntet i relevant regulering. 

En række ansættelsesretlige forhold må i den forbindelse forventes afklaret, herunder f.eks. varsling af ferie fra det nye ferieår, grundlaget for hjemsendelse uden løn, håndteringen af lønmodtagere der allerede er opsagt og/eller hjemsendt uden løn ved frivillig aftale, etc. Endvidere må det formodes, at lønkompensationsordningen kan udvides efter virksomhedens driftsmæssige behov, således at der kan hjemsendes yderlige medarbejdere efter første hjemsendelse og tillige opnås kompensation for den tilstødte gruppe.

Overvejelser i forbindelse med hjemsendelse af lønmodtagere

Forinden virksomhederne skrider til  hjemsendelse af lønmodtagere efter de nye regler om lønkompensation, bør der foretages en nøje vurdering af, om de vilkår ordningen tilbyder, harmonerer med vilkårene for virksomhedens drift i forhold til den periode, ordningen skal gælde. Virksomhederne bør blandt andet overveje følgende:

 

 • Ved anvendelse af hjemsendelse med lønkompensation forpligter virksomheden sig til ikke at foretage afskedigelser i den periode, hjemsendelserne er gældende. Det omfatter ud fra aftalen et forbud mod afskedigelser i hele virksomheden, og ikke kun et forbud mod afskedigelse blandt de medarbejdere, der aktuelt måtte være hjemsendte.  Hvis virksomheden har en klar forventning om varig nedgang i virksomhedens aktiviteter i en periode, der rækker (langt) ud over lønkompensationsperiodens ophør den 9. juni 2020, må den manglende adgang til at iværksætte opsigelser og ulemperne og likviditetstrækket forbundet hermed nødvendigvis omhyggeligt inddrages i overvejelserne. 

 • Hvilken betydning har det, at ordningen forudsætter, at der intet arbejde må udføres under hjemsendelsen, og at den dermed udelukker mere fleksible rotationsordninger ‒ eventuelt i kombination med effektiv ferieafvikling ‒ hvor de ellers hjemsendte i perioder udfører deres arbejde helt eller delvist? Kunne et relevant alternativ til hjemsendelse med lønkompensation være at  etablere arbejdsfordeling med mulighed for supplerende dagpenge for de deltagende medarbejdere efter de særlige regler herom? Ved en arbejdsfordelingsordning leverer medarbejderne deres arbejdsydelse efter de særligt fastsatte regler, hvor der henholdsvis arbejdes fuld tid/holdes fri fuld tid. Dette er som anført ikke tilfældet med hjemsendelse under lønkompensationsordningen, hvor hjemsendte medarbejdere slet ikke må udføre arbejde.

 • Enkelte overenskomstdækkede virksomheder bør sammenholde med de eksisterende muligheder for hjemsendelse af lønmodtagere uden løn, der er gældende inden for visse overenskomstområder.

 • Har virksomheden konkret afsøgt mulighederne for at indgå frivillige aftaler, der er skræddersyet til den enkelte virksomheds behov, og kan der indenfor rammerne af sådanne udtænkes løsninger, der i højere grad sikrer hensynene til den daglige drift end dem, som lønkompensationsordningen kan tilvejebringe

Ansøgning om midlertidig lønkompensation 

Virksomhederne skal ansøge om lønkompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virk.dk. Det fremgår af et faktaark offentliggjort i relation i aftalen, at Erhvervsstyrelsen forventer at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13 og begynde at udbetale de første lønkompensationer i uge 14.

Lønkompensationen udbetales på baggrund af virksomhedernes oplysninger om det antal hjemsendte lønmodtagere, som ellers ville skulle have været afskediget som følge af COVID-19-situationen. Virksomhederne skal i ansøgningen via tro- og love erklæring fra ledelsen erklære, at virksomheden opfylder betingelserne for at bruge lønkompensationsordningen og registrere lønmodtagernes på deres CPR-nummer. Virksomheden skal ligeledes angive og begrunde for hvilken periode, der forventes arbejdsmangel i den maksimale 3-måneders periode.

Virksomheden skal med revisorbistand efterfølgende dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. I dokumentationen skal indgå attestation på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt fra den eventuelle faglige repræsentant på virksomheden. Hvis der ikke er en sådan, kan de relevante faglige organisationer gøre indsigelse.

Vores rådgivning

Vi følger implementeringen af trepartsaftalen tæt og er klar med rådgivning om, hvordan lønkompensationsordningen konkret kan benyttes af den enkelte virksomhed. Ligeledes hjælper vi gerne med at identificere og analysere de bestående alternative og/eller supplerende foranstaltninger til ordningen.

Vi henviser desuden til vores COVID-19 task force.