Lempelig beskatning af overskudsdeling

Landsskatteretten har den 19. februar 2020 afsagt en afgørelse, sags-nr. 17-0990820, der kan medføre en lavere beskatning af udbetalinger fra selskaber med begrænset hæftelse og visse foreninger til deres deltagere.

Den konkrete afgørelse

I den konkrete afgørelse har TryghedsGruppen fået medhold i, at udbetalinger af såkaldte bonusser fra moderselskabet, TryghedsGruppen smba, til medlemmerne (kunderne) i selskaber skal beskattes hos kunderne efter aktieavancebeskatningslovens regler og ikke som personlig indkomst.

Det medfører konkret, at beskatningen overgår fra almindelig lønbeskatning (med en marginal skattesats på op til 56,5%) til en skattesats på 27 % for de første 55.300 kroner (2020) og 42 % på beløb over dette, hvilket må antages at være gunstigt for de fleste af TryghedsGruppens medlemmer.

Selvom sagen er konkret begrundet og præmisserne ikke er helt klare, kan selskaber med en struktur, der minder om TryghedsGruppen, med fordel overveje, om de efter afgørelsen kan stille deres medlemmer bedre skattemæssigt.

 

Skattemæssig rabat ‒ en anden form for tilbagebetaling

Ud over ovenstående afgørelse har Skattestyrelsen og Skatterådet i en række både offentliggjorte og ikke offentliggjorte afgørelser taget stilling til såkaldte "cash-back"-rabatmodeller, der har visse lighedspunkter med bonusserne i ovenstående afgørelse.

Sådanne "cash-back"-rabatmodeller er generelt kendetegnede ved, at der gives en kontant tilbagebetaling til kunder én eller flere gange i løbet af et år, eksempelvis i stedet for at yde et løbende prisnedslag.

Kortfattet kan den praksis, der er ved at danne sig, opsummeres således: Hvis tilbagebetalingerne (rabatterne) holder sig inden for de parametre, som Skatterådet og Skattestyrelsen i praksis har opstillet, vil disse tilbagebetalinger kunne ydes skattefrit til kunderne.

Sådanne rabatter vil altså ‒ såfremt de opfylder visse kriterier ‒ kunne anvendes til at tilbagebetale midler skattefrit til kunderne som supplement til en egentlig udlodning eller andet.

Selskaber, der ønsker en form for kontant tilbagebetaling til deres kunder, kan altså også med fordel overveje, om en rabatmodel kunne understøtte deres behov.