Ordregiver kan ‒ i visse tilfælde ‒ indhente ny støtteerklæring efter kontrakttildeling

Ordregiver har mulighed for at indhente yderligere oplysninger fra tilbudsgivere ‒ også efter tildeling af kontrakten. Det har Klagenævnet for Udbud slået fast i en nyligt offentliggjort kendelse i sagen KN Rengøring I/S mod Rudersdal Kommune.

I kendelsen, som kort gengives nedenfor, fandt klagenævnet, at den vindende tilbudsgiver ikke opfyldte et mindstekrav om en egenkapital på 5 millioner kroner, og at tilbudsgiveren derfor var ukonditionsmæssig. Klagenævnet tog imidlertid også stilling til, om ordregiveren havde været berettiget til at indhente en ny, korrigeret støtteerklæring fra tilbudsgiveren efter kontrakttildeling. Vores nyhedsbrev fokuserer på denne del af kendelsen, som kan være relevant for ordregivere i fremtidige udbud. 

 

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. december 2019, KN Rengøring I/S mod Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune udbød i juli 2019 som begrænset udbud en 4-årig kontrakt om daglig rengøring i kommunen. I udbudsbekendtgørelsen var det vedrørende tilbudsgivernes økonomiske egnethedskrav blandt andet anført, at tilbudsgiverne skulle have en egenkapital på minimum 5 millioner kroner.

 

Rudersdal Kommune modtog tilbud fra fire prækvalificerede tilbudsgivere, herunder KN Rengøring og Rengøring.com. Rengøring.com afgav tilbud med en støtteerklæring fra sit moderselskab, Hadis Private Equity, som erklærede at hæfte solidarisk overfor Rengøring.com i forbindelse med dennes forpligtelser under den udbudte kontrakt. Rudersdal Kommune tildelte herefter kontrakten til Rengøring.com.

 

KN Rengøring gjorde indsigelse mod tildelingen over for Rudersdal Kommune med den begrundelse, at Rengøring.com ikke opfyldte egnethedskravet til egenkapital. Rudersdal Kommune rettede på denne baggrund henvendelse til Hadis Private Equity og anmodede om en præcisering af, at virksomheden hæftede solidarisk over for kommunen (og ikke Rengøring.com, som det fremgik af støtteerklæringen). Hadis Private Equity bekræftede dette og fremsendte herefter en ny støtteerklæring.

 

KN Rengøring klagede over tildelingsbeslutningen, blandt andet fordi de mente, at Rudersdal Kommune havde været uberettiget til efter tilbudsfristens udløb at rette henvendelse til Hadis Private Equity.

 

Klagenævnets afgørelse

Klagenævnets kendelse angik spørgsmålet om opsættende virkning. Nævnet tillagde ikke klagen opsættende virkning, da betingelsen om uopsættelighed (at opsættende virkning er nødvendigt for at afværge et alvorligt og uopretteligt tab for klageren) ikke var opfyldt. Klagenævnet udtalte imidlertid, at betingelsen om "fumus" (at klagen har noget på sig) var opfyldt, idet Rengøring.com ikke opfyldte mindstekravet om en egenkapital på 5 millioner kroner ‒ heller ikke med støtte fra Hadis Private Equity (da næsten hele Hadis Private Equity's egenkapital bestod af kapitalandelene i Rengøring.com).

Klagenævnet tog blandt andet stilling til spørgsmålet om Rudersdal Kommunes efterfølgende henvendelse til Hadis Private Equity. Nævnet udtalte i den forbindelse, at kommunen formelt set ikke havde overholdt betingelserne i udbudslovens § 151, stk. 1, hvorefter dokumentation for oplysninger afgivet i et ESPD skal kræves forinden beslutningen om tildeling. Den nye støtteerklæring var  først afgivet efter tildelingsbeslutningen.

Klagenævnet fandt imidlertid ‒ henset til den oprindelige støtteerklærings indhold ‒ at kommunen inden for rammerne af udbudslovens § 159, stk. 5, kunne anmode Hadis Private Equity om at præcisere sin støtte til Rengøring.com ved at lade den oprindeligt fremlagte støtteerklæring erstatte med en ny, korrigeret erklæring efter tildelingsbeslutningen.

 

Efterfølgende præciseringer

Klagenævnets afgørelse viser, at ordregiver ifølge udbudslovens § 159, stk. 5, kan anmode tilbudsgivere om at præcisere deres tilbud ‒ også efter tildelingsbeslutningen. Dette kan  ske helt frem til kontraktindgåelsen (hvor adgangen mister sin relevans).

Herudover viser nævnets eksplicitte henvisning til den oprindelige støtteerklærings indhold, at der i det konkrete tilfælde var tale om en mindre fejl og ‒ på dette punkt ‒ et forhold, der ikke havde betydning for selve udbudsprocessen. Den oprindelige støtteerklæring havde  den rette intention, men udformningen var bare ikke helt skarp. Om kendelsen så i øvrigt kan bruges som grundlag for 'rygdækning' i de situationer, hvor en ordregiver glemmer at indhente ESPD-dokumentation ‒ måske endda fuldstændigt ‒ må tiden vise.

Læs Klagenævnet for Udbuds kendelse